Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Se, hvilke årsager, der kan give ret til tillæg af klip

Du kan få tillæg af klip, hvis du er forsinket af visse sygdomsforløb eller andre særlige forhold.

Du skal være opmærksom på, at selv om du får dispensation efter uddannelsesreglerne på dit uddannelsessted, så giver det dig ikke isoleret set ret til tillæg af klip efter SU-reglerne.

Du har været syg

Søger du tillæg, fordi du er blevet forsinket, fordi du har været syg, er det et krav, at du kan fremvise lægefaglig dokumentation (for eksempel en frihåndsattest) for, at du på grund af sygdom har haft nedsat studieaktivitet i en periode. Dokumentationen skal vise, at du har været uarbejdsdygtig i en periode på grund af sygdom, og dokumentationen skal derfor være udfærdiget på et tidspunkt, hvor det kan konstateres, at du har været syg i den periode, hvor din forsinkelse er indtrådt. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at dokumentationen alene viser en forventet periode med sygdom. Vær opmærksom på, at der er andre krav til indholdet af den lægefaglige dokumentation, hvis du søger om handicaptillæg eller SPS.

Hvis din læge tager betaling for en attest, skal du selv betale for den. Vi kræver ikke en mulighedserklæring.

Sygdommen skal være af en sådan art, at den reelt har gjort dig ude af stand til at studere på fuld tid og dermed forsinket dig i din uddannelse. Dit uddannelsessted skal foretage en konkret vurdering af din sag.

Der kan ikke udstikkes generelle retningslinjer for denne vurdering. For eksempel vil en forstuvning af en fod ikke nødvendigvis forsinke dig i din uddannelse, med mindre du for eksempel er idrætsstuderende, og du forstuver din fod lige inden en eksamen, hvor du skal være fysisk aktiv.

Læs mere om tillæg af klip på baggrund af sygdom:

Langvarig/kronisk sygdom giver normalt ikke tillæg af klip

Formålet med reglerne om tillæg af klip på grund af sygdom eller andre særlige forhold er ikke at give den studerende mulighed for generelt at læse på nedsat tid og derved kompensere for langvarig eller kronisk sygdom. Du skal derfor ikke forvente, at du kan få tillæg af klip for længere perioder eller ad flere omgange med forsinkelse for samme sygdom. Det vil dog altid være en konkret vurdering.

Vi har endvidere givet afslag på tillæg af klip i tilfælde, hvor det allerede inden studiestart stod klart, at den studerende på grund af kronisk eller langvarig sygdom ikke kunne læse på fuld tid og ville blive forsinket på grund af sygdommen.
Det betyder dog ikke, at det er udelukket at få tillæg af klip selvom du har fået konstateret sygdommen inden studiestart. Det kommer an på de konkrete forhold. Hvis sygdommen ikke fra starten hindrer et normalt uddannelsesforløb, men en senere opblussen eller forværring medfører en forsinkelse, kan der være mulighed for at give tillæg af klip.

Eksempel på afgørelse – langvarig/ kronisk sygdom

I en afgørelse fra august 2019 (KEN nr. 9734 af 20/08/2019) tiltrådte Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger styrelsens afgørelse om, at en studerende ikke havde ret til tillæg af SU-klip som følge af forsinkelse på grund af sygdom. Den studerende havde udviklet postcommotio syndrom som følge af slag mod hovedet i efteråret, og havde ikke været studieaktiv siden januar det efterfølgende år. Den studerende var tidligere i denne periode ad to omgange tilkendt tillægsklip på denne baggrund. Den studerende søgte nu om yderligere tillægsklip. Den studerende havde fremsendt lægelige oplysninger, hvori det var vurderet, at den studerende ville kunne genoptage studiet gradvist og optimalt på et tidspunkt, hvor nervesystemet var blevet så robust, at risikoen for tilbagefald var minimal. Det fremgik af de lægelige oplysninger, at en realistisk tidsramme nok ville være omkring 1 til 1½ år. Ankenævnet fandt herefter, at den studerendes sygdom ikke længere kunne betegnes som midlertidig. Den studerende havde derfor ikke ret til yderligere tillægsklip.

Eksempel på afgørelse - funktionsnedsættelse/kronisk sygdom ved studiestart

I en afgørelse fra november 2014 gav Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger styrelsen medhold i, at en varig funktionsnedsættelse eller kronisk sygdom der var til stede ved studiestart som udgangspunkt ikke kan begrunde tillæg af klip. Det gør det, hvis der er opstået en opblussen eller forværring, som ligger udover de følger, der almindeligvis opleves af funktionsnedsættelsen eller den kroniske sygdom. Ankenævnet lagde vægt på, at de periodevise depressioner og ADHD´en (selvom de ikke var diagnosticeret) havde været til stede inden studiestart. Ankenævnet lagde endvidere vægt på, at den studerende ikke i de tre første studieår, havde bestået ECTS-point og dermed været forsinket fra starten.

I sagen var en studerende 23 måneder forsinket i sin uddannelse. Af sagen fremgik det, at den studerende i en længere periode inden studiestart var hæmmet af tilbagevendende depression, der gav koncentrationsbesvær. Efterfølgende blev diagnosen ADHD stillet.

Handicap giver normalt ikke tillæg af klip

Handicap betragtes ikke som sygdom og vil ikke i sig selv give ret til tillæg af klip. Det gælder også, hvis du modtager handicaptillæg. Når du får handicaptillæg, skal du opfylde de almene betingelser for at få SU og nogle særlige betingelser, der knytter sig til handicaptillægget. At du skal opfylde de almene betingelser for at få SU betyder, at du er omfattet af de samme regler som de andre studerende – også for eksempel kravet om studieaktivitet. Det er dog muligt at få tillæg af klip for en periode, hvor du også har fået handicaptillæg, for eksempel ved en opblussen eller forværring som gør, at du bliver forsinket i uddannelsen. Det vil afhænge af en konkret vurdering af de konkrete forhold.

Eksempel på afgørelse - varig funktionsnedsættelse og midlertidig sygdom

I en afgørelse fra februar 2014 gav Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger styrelsen medhold i, at en varig funktionsnedsættelse ikke udgjorde tilstrækkeligt grundlag for at tildele tillæg af klip på grund af (midlertidig) sygdom, medmindre den studerende havde oplevet en opblussen eller forværring, som ligger ud over de følger, der almindeligvis opleves af funktionsnedsættelsen.

I sagen havde den studerende på grund af sin funktionsnedsættelse (Aspergers Syndrom) vanskeligt ved at overskue flere større eksamener på samme semester og derfor udskudt visse fag, så arbejdsbyrden blev fordelt jævnt. Der forelå ikke dokumentation for at en forværring eller opblussen af den kroniske sygdom var årsag til forsinkelsen.

Psykisk sygdom

Psykiske sygdomme behandles på samme måde som alle andre former for sygdom, når der gives tillæg af klip. Der skal være tale om en reel psykisk lidelse. Udgangspunktet er, at der er tale om sygdom, hvis du har været i behandling hos en læge eller psykiater. Dokumentation fra psykolog alene er ikke tilstrækkelig.

Psykiske problemstillinger giver i sig selv ikke ret til tillæg af klip. Har du alene modtaget psykologisk behandling eller psykoterapi, der ikke har til formål at helbrede psykisk sygdom, kan du ikke forvente at få tillæg af klip. Det kan for eksempel være et terapeutisk forløb, hvor formålet er at løse op for psykiske almenproblemer, eller som sigter mod generel personlig udvikling.

Sygdom på eksamensdagen

Der gives normalt ikke tillæg af klip for sygdom på eksamensdagen, hvis der er mulighed for sygeeksamen. Dette skyldes, at der ikke opstår en forsinkelse i uddannelsen. Derfor gives der heller ikke tillæg, hvis der ikke er sygeeksamen, men du alligevel kan begynde på et nyt semester eller rykke op på næste hold/klasse. Dette kan ske, hvis det er almindelig praksis på den pågældende uddannelse, at den studerende kan tage flere eksaminer samtidig ved næste ordinære eksamenstermin.

Er der ikke mulighed for sygeeksamen, og bliver du derfor faktisk forsinket i uddannelsen, er det en konkret vurdering, om der kan gives tillæg af klip.

Særlige forhold

Du har været ude for særlige forhold, der har forsinket dig og som er så ekstraordinære og uventede, at det - i det konkrete tilfælde - skønnes rimeligt at give tillæg af klip.

I de sager, hvor der er givet tillæg af klip på grund af særlige forhold, har der typisk været tale om ekstraordinære forhold. Det kan være en situation, der må karakteriseres som helt uventet, og som den studerende ikke har haft mulighed for at forudse. Der har således ikke været givet tillæg for forhold, der er alvorlige for den pågældende, men som alligevel kan karakteriseres som en del af livets almindelige hændelser og vanskeligheder.

Som udgangspunkt kan du ikke få tillæg af klip for forsinkelse, der skyldes andre personers sygdom eller dødsfald. Det samme gælder for skilsmisse, pasning af syge, plejeorlov og børnepasningsproblemer.

Der er dog givet tillæg i enkelte situationer, hvor der har været dødsfald eller alvorlig sygdom i nære familiemæssige relationer som egne børn eller ægtefælle, samt i et enkelt tilfælde med flere dødsfald inden for en kortere periode.

Der er ikke givet tillæg af klip på grund af særlige forhold for forsinkelse, der skyldes uddannelsesstedets tilrettelæggelse af undervisningen. 

Eksempel på afgørelse - særlige forhold

I en afgørelsen fra august 2013 omgjorde Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger styrelsens afgørelse om afslag på tillæg af klip på grund af særlige forhold og gav den studerende medhold. Ankenævnet lagde vægt på, at den studerende ikke havde mulighed for at følge undervisningen op til eksamen, at to dødsfald i familien inden for et kort tidsrum må betragtes som særligt belastende, selvom dødsfald i den del af familien (bedsteforældre) ikke normalt medfører ekstra klip. Ankenævnet gav den studerende medhold i ansøgning om 6 tillæg af klip svarende til de to afmeldte eksamener, der tilsammen udgjorde 30 ECTS-point.

I sagen oplevede den studerende to dødsfald i familien med få måneders mellemrum (en forælder og en bedsteforældre). Forælderens dødsfald var uventet og chokerende. Den studerende afmeldte to fag (sammenlagt 30 ECTS-point), da den studerende havde været følelsesmæssigt ude af stand til at deltage i undervisningen. Den studerende gennemførte to andre fag.

Du er ordblind, og derfor forsinket

Bliver din ordblindhed først konstateret, mens du går på uddannelsen, og er du blevet forsinket på grund af det, kan du søge om tillæg af klip for denne forsinkelse. Du skal kunne dokumentere din ordblindhed og redegøre for, hvordan ordblindheden har forsinket dig på uddannelsen, og hvordan du har afhjulpet din ordblindhed.

Du har mulighed for at afhjælpe din ordblindhed med specialpædagogisk støtte (SPS). Læs mere om SPS her.

Hvis du ikke tager imod hjælp, der kan afhjælpe din ordblindhed, vil det indgå i vurderingen af, om du kan få tillæg af klip for forsinkelsen

Rådsarbejde med mere

Du kan få op til 12 tillæg af klip, hvis du er blevet forsinket i forbindelse med rådsarbejde med mere.

Du kan få tillæg af klip, hvis du har deltaget i dit uddannelsessteds styrelse eller arbejder med sociale eller uddannelsesmæssige forhold.

Arbejdets omfang

Du skal dokumentere, at dit rådsarbejde mm. har haft et så betydeligt omfang, at det har medført, at du er blevet forsinket.

Du kan for eksempel opgøre omfanget som en oversigt over dit gennemsnitlige tidsforbrug pr. uge eller måned. Der kan ikke søges om tillæg af klip til forventet forsinkelse. Det skal kunne sandsynliggøres, at det er arbejdets omfang, der er årsag til din forsinkelse på uddannelsen.

Arbejdet skal være ulønnet.

Uddannelsesstedets styrelse

Under uddannelsesstedets styrelse hører også arbejde i råd eller nævn, der er nedsat i forbindelse med styrelseslovgivningen.

Det er et krav, at du har været/er medlem (og valgt hvis dette kræves) af et råd eller nævn, der er nedsat i forbindelse med styrelseslovgivningen, for eksempel studienævn.

Arbejde i studenterpolitiske organisationer, som De Studerendes Råd eller lignende organisationer, giver ikke i sig selv adgang til tillæg af klip.
Sidder du i uddannelsesstedets styrelse, kan arbejdet i sådanne organisationer dog indgå i vurderingen af det samlede omfang af arbejde i uddannelsesstedets styrelse.

Arbejde med de studerendes sociale eller uddannelsesmæssige forhold

Arbejdet med de studerendes sociale eller uddannelsesmæssige forhold skal komme en større gruppe studerende til gode. Det vil sige bredt på uddannelsesstedet eller være af landsdækkende karakter.

Arbejdet skal være af administrativ karakter. Det vil sige, at du igennem dit arbejde har understøttet rammerne for de studerendes sociale eller uddannelsesmæssige forhold.

Du kan ikke gennemføre uddannelsen

Vi kan udvide dit SU-klippekort på 70 måneder (rammen), hvis du på grund af sygdom eller andre særlige forhold ikke kan gennemføre din uddannelse og skifter til en ny. Udvidelsen af din SU-ramme gælder kun til den uddannelse, du skifter til.

Du skal kunne dokumentere, at du ikke kan gennemføre lige netop den uddannelse, du afbryder på grund af din sygdom. Du må ikke have afsluttet uddannelsen.

Vi har for eksempel givet medhold til en dyrlægestuderende, der udviklede husdyrallergi og derfor ikke kunne gennemføre dyrlægestudiet.

Der gives ikke rammeudvidelse til en ny uddannelse, hvis din sygdom alene gør, at du ikke kan forvente at få arbejde efter endt uddannelse. Det afgørende er, at sygdommen forhindrer dig i at gennemføre lige netop den uddannelse, du går på og tvinges til at afbryde den.

Forlænget slutlån

Kun i særlige tilfælde kan du få forlænget dit slutlån. Det gælder, hvis du bliver forsinket på grund af sygdom eller andre særlige forhold, der gør dig studieinaktiv. Det er en betingelse, at du er blevet forsinket i en periode, hvor du har fået slutlån.

Du kan søge om tillæg af klip, når du er blevet forsinket, også selv om du ikke er tilbage på dit studie.

Du søger om forlængelse i minSU.