Print Læs højt

09. juni 2023 kl. 10:30

Vores telefoner er lukket

Vi har problemer med telefonerne i dag, og derfor er de lukket i øjeblikket. Vi fjerner boksen her, når de fungerer som normalt igen. 

Søg Menu
Luk

Se uddannelser på folkeskoleniveau, gymnasiale uddannelser og andre uddannelser uden for klippekortet, som du kan søge SU til

En uddannelse kan godkendes til SU, hvis den:

 • har mindst tre måneders sammenhængende varighed
 • er en offentlig anerkendt uddannelse, der foregår på et offentligt anerkendt uddannelsessted
 • er tilrettelagt som heltidsundervisning
 • er ulønnet. Er en del af uddannelsen lønnet, kan du få SU i de ulønnede måneder med undervisning. 

Er du i tvivl om, om en uddannelse er godkendt til SU, kan du spørge en SU-medarbejder på uddannelsesstedet.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig nogle særlige betingelser til nogle af ungdomsuddannelserne, der er godkendt til SU:

Særlige betingelser for enkeltfagsundervisning

 • Du skal kunne gøre uddannelsen færdig inden for 23 måneder. Har du et hjemmeboende barn (biologisk- eller adoptivbarn), der er under syv år, når du starter på din uddannelse, skal du kunne gøre uddannelsen færdig inden for 35 måneder.
 • Du skal have mindst 23 ugentlige skemalagte timer. Har du et hjemmeboende barn, der er under syv år, når du starter på din uddannelse, skal du have mindst 17 skemalagte timer om ugen. Der kan ikke indgå fag du tidligere har gennemført på samme niveau, medmindre det er fag på folkeskoleniveau, almen voksenuddannelse eller forberedende voksenundervisning.

Uddannelser på folkeskoleniveau

 • Almen voksenuddannelse (se særlige betingelser herunder)
 • Forberedende Voksen Undervisning (FVU) for 18-19 årige (se særlige betingelser herunder) - sammen med almen voksenundervisning
 • Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau (se særlige betingelser herunder)
 • Folkeskole
 • Friskoler og private grundskoler
 • Adgangskurser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbydes som heltidsundervisning (ud fra reglerne om erhvervsuddannelser)

Ungdomsuddannelser

Gymnasiale uddannelser

Har du allerede afsluttet en gymnasial uddannelse (studentereksamen, HF, HTX, HHX, EUX eller International Baccalaureate eller en uddannelse i udlandet, der svarer til en gymnasial uddannelse), kan du ikke få SU til en ny gymnasial uddannelse.

 • Uddannelsen til almen studentereksamen (stx) (herunder den 2-årige uddannelse til almen studentereksamen)
 • Uddannelsen til hf-eksamen (hf)
 • Uddannelsen til merkantil studentereksamen (hhx)
 • Uddannelsen til teknisk studentereksamen (htx)
 • Eux-forløb
 • International Baccalaureate
 • European Baccalaureate
 • Gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) og undervisning som tompladskursist på enkelte fag fra sammenhængende uddannelsesforløb til htx, hhx eller stx 
 • En udenlandsk uddannelse svarende til ovenstående

Andre ungdomsuddannelser

 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
 • Erhvervsuddannelserne:
  • grundforløb 1 og 2
  • hovedforløb til byggemontagetekniker og webudvikler
  • landbrugsuddannelsens trin 3 og 4
 • EUV: 
  • Realkompetencevurdering (RKV) til studerende, der er fyldt 25 år
  • GF2 (EUV2 eller 3)
  • Hovedforløb (EUV1), der gennemføres uden uddannelsesaftale i henhold til § 66 y, stk. 1, nr. 1 i lov om erhvervsuddannelser. Du kan kun få SU til perioder, hvor du er studieaktiv. Har du pauser uden undervisning på en måned eller mere, kan du ikke få SU til disse.
 • Fodterapeutuddannelsen
 • Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge til lærer-, pædagog- og socialrådgiveruddannelse
 • Uddannelse til politikadet
 • Sergentuddannelsen i Forsvaret
 • Grundlæggende maritim uddannelse
 • Skibsassistent
 • Skipperskoleuddannelser – kyst- og fiskeskipper af 3. grad
 • Vildtforvalteruddannelsen
 • Færgenavigatøruddannelsen

SU til gymnasial supplering

 • Gymnasiale suppleringskurser (GSK)
 • Enkeltfag fra adgangskurset til ingeniøruddannelsen, de maritime professionsbacheloruddannelser, professionsuddannelserne skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør samt erhvervsakademiuddannelsen til markedsføringsøkonom
 • Supplerende overbygningsforløb til en hf-eksamen, en højere forberedelseseksamen eller et bevis for eux 1. del

Hvis du skal supplere din gymnasiale uddannelse med et bestemt fag eller niveau for at kunne blive optaget på en videregående uddannelse, kan du få SU til det, hvis du bliver optaget på gymnasial supplering (GSK) eller på enkeltfag fra adgangskursus til ingeniøruddannelsen eller på det supplerende overbygningsforløb til en hf-eksamen eller en højere forberedelseseksamen, og hvis faget er tilrettelagt som kort og intensivt.

At faget skal være tilrettelagt som kort og intensivt betyder, at du kun kan få én måneds SU pr. fag eller niveau, og du kan kun få SU i undervisningsperioden. Du kan ikke få SU til eksamensmåneden. Fag med mere end 100 timers undervisning (typisk A og B-niveauer) vil give en ekstra måneds SU. Du kan godt supplere i mere end ét fag ad gangen. 

Kontakt det uddannelsessted du er tilbudt at følge et GSK på. Her kan du høre nærmere om tilrettelæggelsen, og om du kan få SU til den planlagte supplering.

Kontakt ingeniøruddannelserne, hvis du vil vide mere om betingelserne for at blive optaget på enkeltfag fra adgangskurset til ingeniøruddannelsen.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du vil vide mere om betingelserne for at blive optaget på supplerende overbygningsforløb til en hf-eksamen eller en højere forberedelseseksamen. 

 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF).