Søg

Handicaptillæg 

Læser du på en videregående uddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU

For at få handicaptillægget, skal du både opfylde de almene betingelser for at få SU og nogle særlige betingelser, der knytter sig til handicaptillæget.

For at få handicaptillæg skal du:

  • have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør dig ude af stand til at påtage dig et studiejob
  • modtage SU eller slutlån
  • gå på en videregående uddannelse

At du skal opfylde de almene betingelser for at få SU betyder, at du er omfattet af de samme regler som andre studerende, også for eksempel kravet om studieaktivitet.

Når vi behandler din ansøgning, vurderer vi arten (hvad du fejler) og sværhedsgraden af din funktionsnedsættelse, samt hvilken betydning den har for din evne til at påtage dig et studiejob.

Varige funktionsnedsættelser

En varig funktionsnedsættelse kan for eksempel være:

  • Bevægelsesvanskeligheder som følge af eksempelvis muskelsvind, spastisk lammelse eller ulykke
  • Neurologiske lidelser som følge af eksempelvis sclerose 
  • Blindhed og betydelig synsnedsættelse 
  • Døvhed og svær hørenedsættelse 
  • Svære psykiske og psykosociale vanskeligheder (for eksempel som følge af skizofreni, affektiv sindslidelse, svær depression eller svær angst

Det betyder, at du ikke som udgangspunkt kan få tildelt handicaptillæg, hvis det kan forventes, at din funktionsnedsættelse forbedres væsentligt indenfor et overskueligt tidsrum, enten af sig selv eller med behandling. Det kan for eksempel være gener efter operation eller ulykke, eller en akut belastningsreaktion, lettere angstlidelse eller depressiv enkeltepisode.

Du kan ikke forvente at få tildelt handicaptillæg, hvis arten og sværhedsgraden - og dermed din samlede symptombyrde - ikke nedsætter din erhvervsevne meget betydeligt. Det kan for eksempel være psykisk sårbarhed eller hovedpine, gigtlidelse, ryglidelse, ADHD, epilepsi eller mave/tarmlidelse, som er velbehandlet og hvor der ikke er betydelige bivirkninger eller restsymptomer.

Du kan heller ikke forvente at få tildelt handicaptillæg, alene fordi du tidligere har modtaget revalideringsydelse. Det skyldes, at tildeling af handicaptillæg udelukkende sker på baggrund af den lægelige beskrivelse af funktionsnedsættelse, mens bevilling af revalidering sker ud fra en samlet vurdering af blandt andet helbredsmæssige, økonomiske og sociale forhold samt uddannelsesmæssig baggrund.

Dokumentation

Vi vurderer en ansøgning individuelt på baggrund af fyldestgørende og aktuel lægelig dokumentation for din funktionsnedsættelse med oplysninger om sygdoms- og behandlingsforløb, aktuel tilstand og forventet udvikling. Dokumentationen kan være fra enten hospital, en speciallæge eller din egen læge i form af journaloplysninger, en speciallægeerklæring eller en lægelig udtalelse. Du kan ikke forvente at få tildelt handicaptillæg, hvis ikke du har været henvist, følges aktuelt eller er henvist til speciallæge eller hospital. En erklæring fra egen læge er som oftest kun nok, hvis der er tale om en medfødt lidelse (for eksempel spastisk lammelse eller muskelsvind). En udtalelse fra en psykolog kan indgå i vurderingen, hvis den er underbygget af udtalelse fra en speciallæge i psykiatri.

Sådan søger du

Du må tjene mindre

Når du modtager handicaptillægget, bliver dit fribeløb sat ned. Du får nedsat fribeløb, fordi handicaptillægget kompenserer for det beløb, du kunne have tjent, hvis du ikke havde funktionsnedsættelsen. Fribeløbet er til studerende, der får legater, børnepension eller renteindtægter. Det nedsatte fribeløb giver også i særlige tilfælde den studerende mulighed for at afprøve sin erhvervsevne, og derved have en yderst begrænset lønindkomst.

 

 Eventuel fornyet vurdering

Vi kan genoptage din ansøgning om handicaptillæg og stoppe udbetalingen af tillæg, hvis du får et studiejob, hvis du tjener over det nedsatte fribeløb, eller hvis der er andre oplysninger, som tyder på, at din erhvervsevne ikke længere er meget betydeligt nedsat.

 Se også

 Værd at vide ‭[2]‬

Selvom din funktionsnedsættelse gør, at du er længere tid om at tage din uddannelse, indgår det ikke i vores vurdering af, om du kan få handicaptillæg. Sociale og økonomiske forhold (for eksempel forsøgerforpligtelser eller medicinudgifter), indgår heller ikke i vores vurdering. Kommer du bagud med dit studium på grund af korterevarende sygdom, operation eller et brækket ben, har du mulighed for at søge ekstra SU-klip.

Du er forsinket

 Sådan definerer vi et studiejob

Et studiejob kan være et hvilket som helst arbejde, du som studerende kan have ved siden af dit studium. Vi skal ikke anvise et bestemt job, du kan påtage dig.
Om et studiejob er relevant for dit studium eller om lokale forhold eller beskæftigelsessituation spiller ind på dit mulighed for at få et studiejob, indgår ikke i vurderingen af, om du kan få handicaptillæg. Et studiejob kan være ugentligt, månedligt eller ligge i ferier eller undervisningsfrie perioder.

 Værd at vide ‭[1]‬

Læs om ydelsen specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS