Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Juni 2013 vedtog et flertal i Folketinget en SU-reform, der rulles ud over årene 2014-2016. Nedenfor kan du læse de nyheder, vi har bragt her på su.dk, der vedrører reformen

22. juni 2016

Nye regler for SU og fremdrift – nye studerende på videregående uddannelser

Som tidligere skrevet her på su.dk er der nye regler for studerende, der starter på en videregående uddannelse d. 1. juli 2016 eller senere. De nye regler gør, at du højst må være 6 måneder forsinket (målt i ECTS). Er du mere forsinket, stopper din SU.

Læs mere om SU og fremdrift på videregående uddannelser her.

Se din fremdrift i minSU

I minSU vil du kunne se din studiefremdrift (dit forbrug af SU-klip sammenholdt med det antal ECTS, du har opnået) og om, du er forsinket. Du kan se dette, når vi har modtaget indberetning fra dit uddannelsessted. Går du på et universitet eller en kunstnerisk/kulturel uddannelse, forventer vi at have disse i løbet af fjerde kvartal 2016.

14. marts 2016

SU og fremdrift – nye studerende på videregående uddannelser

Starter du på en videregående uddannelse d. 1. juli 2016 eller senere, og får du SU mens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket (målt i ECTS). Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU blive stoppet.

Læs mere om SU og forsinkelse på videregående uddannelser her.

11. november

Bonusstipendium

Fra 1. januar 2016 har du mulighed for at få bonusstipendium, hvis du har færdiggjort en videregående uddannelse hurtigere end den normerede uddannelsestid. Du kan både få bonusstipendium, når du afslutter en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse

Du kan ikke få bonusstipendium, hvis du er blevet hurtigere færdig på grund af:

 • du har fået merit for en del af din uddannelse
 • du er blevet hurtigere færdig, fordi du har startet på din kandidatuddannelse, før du afsluttede din bacheloruddannelse.

Ansøgningsfrist

Det er først muligt at søge om bonusstipendium når du har afsluttet din videregående uddannelse, og du skal have søgt i minSU senest 4 uger efter du har afsluttet uddannelsen.

Så meget kan du få i bonus

Bonusstipendium udgør halvdelen af satsen til udeboende på videregående uddannelser, ganget med det antal hele måneder du er blevet hurtigere færdig.

Det vil sige, at hvis du er blevet færdig 3 måneder før den normerede uddannelsestid, og du har 3 klip tilbage i dit Uddannelsesklippekort, så vil du få 3 x 2.951,50 kr. (2015 niveau) = 8.854,50 kr. Har du kun 2 klip tilbage i dit klippekort, så vil du kun få 2 x 2.951,50 kr. (2015 niveau)= 5.903,00 kr.

Du skal betale skat af bonusstipendiumet.

Klippekortet

Antallet af klip udbetalt som bonusstipendium tæller som forbrugte klip i klippekortet.

Har du ikke klip tilbage i dit klippekort, kan du ikke få bonusstipendium. Det er heller ikke muligt at få nogen af de 12 ekstra SU-klip (ekstra SU), der er givet i forhold til støttetidsreglen, som bonusstipendium.

__________________________________________

11. juni 2015

SU-reformen: Ændret SU til hjemmeboende og mere digital administration

Den 1. juli 2015 ændres reglerne for SU til studerende, der er hjemmeboende. Samtidig indføres en mere digital administration, som berører alle studerende. De samlede ændringer indebærer nedenstående punkter 1-6.

Punkterne 1, 2 og 3 gælder kun for studerende, der er startet ny uddannelse den 1. juli 2014 eller senere. De eksisterende regler gælder altså, så længe du er i gang med en uddannelse, som du er begyndt på før den 1. juli 2014. 
Punkterne 4, 5 og 6 gælder generelt fra den 1. juli 2015.

Er du hjemmeboende, vil du få SU med et fast grundstipendium samt et tillæg, som afhænger af dine forældres indkomst. Det gælder uanset din alder og uddannelse. Se satserne her.

