Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Læs om hvilke betingelser, der skal være opfyldt, før en privat uddannelse kan godkendes til SU

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der afgør, om en privat uddannelse kan godkendes til SU.

Det er alene uddannelsesstedet, der kan søge om at få godkendt en uddannelse.

Betingelser for godkendelsen

En privat uddannelse i Danmark kan godkendes til SU, hvis:

 • uddannelsen er erhvervsrettet og tilrettelagt som heltidsundervisning
 • uddannelsen varer i mindst tre sammenhængende måneder
 • uddannelsen er ulønnet
 • eventuelle ulønnede praktikperioder højst udgør 20 procent af den samlede uddannelsestid og højst seks måneder i alt

Derudover er det er krav, at der i uddannelserne indgår bedømmelse ved eksterne censorer. Se procedure for godkendelse af censorer.

Alle private uddannelser i Danmark, der er godkendt til SU, opfylder en række standardkriterier i forhold til uddannelsens erhvervssigte, tilrettelæggelse, indhold og faciliteter. Dog medvirker hverken Uddannelses- og Forskningsministeriet eller andre ministerier i planlægningen af de private uddannelsers indhold og tilrettelæggelse, og de fører heller ikke tilsyn med uddannelserne.

En privat uddannelse kan normalt godkendes til SU i en periode på op til fire år.

Godkendte private uddannelser

Sådan søger uddannelsesstedet

Hvis et dansk uddannelsessted ønsker at få en privat uddannelse godkendt til SU, skal uddannelsesstedet sende en ansøgning til:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Center for Uddannelsesstøtte
Haraldsgade 53
2100 København Ø
”Ansøgning om SU-godkendelse af privat uddannelse”

- eller til ufs@ufm.dk. Skriv i emnefeltet: "Att.: uddannelsesstøtte – vedr. ansøgning om SU-godkendelse af privat uddannelse”.

Ansøgningens indhold

En ansøgning om at få godkendt en privat uddannelse skal indeholde oplysninger om uddannelsens:

 • formål
 • optagelsesbetingelser
 • varighed
 • arbejdsbyrde (det skal dokumenteres, at uddannelsen er tilrettelagt som et fuldtidsstudium)
 • struktur og indhold, herunder eventuelle fagbeskrivelser og timetalsangivelser
 • erhvervssigte, herunder materiale der sandsynliggør, at uddannelsen er erhvervsrelateret og giver adgang til jobs
 • eksamensformer og anvendelse af censorer - forslag til censorer skal vedlægges. Se procedurer for godkendelse af censorer
 • praktikforløb, øvelsesundervisning og eventuelt projektarbejde
 • eventuelle praktikperioders placering og længde
 • ferieperioders placering og længde
 • finansiering (eventuelle offentlige tilskud, herunder tilskud efter folkeoplysningsloven)
 • eventuelle offentlige godkendelser (godkendelse fra andre ministerier)
 • antal lærere, deres baggrund og deres tilknytning til skolen (fastansatte/gæstelærere)
 • fysiske rammer (skolen)
 • organisatoriske rammer (er skolen selvstændig eller tilknyttet andre organisationer)
 • ledelsesform og administration
 • etablering (er skolen nyetableret eller gammel samt en beskrivelse af eventuelt tidligere organisatorisk rammer)

Godkendelse af ansøgning

Private uddannelser i Danmark kan blive godkendt til SU, hvis de generelle betingelser er opfyldt, og hvis de uddannelsespolitiske, økonomiske og arbejdsmarkedspolitiske hensyn taler for det.

Derudover kan uddannelsen SU-vurderes af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Det er det uddannelsessted, der udbyder den private uddannelse, der skal betale for SU-vurderingen. 

Pris

Forud for evalueringen hos Danmarks Akkrediteringsinstitution skal der betales et depositum på 10.000 kr. eksklusive moms, og den samlede pris for SU-vurderingen kan beløbe sig til 63.000 kr. eksklusive moms.