Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Skal du i ulønnet praktik eller projektorienterede forløb som led i din videregående uddannelse, kan du få SU

Er praktik et led i din videregående uddannelse, kan du kun få SU til forløbet, hvis opholdet er ulønnet. Det fremgår af uddannelsesreglerne, om praktik i din uddannelse er lønnet eller ulønnet.

Skal du i et projektorienteret forløb for eksempel i en virksomhed som led i din uddannelse, kan du få SU til forløbet, da forløbet er et undervisningsforløb på linje med andre fag i uddannelsen, og derfor må du ikke oppebære løn.

Som løn regnes også vederlag, godtgørelse med videre, som ikke er refusion af dokumenterede udgifter relateret til praktikopholdet eller det projektorienterede forløb.

Praktik eller projektorienteret forløb?

Visse uddannelser indeholder praktikperioder, mens andre uddannelser indeholder projektorienterede forløb for eksempel i en virksomhed. Om en uddannelse indeholder det ene eller andet slags forløb fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen og studieordningen for den pågældende uddannelse. For praktikperioder gælder, at disse kan være enten lønnede eller ulønnede. For projektorienterede forløb gælder, at disse aldrig må være lønnede.

Bachelor- og kandidatstuderende kan dog få løn under projektorienterede forløb i udlandet, hvis der er lovkrav om mindsteløn i det pågældende land som for eksempel i Tyskland. Under lønnede projektorienterede forløb kan du ikke samtidig oppebære SU fra den danske stat, og SU-normeringen af uddannelsen (støttetiden) bliver reduceret tilsvarende. Læs mere om praktik og projektorienterede forløb i Tyskland hos dansk-tysk Handelskammer her.

Ved du ikke, om din uddannelse indeholder praktik (lønnet eller ulønnet), eller et projektorienteret forløb, skal du kontakte dit uddannelsessted for nærmere information.

Ulønnet praktik og projektorienteret forløb

Skal du i ulønnet praktik eller et (ulønnet) projektorienteret forløb, kan du få SU, hvis du opfylder betingelserne for at være berettiget til SU.

Dækker dit praktiksted eller eventuelt virksomhed (for projektorienterede forløb) dokumenterede udgifter, som du har i forbindelse med praktikopholdet eller det projektorienterede forløb, berører det ikke din SU. Du skal dokumentere udgifterne, og at de er knyttet til dit praktikophold eller dit projektorienterede forløb for eksempel i en virksomhed.

Udgifter til praktikophold eller projektorienterede forløb, som dit praktiksted eller virksomhed (for projektorienterede forløb) må dække, kan for eksempel være:

  • rejseforsikringer
  • flybilletter
  • telefonregninger
  • husleje

Det vil sige, at dit praktiksted eller virksomhed gerne må dække dokumenterede udgifter, som du har i forbindelse med dit praktikophold eller dit projektorienterede forløb, uden at dette betragtes som løn.

SU og erkendtlighed

Er du i ulønnet praktik eller projektorienteret forløb i en privat eller offentlig virksomhed (eller organisation) uden for dit uddannelsessted, har virksomheden mulighed for at give dig en erkendtlighed ved siden af din SU som udtryk for en påskønnelse for opholdet i virksomheden. For at du kan opnå en erkendtlighed og fortsat modtage SU ved siden af, når du er i ulønnet praktik eller projektorienteret forløb i en virksomhed, skal forløbet opfylde følgende krav:

  • Du må ikke indgå som arbejdskraft under opholdet i virksomheden, og du er ikke omfattet af en instruktionsbeføjelse og dermed heller ikke et ansættelsesforhold, herunder ingen feriegodtgørelse (det følger af uddannelsesreglerne, når der er tale om ulønnet praktik)
  • Erkendtligheden ydes ikke som en på forhånd fastsat indkomst, som du kan regne med at modtage i lighed med løn
  • Det er frivilligt for virksomheden, om den vil give dig en erkendtlighed
  • Beløbet må ikke være højere end svarende til op til 3.000 kr. om måneden

I projektorienteret forløb fastlægger du selv – eventuelt i samarbejde med uddannelsesstedet – rammerne for opholdet.

Virksomheden vil typisk give erkendtligheden som pengebeløb, og du skal derfor betale skat af erkendtligheden.

Lønnet praktik

Skal du i lønnet praktik, kan du ikke få SU under dit praktikophold. Du skal derfor undersøge, om du selv skal fravælge SU i minSU. Tjek i din seneste støttemeddelelse eller i minSU om ratestatus er "Lønnet praktik" i de måneder, du er i praktik, eller spørg på dit uddannelsessted.

Er du i lønnet praktik, skal du selv holde øje med, om din SU bliver genoptaget efter praktikperioden, eller om du skal søge SU i minSU, når du genoptager din uddannelse. Tjek på din støttemeddelelse eller i minSU eller spørg på dit uddannelsessted.

I forbindelse med lønnet praktik, kan du spare et SU-klip op til et dobbeltklip i forbindelse med din lønnede praktik.

Når du er i lønnet praktik, aflønnes du med praktikløn af den virksomhed du er ansat i. I perioden med lønnet praktik er du i et ansættelsesforhold med dit praktiksted (din arbejdsgiver). Det betyder, at får du eksempelvis barn, bliver syg eller bliver afskediget i din praktikperiode, er det en situation, der vedrører dit ansættelsesforhold med dit praktiksted. I de situationer vil du derfor som udgangspunkt ikke kunne modtage SU.

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, eller hvad du har ret til, hvis du får barn, bliver syg eller afskediget, mens du er i lønnet praktik, skal du i første omgang kontakte dit praktiksted. Du kan også kontakte dit uddannelsessted.

Du går på barsel, mens du er i lønnet praktik

Går du på barsel i en periode, hvor du er i lønnet praktik og modtager barselsdagpenge på grund af din praktikløn, kan du ikke få SU og barselsdagpenge samtidig. Det skyldes, at praktiklønnen udelukker SU.

Har du spørgsmål til, om du har ret til barselsdagpenge på grund af din praktikløn, skal du kontakte dit praktiksted.

Hvis du derimod har ret til barselsdagpenge på baggrund af indkomst fra et fritidsjob, kan du kombinere dem 

med ekstra SU i forbindelse med fødsel, hvis du opfylder betingelserne.

Læs mere om økonomi, når du er forælder.

Du bliver syg, mens du er i lønnet praktik

Bliver du syg i en periode, hvor du er i lønnet praktik, kan du søge dit praktiksted om at få udbetalt sygedagpenge. Modtager du sygedagpenge på grund af din praktikløn, har du ikke ret til SU.