Hvis dine forældre ikke bor sammen: En eventuel ny ægtefælle eller registreret partner til den forælder, du bor hos, vil blive regnet med i indkomstgrundlaget for beregningen af tillægget til din grundsats. Eventuelle børn af denne ægtefælle eller registrerede partner, giver nedsættelse af indkomstgrundlaget på samme måde som søskende under 18 år. Læs mere om SU  efter forældreindkomst på ungdomsuddannelser eller SU efter forældreindkomst på videregående uddannelser.

Tillægget til grundstipendium med hjemmeboendesats gradueres inden for nye grænser for indkomstgrundlaget. Du kan se de nye grænser for forældreindkomst for SU på ungdomsuddannelser eller SU på videregående uddannelser.

Hvis dine forældre ikke bor sammen, vil der automatisk blive truffet ny afgørelse om størrelsen på tillægget, hvis du flytter mellem dine forældre. Det gælder også ved andre relevante ændringer i forældre- og søskendeforholdene. Den nye regel er, at det er forældreforholdene og antallet af søskende den 1. i måneden, der bestemmer forældreindkomstgrundlaget for den måned.  Du kan læse mere om SU efter forældreindkomst her.

Dine forældre- og søskendeforhold vil automatisk og løbende blive afgjort på basis af oplysninger fra CPR.

Din bopælsstatus (som ude- eller hjemmeboende) vil automatisk og løbende blive afgjort på basis af oplysninger fra CPR. 
Punkt 6 betyder, at du fremover skal søge udeboende SU på en særlig måde, hvis du står tilmeldt dine forældres adresse i folkeregistret, mens du bor på kostskole, skolehjem eller lignende. Det gælder også, hvis du er på studieophold i udlandet eller bor fast i udlandet. I de tilfælde skal du oplyse dit studieophold eller lignende i minSU. Det kan du gøre i funktionen ’Oplys særlige bopælsforhold’ under ’Ret din SU’.


1. december 2014

Støttemeddelelsen for 2015 er delvist blank på grund af reformen af SU til hjemmeboende

Den 1. juli 2015 ændres reglerne for hjemmeboende og samtidig indføres en mere digital administration. Ændringerne betyder, at styrelsen endnu ikke kan beregne, hvor meget SU og SU-lån du kan tildeles i de måneder i 2. halvår 2015, hvor din SU afhænger af dine forældres indkomst. Til juni 2015 vil din SU automatisk blive beregnet efter de nye regler, og du vil få en ny støttemeddelelse

Ændringerne indebærer:

 1. Hvis du er hjemmeboende, får du – uanset alder og uddannelse – SU med et fast grundstipendium samt et tillæg, som afhænger af dine forældres indkomst (ligesom det allerede gælder for 18-19-årige studerende i ungdomsuddannelse).
 2. Hvis du kun bor hos den ene af dine forældre, vil indkomsten fra en eventuel ægtefælle eller registreret partner til den forælder som du bor hos, blive regnet med i indkomstgrundlaget for beregningen af tillægget. Eventuelle børn af denne ægtefælle eller registrerede partner, giver nedsættelse af indkomstgrundlaget på samme måde som søskende under 18 år giver nedsættelse af indkomstgrundlaget.
 3. Tillægget til grundstipendium med hjemmeboendesats, gradueres indenfor nye grænser for indkomstgrundlaget.
 4. I modsætning til i dag, vil der blive truffet ny afgørelse om tillægget til grundstipendium, hvis du flytter mellem dine forældre. Det gælder også ved andre relevante ændringer i forældre- og søskendeforholdene. Det er forholdene den 1. i hver måned, der vil blive lagt til grund for afgørelsen.
 5. Dine forældre- og søskendeforhold vil automatisk og løbende blive afgjort på basis af oplysninger fra CPR.
 6. Din bopælsstatus (om du er ude- eller hjemmeboende) vil automatisk og løbende blive afgjort på basis af oplysninger fra CPR.

