Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Begynder du på en uddannelse, hvor der indgår flere trin, skal du søge om SU ad to omgange

Hvis din uddannelse indeholder flere forskellige uddannelsestrin (for eksempel et bachelorniveau der efterfølges af et kandidatniveau), skal du i første omgang søge SU til det første trin. Du tildeles derefter SU til den normerede studietid på den første del af uddannelsen plus eventuelt ekstra 12 klip.

Når du senere begynder på det næste trin, skal du søge SU igen. Derefter tildeles du det antal SU-klip, der svarer til den normerede tid på dette trin plus 12 ekstra klip, hvis du fortsat har klip tilbage inden for rammen.

Den overordnede ramme kan udvides

Hvis den normerede tid for din uddannelse overstiger 58 måneder, udvides rammen på 70 klip. Hvis den samlede normerede tid for en bachelor- og en kandidatuddannelse eller et lignende uddannelsesforløb overstiger 58 måneder, kan rammen ligeledes udvides.

Det gælder blandt andet for følgende uddannelser:

 • Kandidatuddannelser, hvor den studerende har haft propædeutik i et halvt eller helt år på bacheloruddannelsen, hvorefter den samlede uddannelsestid udgør 5½-6 år, for eksempel kinesisk.
 • Kandidatuddannelser, hvor den studerende har taget en adgangsgivende professionsbacheloruddannelse på 3½-4 år, hvorefter den samlede uddannelsestid udgør 5½-6 år. Det er uddannelsesinstitutionerne, der afgør, om en given professionsbacheloruddannelser giver adgang til en given kandidatuddannelse.
 • Medicin (3+3)
 • Solist (maksimal 2 års overbygning på en kandidatuddannelse, hvorefter den samlede uddannelsestid udgør 6-7 år)
 • Præst (17 ugers kursus på Pastoralseminariet i forlængelse af teologisk kandidateksamen)

Læs mere om udvidelse af rammen når din uddannelse overstiger 58 måneder. Hvis du skal have udvidet rammen skal du henvende dig på dit uddannelsessted.

SU i ferien mellem trindelte uddannelser

Du kan få SU i den ferie, der ligger lige efter første trin - typisk en bacheloruddannelse - hvis:

 • du begynder på overbygningsuddannelsen efter højst to måneders ferie, og
 • du søger SU til overbygningen inden for tidsfristen

Søger du ikke, betragter vi månederne som fravalgt, og du har det mellemste fribeløb.

SU til kandidat før bachelor er bestået

Får du udbetalt SU til din kandidatuddannelse, før det er bekræftet, at du har bestået din bacheloruddannelse, trækker den udbetalte SU fra i dit klippekort til kandidatuddannelsen. Det gælder også, selvom det efterfølgende konstateres, at du endnu ikke har bestået din bacheloruddannelse. I så fald skal du søge SU på ny for igen at modtage SU til bacheloruddannelsen.

Er du startet på det afbrudte forløb på kandidatuddannelsen den 1. juli 2014 eller senere, vil det forløb, hvor du gør din bacheloruddannelse færdig, også blive betragtet som en ny uddannelse, der er startet den 1. juli 2014 eller senere – uanset hvornår du startede på din bacheloruddannelse første gang. Er du hjemmeboende, får du herefter SU med en lavere sats, end du oprindeligt fik på bacheloruddannelsen.

Begynder du senere på samme kandidatuddannelse, vil de klip, du tidligere har brugt på kandidatuddannelsen, blive trukket fra i dit klippekort til kandidatuddannelsen.

Du søger i minSU

Du søger i minSU. Hvis du får en fejlmeddelelse, når du søger, skyldes det muligvis, at systemet endnu ikke har registreret din overbygningsuddannelse (tjek øverste højre hjørne i minSU). I så fald skal du vælge "anden videregående uddannelse", når du søger. Herefter finder du dit uddannelsessted på listen og kan søge.

Lignende forløb

Styrelsen kan bestemme, at du kan få SU i en ferie, hvis du går på en uddannelse med et lignende forløb. Eksempelvis kan du få SU i ferien mellem:

 • uddannelse til byggetekniker og bygningskonstruktør
 • grunduddannelser og overbygningsuddannelser på musikkonservatorierne
 • bibliotekaruddannelsen og en overbygningsuddannelse på Danmarks Biblioteksskole
 • erhvervsakademiuddannelse og den tilhørende overbygningsuddannelse, for eksempel markedsføringsøkonom AK og professions-bacheloruddannelsen i international handel og markedsføring
 • to trin i en trindelt maritim uddannelse

Ikke SU mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse eller mellem uddannelser, der ikke er trindelte

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få SU i ferien mellem en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse og heller ikke mellem andre forskellige uddannelser, der ikke er trindelte.

Videregående uddannelse der giver adgang

Rammen på 70 klip kan udvides, hvis du har gennemført en videregående uddannelse, der giver dig adgang til en ny uddannelse, du skal i gang med (på samme måde som nogle gymnasiale uddannelser gør). Dog er det en betingelse, at du ikke har gennemført den gymnasiale uddannelse, der normalt er adgangsgivende til din nye uddannelse.

Har du eksempelvis gennemført en uddannelse som maskinmester eller skibsfører, kan vi udvide rammen, hvis du begynder på uddannelsen som diplomingeniør – forudsat, at du ikke har taget en gymnasial uddannelse, der normalt giver adgang til uddannelsen som diplomingeniør.
Er der perioder i den adgangsgivende videregående uddannelse, der giver dig merit i den nye uddannelse, udvider vi ikke din samlede SU-ramme med de klip, du har brugt i disse perioder.