Punkt 1, 2 og 3 gælder kun for dig, hvis du er startet ny uddannelse den 1. juli 2014 eller senere. De eksisterende regler gælder altså, så længe du er i gang med en uddannelse som du påbegyndte før den 1. juli 2014. Se nærmere information om "ny uddannelse" - ungdomsuddannelser og "ny uddannelse" - videregående uddannelser. Punkt 4, 5 og 6 gælder generelt fra den 1. juli 2015.

På grund af de ændrede regler kan det forældreindkomstafhængige tillæg til grundstipendium endnu ikke beregnes for 2. halvår 2015. Støttemeddelelsen, SU-oversigten og låneplanen i minSU vil derfor endnu ikke vise nogle beløb i de måneder i 2. halvår 2015, hvor din SU er forældreindkomstafhængig. Til juni vil din SU automatisk blive beregnet efter de nye regler, og du vil få en ny støttemeddelelse.

Hvis du selv vil vurdere, hvor meget du kan forvente at få, kan du her se satserne for 2015 her.

NB. I de måneder, hvor vi endnu ikke har kunnet beregne din SU, har vi indberettet det faste grundstipendium til SKAT. Frem til juni, hvor den nye beregning laves, kan der altså være en lille uoverensstemmelse mellem SKAT’s forskudsopgørelse for 2015 og den foreløbigt tildelte SU, som fremgår af støttemeddelelsen for 2015.

Til juni 2015 kan du læse nærmere om de nye regler her på su.dk. Ændringerne er et led i den reform af SU-systemet, som Folketinget vedtog i juni 2013.

_______________

21.11.2014

Nyt fribeløb i 2015 - studerende på videregående uddannelser

Med SU-reformen blev det besluttet at forhøje fribeløbssatsen for studerende på videregående uddannelser ad to omgang (i år 2014 og 2015). Det højere fribeløb giver dig mulighed for at have erhvervsarbejde i større omfang uden at blive mødt med indkomstkontrolkrav.

På de videregående uddannelser sættes den laveste fribeløbssats op med cirka 1.000,- kroner om måneden pr. 1. januar 2015. Satsen er i 2014 på 10.701,- kroner - den nye sats for det laveste fribeløb til studerende på videregående uddannelser bliver i 2015 på 11.716,- kroner om måneden.

De samlede satser for 2015 vil blive meldt ud her på su.dk sidst i november.

_________________________

10.11.2014

SU-reform: Maksimalt SU til fem ungdomsuddannelser

Med SU-reformen blev det vedtaget, at man højst kan få SU til fem ungdomsuddannelser. Der vil snarest blive sendt udkast til ændring af SU-bekendtgørelsen i høring. Bekendtgørelsen udmønter den ændring af SU-loven, der følger af reformen. Der vil herefter blive udarbejdet vejledning, som indeholder retningslinjer for, hvilke ungdomsuddannelser der medregnes, hvornår kombinerede enkeltfagsforløb med både avu og hf/stx medregnes, og hvornår skift mellem uddannelser betragtes som en ny ungdomsuddannelse. Vi har dog valgt allerede nu at informere om, hvordan det forventes, at retningslinjerne bliver. Der tages forbehold for ændringer som følge af bekendtgørelsesarbejdet.

Nye regler for SU til ungdomsuddannelser fra 1. januar 2015
Den 1. januar 2015 træder der nye regler i kraft, som betyder, at du højst kan få SU til fem ungdomsuddannelser. Alle ungdomsuddannelser, du er begyndt på (og har fået SU til), tæller med.

Går du på en ungdomsuddannelser, du er startet på før den 1. januar 2015, kan du fortsat få SU til denne, uanset hvor mange ungdomsuddannelser med SU, du tidligere er begyndt på. Begynder du senere på en ny ungdomsuddannelse, vil antallet af tidligere ungdomsuddannelser med SU indgå i opgørelsen af, om du har ret til SU til din nye ungdomsuddannelse.

Undtagelse

Får du et uddannelsespålæg i kontanthjælpssystemet, og du allerede har fået SU til fem ungdomsuddannelser, kan du få SU til den nye ungdomsuddannelse med uddannelsespålæg.

Hvilke uddannelser tæller som en ungdomsuddannelse

Reglerne omfatter kun SU til ungdomsuddannelser og ikke undervisning på folkeskoleniveau herunder AVU – og heller ikke ”supplering” af en ungdomsuddannelse.
Nederst i denne nyhed kan du se, hvilke ungdomsuddannelser der indgår.

Se status på dit antal af ungdomsuddannelser

Fra den 1. december 2014 kan du i minSU se de ungdomsuddannelser, vi har registreret, du har fået SU til (under menupunkterne ”Se din SU” og ”Ungdomsuddannelser med SU”).

Har du fået SU til ungdomsuddannelser før den 1. januar 2015, får vi dine uddannelsesoplysninger på to måder:

 • Oplysninger om de ungdomsuddannelser du har afbrudt eller afsluttet før den 1. juli 2010, beder vi dig selv oplyse første gang du søger SU til en ungdomsuddannelse i minSU
 • Oplysninger om de ungdomsuddannelser du har været i gang den 1. juli 2010 og senere, får vi automatisk fra uddannelsesstederne.

Sådan tælles ungdomsuddannelserne

I udgangspunktet tæller det som en ny ungdomsuddannelse, når du begynder på en ny eller den samme ungdomsuddannelse efter at have været meldt ud. Udmeldelsen kan ske enten på eget eller skolens initiativ.

Fortsætter du den samme uddannelse på et andet uddannelsessted, tæller det som én uddannelse.
Dit uddannelsessted indberetter til SU-systemet, om du starter på en ny ungdomsuddannelse, eller om du fortsætter dit uddannelsesforløb, ligesom de giver os besked, hvis du får et uddannelsespålæg i kontanthjælpesystemet.

Nedenfor kan du se eksempler på, hvornår noget er én eller flere ungdomsuddannelser:

Særligt for gymnasiale uddannelser

I to situationer er skiftet på en gymnasial uddannelse en fortsættelse af den første uddannelse, og den tæller dermed kun som én ungdomsuddannelse:

 1. Du skifter mellem de gymnasiale uddannelser (STX, HHX og HTX), efter du har gennemført grundforløbet på første halvår af 1.g, og inden du starter på andet halvår af 1.g., eller 
 2. Du starter på 2.g på HTX eller STX, efter du har gennemført Pre-IB, og før du starter på IB. 

Derudover tæller det kun som én uddannelse, hvis du har læst præ-IB og fortsætter på IB.

Særligt for erhvervsuddannelser

 • Til og med 31. december 2014 tæller hvert skift mellem de forskellige indgange på en erhvervsuddannelse, som en ny uddannelse.

Hvis du for eksempel (i umiddelbart forlængelse af hinanden) har skiftet inden for indgangen ”Bygge og anlæg” fra murer til snedkeruddannelsen (og ikke har været udmeldt) – vil det kun tælle som én uddannelse. Hvis du har været udmeldt og efterfølgende begynder på snedkeruddannelsen eller forfra på murer vil det tælle som to uddannelser.

Hvis du skifter uddannelse fra indgangen for eksempel ”Bygge og anlæg” (snedkeruddannelsen) til indgangen ”Produktion og udvikling” (smedeuddannelsen) vil det være to uddannelser.

 • Fra 1. januar 2015 tæller også skift mellem retninger inden for den enkelte indgang med som ny uddannelse. Det vil sige, hvis du skifter fra murer til snedkeruddannelsen vil det tælle som to uddannelser.
 • Forsætter du på et hovedforløb med SU efter et afsluttet grundforløb, tæller det som én uddannelse. Hvis du herefter skifter til et andet SU-berettigende hovedforløb tæller det som en ny ungdomsuddannelse.

Særligt for enkeltfag

HF- eller STX-enkeltfag tæller som én uddannelse, indtil du har fået et eksamensbevis for en fuld HF- eller STX-eksamen. Uddannelsen tælles fra første påbegyndte HF- eller STX-enkeltfag.

Følgende er SU-berettigende ungdomsuddannelser

 • Uddannelsen til studentereksamen (stx)
 • Uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf)
 • Uddannelsen til højere handelseksamen (hhx)
 • Forsøgsuddannelsen 2-årig højere handelseksamen
 • Uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx)
 • Studenterkursus
 • International Baccalaureate (IB)
 • Enkeltfagsundervisning på hf- og studentereksamensniveau
 • Erhvervsuddannelsernes grundforløb og 3 hovedforløb*
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
 • Fodterapeutuddannelsen
 • Sergentuddannelsen
 • Skibsassistent
 • Skipperskoleuddannelser (kyst- og fiskeskipper af 3. grad)
 • Vildtforvalter (Kalø) 
 • Ungdomsuddannelser i udlandet 

* En nærmere beskrivelse af hvornår det er henholdsvis en eller to uddannelser fremgår af vejledningen ovenfor.

_________________

01.07.2014

SU-reform: Nye regler for gymnasial supplering og SU-klippekort

I dag er en nye SU-bekendtgørelse offentliggjort.

Bekendtgørelsen omfatter primært:

 • nye regler for SU til gymnasial supplering 
 • nye regler for SU-klippekortet til videregående uddannelser 

Læs den nye bekendtgørelse

 

13.05.14

SU-reform: præcisering af nye regler om ekstraklip

I en tidligere nyhed her på su.dk har vi skrevet om de nye regler for ekstraklip i SU-klippekortet til videregående uddannelser. Vi har nu præciseret disse regler.

Se nyheden om de nye regler for ekstraklip i SU-klippekortet til videregående uddannelser.

______________

08.01.14

SU-reform: Nye regler for SU-klippekortet til videregående uddannelser

Fra 1. juli 2014 gælder der nye regler for, hvor mange SU-klip du kan få til en videregående uddannelse

Går du på en videregående uddannelse, er din SU opgjort i et SU-klippekort, hvor én måneds SU svarer til ét klip. I dag kan du som udgangspunkt få SU i 70 måneder til en videregående uddannelse - dog maksimalt det din uddannelse er normeret til + 12 måneders ekstra SU, som kan bruges, hvis du bliver forsinket i din uddannelse – læs mere om SU-klippekortet.

Den 1. juli 2014 træder nye regler for SU-klippekortet i kraft. Den overordnede ramme på de 70 klip bliver ikke ændret, men optagelsesdatoen på din første videregående uddannelse bliver afgørende for, om du kan få ektraklip. Reglen gælder kun for studerende, der starter på deres første videregående uddannelse efter den 1. juli 2014.

Hurtig studiestart på din første videregående uddannelse giver 12 ekstraklip

Starter du hurtigt på din første videregående uddannelse, hvilket vil sige senest to år efter din adgangsgivende uddannelse* er afsluttet, vil dit SU-klippekort bestå af et antal klip, der svarer til dit studiums normerede tid + 12 ekstraklip (det vil sige samme klippekort som i dag). Denne tildeling følger dig, også selv om du senere starter på en ny uddannelse.

Starter du på din første videregående uddannelse senere end to år efter din adgangsgivende uddannelse er afsluttet, vil dit klippekort alene bestå af klip, der svarer til dit studiums normerede tid. I stedet for ekstraklip, vil du have mulighed for at optage ekstra slutlån i op til 12 måneder ud over de 12 slutlånsrater alle studerende har mulighed for at låne.

Eksempel: Bliver du optaget på din første videregående uddannelse ved sommeroptaget i 2014, vil du være berettiget til de ekstra 12 klip, hvis din adgangsgivende uddannelse (for eksempel en studentereksamen) er afsluttet i 2012, 2013 eller 2014, og hvis du søger gennem den koordinerede tilmelding (KOT).

Bliver du - efter fristen for den koordinerede tilmelding er afsluttet - optaget på en ledig plads ved sommeroptaget, vil du også blive betragtet som optaget med KOT-sommeroptaget og få ret til de ekstra 12 SU-klip. Til gengæld vil du ikke være berettiget til de ekstra 12 klip, hvis du optages direkte på uddannelsesstedet uden om den koordinerede tilmelding til et vinteroptag (med studiestart 2015) – det vil sige i det tredie år efter du har afsluttet din adgangsgivende ungdomsuddannelse.

I udgangspunktet vil oplysningerne være kendt i SU-systemet, når du søger SU til din første videregående uddannelse. Styrelsen får oplysningerne fra dit uddannelsessted, når du bliver optaget.

Overgangsordning – afsluttet uddannelse i 2011

Afsluttede du din adgangsgivende uddannelse i 2011, er du omfattet af en overgangsordning, der betyder, at du kan få SU-klip efter de gamle regler, hvis du bliver optaget på en videregående uddannelse i 2014.

Undtagelser til den nye regel
Har du været lovligt undskyldt for ikke at kunne starte på din videregående uddannelse inden for to år efter, du har afsluttet din adgangsgivende uddannelse, vil du alligevel kunne søge om at få de 12 ekstraklip, hvis du har:

 • aftjent værnepligt
 • været udsendt som led i forsvarets internationale operationer
 • været under uddannelse med henblik på udsendelse som led i forsvarets internationale operationer
 • adopteret eller været på barsel
 • haft en længerevarende sygdom, herunder særlige forhold i tilknytning til et handicap
 • passet en nærtstående, som er handicappet, alvorligt syg eller døende 
 • deltaget i eller trænet til deltagelse i Olympiske Lege eller Paraolympiske Lege som en Elite- eller Verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark 

Du har mulighed for at søge om at få de 12 ekstraklip, hvis den videregående uddannelse, du skal læse, har optagelseskrav eller lignende, der gør, at du ikke har mulighed for at starte på den inden for to år efter, du har afsluttet din adgangsgivende uddannelse. Dette gælder for eksempel, hvis du optages på:

 • politiuddannelsen, hvor du skal være fyldt 21 år
 • konservatorskolen, der kun optager studerende hvert tredje år
 • navigatøruddannelse, hvor der er krav om, at du har haft 18 måneders sejltid før optag

For at få de ekstra 12 klip, er det er en forudsætning, at det er de skitserede omstændigheder der gør, at du ikke har kunnet søge optagelse på en videregående uddannelse inden for toårs-fristen.

Hvis uddannelsesstedet optager dig inden for toårs-fristen, men tilbyder dig en standbyplads eller du modtager tilsagn om optagelse for eksempel ved næste semesterstart, vil du være berettiget til de 12 ekstra klip, når du starter på den pågældende uddannelse.

_______
* En adgangsgivende uddannelse er stx, hf, hhx, htx, gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere og den internationale studentereksamen (IB), en adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller et antal enkeltfag på en gymnasial uddannelse (fagpakke). Hvis du optages på en videregående uddannelse på baggrund af en erhvervsuddannelse, er det fra denne uddannelses afslutning toårs-perioden udregnes.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, men kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, er det den senest afsluttede uddannelse, der benyttes ved udregningen.

I de tilfælde, hvor der ikke er et formelt optagelseskrav om en adgangsgivende eksamen (og optagelse for eksempel sker på baggrund af en optagelsesprøve), anvender vi din studentereksamen eller lignende, hvis du har en - alternativt tæller vi seks kalenderår fra du afsluttede folkeskolen. Starter du inden for disse seks år, får du tildelt klippekort med 12 ekstraklip.
___________

26.11.2013

Satser for 2014

Du kan nu se satserne for 2014

I juni 2013 blev en ny SU-reform vedtaget, hvilket har medført nogle ændringer for SU-satserne. Der er forskel på satsen afhængig af, om du:

går på en ungdoms- eller videregående uddannelse
er ude- eller hjemmeboende
Er du hjemmeboende, har det også betydning, om du starter på din uddannelse før den 1. juli 2014 eller den 1. juli 2014 og frem

Se satserne

 • SU-satser
 • SU-lån
 • Særlig støtte
 • Fribeløb

____________

01.11.13

Nyt fribeløb i 2014 - studerende på videregående uddannelser

Med SU-reformen er det besluttet at forhøje fribeløbssatsen, så studerende på videregående uddannelser får mulighed for at have erhvervsarbejde i større omfang uden at blive mødt med indkomstkontrolkrav.

På de videregående uddannelser sættes den laveste fribeløbssats op med 1.500,- kroner (2013-niveau) pr. 1. januar 2014. Satsen er i 2013 9.043,- kroner - den nye sats for det laveste fribeløb til studerende på videregående uddannelser bliver i 2014 10.701,- kroner.


De samlede satser for 2014 vil blive meldt ud her på su.dk i løbet af november.


______________

28.06.13

SU-reformen er vedtaget

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget lovforslaget om ændring af SU-loven – den såkaldte SU-reform. Læs her, hvad reformen betyder

1: Støttetidsreglerne ændres. Fremover vil unge, der søger ind på en videregående uddannelse senest to år efter, at de har afsluttet deres adgangsgivende uddannelse - som hidtil - kunne få støtte til den normerede studietid plus 12 klip.
Søger man ind på en videregående uddannelse senere end to år efter, man har bestået den adgangsgivende uddannelse, vil man fremover kun kunne få støtte i den normerede studietid.
Eksempel: Har man en adgangsgivende eksamen fra juni 2012, vil man opfylde betingelsen, hvis man bliver optaget på sin videregående uddannelse i august/september 2014.

Reglerne træder i kraft for de studerende, der starter første gang på en videregående uddannelse den 1. juli 2014 eller senere. Som en overgangsordning vil studerende med en adgangsgivende eksamen fra 2011 kunne søge optagelse i 2014 efter de nuværende regler.
 
2: Øgede krav i SU-systemet til de studerende om fremdrift på videregående uddannelser
Med de nuværende regler får studerende, der er forsinkede eller inaktive, først stoppet udbetalingen af SU efter 12 måneder. Fremover kan studerende kun være 6 måneder forsinket, før SU-udbetalingen stoppes.

Den nuværende studieaktivitetskontrol på uddannelsesstederne afløses af en ordning, hvor udbetalingen af SU sker på baggrund af optjente ECTS-points. Udbetalingen af SU stopper således automatisk, hvis der ikke er registreret et tilstrækkeligt antal opnåede ECTS-points.

Reglerne træder i kraft med virkning for studerende, der starter på en videregående uddannelse efter 1. juli 2016.

3: SU til GSK ændres. Reglerne om SU til gymnasial supplering (GSK) ændres, så der kun gives SU til gymnasial supplering for kursister, der er optaget på GSK udbudt i henhold til GS-bekendtgørelsen, såfremt der er tale om korte GSK-forløb. Dermed afskaffes muligheden for SU til deltagelse i hf- og gymnasieenkeltfag for kursister, der i forvejen har en gymnasial uddannelse. Muligheden for at få SU til hf+, fagpakke hhx og GIF berøres ikke af forslaget.

De nye regler skal gælde fra den 1. juli 2014 for GSK-forløb igangsat den 1. juli 2014 eller senere.

4: Højst fem ungdomsuddannelser. Fremover vil man kun kunne få SU til højst fem ungdomsuddannelser. Der vil ikke blive givet SU til den sjette påbegyndte ungdomsuddannelse. Dog kan unge, der får et uddannelsespålæg i kontanthjælpssystemet, få dispensation til fortsat at få SU til en ungdomsuddannelse ud over de fem ungdomsuddannelser. I opgørelsen af antallet af påbegyndte ungdomsuddannelser regnes alle ungdomsuddannelser med, som man er begyndt på og har fået SU til.

Reglerne skal gælde fra den 1. januar 2015. Det betyder, at begynder man på en ungdomsuddannelse efter 1. januar 2015, vil alle ungdomsuddannelser, man er begyndt på og har fået  SU til før den 1. januar 2015, blive regnet med.
 
5: SU til hjemmeboende ændres. Reglerne for SU til hjemmeboende på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser harmoniseres, så støtten svarer til børne- og ungeydelsen. Det betyder, at de studerende fremover får et SU-grundstipendium på 893 kr. (2013-niveau). Satsen for grundstipendiet svarer til satsen for børne- og ungeydelsen til de 15 - 17-årige. Hertil kan de hjemmeboende studerende få et tillæg på op til 1.586 kr. (2013-niveau) afhængigt af forældrenes indkomst. Reglerne for hjemmeboende bliver hermed ens for studerende, uanset om de går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Ændringerne får virkning fra den 1. juli 2015 for studerende, der er startet på en ny uddannelse den 1. juli 2014 eller derefter.

I perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015 er der en overgangsordning, hvor kun satserne ændres.

6: Ændringer i reglerne om forældreindkomst. Bor forældrene ikke sammen, er der sket ændringer i den måde forældreindkomsten gøres op på. Forældreindkomsten, som tillægget til grundstipendiet er afhængigt af, vil fremover også omfatte indtægten fra en eventuel ny ægtefælle eller registreret partner, hos den af forældrene, som den unge bor hos.
Samtidig ændres grænsen for, hvornår man kan få det maksimale tillæg, så tillægget til grundstipendiet sættes ned, hvis forældreindkomsten ligger i indkomstintervallet cirka 325.000 – 550.000 kr. (satsniveau for støtte i 2013).
Ændringerne gælder ikke for de 18-19-årige studerende, der får SU grundstipendium og eventuelt tillæg med udeboendesats.

Ændringerne får virkning fra den 1. juli 2015 for studerende, der er startet på en ny uddannelse den 1. juli 2014 eller derefter.

7: Ny regulering af SU-satser. SU-satser og beløbsgrænser skal fremover reguleres efter tilsvarende principper som andre skattepligtige overførselsindkomster som fx dagpenge og kontanthjælp.

Ændringen træder i kraft fra den 1. januar 2014.

8: Højere fribeløb. Fremover må SU-modtagere, der går på en videregående uddannelse, tjene mere ved siden af SU. Det laveste fribeløb, der i 2013 udgør 9.043 kr., hæves med 1.500 kr. per måned (2013-niveau) fra den 1. januar 2014 og med yderligere 1.000 kr. per måned (2013-niveau) fra den 1. januar 2015.

9: Bonus til færdige før tid. Studerende, der bliver færdige med deres videregående uddannelse på under normeret tid, kan få et bonusstipendium. For hver kalendermåned, man har gennemført hurtigere, får man, hvad der svarer til halvdelen af SU-stipendiet til udeboende på videregående uddannelser. Det vil sige 2.877 kr. (før skat 2013-niveau).

Ordningen gælder fra den 1. januar 2016 for studerende, der slutter en videregående uddannelse den 1. januar 2016 eller senere.

10: Øget støtte til befordring. Befordringsgodtgørelsen til studerende, der ikke har mulighed for at benytte offentlig transport bliver justeret på tre områder:
1) Egenbetalingen på 587 kr. fjernes.
2) Der udbetales kun godtgørelse til den del af rejsen, som overstiger 24 kilometer dagligt.
3) Kilometersatsen øges fra 13,59 kr. til 17,22 kr. (2013-niveau).

Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2016.


Læs om den nye SU-lov på Folketingets hjemmeside