Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du søger handicaptillæg i minSU under Søg SU

Du skal have søgt SU til en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse eller få slutlån til en videregående uddannelse for at kunne søge handicaptillæg.

Din dokumentation er afgørende

Det er afgørende, at du kan dokumentere din funktionsnedsættelse. Når du søger, er det vigtigt, at du uploader fyldestgørende dokumentation for din funktionsnedsættelse. Du skal som minimum uploade den dokumentation, du finder, når du er logget på sundhed.dk (epikriser og journaloplysninger fra hospitalet). Derudover kan du uploade anden relevant dokumentation, der siger noget om din funktionsnedsættelse. Det kan for eksempel være erklæringer fra egen læge, speciallæge eller hospital eller dokumentation om sygemelding fra et arbejde eller for arbejdsprøvning.

Læs om, hvordan vi vurderer ansøgninger om handicaptillæg.

Lægefaglige dokumentation

Du skal vedhæfte fyldestgørende og aktuel lægefaglig dokumentation for din funktionsnedsættelse. Det kan være: 

  • dokumentation fra hospital i form af journaloplysninger - log ind på sundhed.dk
  • et udskrivningsbrev (en epikrise) - log ind på sundhed.dk
  • en lægefaglig udtalelse
  • en speciallægeerklæring

Er din dokumentation fyldestgørende og beskriver din aktuelle tilstand udførligt, kan vi behandle din sag hurtigere. Dokumentation bør mindst indeholde:

  • din diagnose
  • hvordan din sygdom eller funktionsnedsættelse kommer til udtryk
  • hvilken behandling du får
  • hvilken behandling, der er planlagt (hvis der er planlagt en)
  • hvordan din sygdom eller funktionsnedsættelse påvirker din erhvervsevne

En erklæring fra din egen læge vil som udgangspunkt ikke være tilstrækkelig, med mindre der for eksempel er tale om en betydelig funktionsnedsættelse på grund af en medfødt lidelse.

En udtalelse fra en psykolog kan indgå i vurderingen af ansøgningen, hvis den er underbygget af en udtalelse fra speciallæge i psykiatri.

Sådan indhenter du lægefaglige dokumentation

Har en speciallæge, et hospital eller lignende skrevet en journal om din funktionsnedsættelse, kan du muligvis finde den i e-journal på borger.dk under Min side. Alternativt kan du henvende dig til hospitalet og bede om en kopi af din journal. 

Hvis du tidligere har fået lavet en speciallægeerklæring for eksempel i forbindelse med en arbejdsskadesag, kan du vedlægge en kopi. 

Vi refunderer ikke udgifter til lægefaglig dokumentation, som du selv har skaffet, med mindre vi specifikt har bedt dig om det.

Hvis du har gennemgået en arbejdsevnevurdering, en arbejdsprøvning eller et revalideringsforløb, kan det også være med til at beskrive din funktionsnedsættelse. Du kan henvende dig til kommunen og bede om en kopi af din sag.

Sådan sender du dokumentationen

Du skal scanne al lægefaglig dokumentation, du ønsker skal indgå i vores vurdering af din ansøgning. Du skal samle dokumentationen i én pdf-fil per behandlingssted (også selvom der er flere behandlere). For at lette sagsbehandlingen, beder vi dig navngive filen efter behandlingssted og din funktionsnedsættelse.

Du kan ikke hente lægefaglig dokumentation

Hvis du ikke kan skaffe lægefaglig dokumentation, vil sagsbehandlingen af din sag blive væsentligt forlænget af, at vi skal indhente de nødvendige oplysninger. Har du ikke dokumentation, skal du som minimum vedhæfte din egen redegørelse af, hvad du fejler, og hvor du aktuelt er i behandling, når du søger handicaptillæg.

Der mangler dokumentation

Har vi ikke tilstrækkelig dokumentation til at afgøre din sag, vil vi sende en attest til din e-Boks, som du skal bede din læge udfylde. Vi kan også bede om yderligere oplysninger direkte fra hospital, speciallæge eller andet behandlingssted, eller bede dig deltage i en undersøgelse ved en uvildig speciallæge, der skal udarbejde en speciallægeerklæring. Du får altid en kopi i e-Boks til orientering.

Hvis du ikke medvirker til at skaffe de manglende oplysninger inden for den frist, vi har angivet, træffer vi afgørelse ud fra de oplysninger, vi har. Det kan være i tilfælde, hvor du ikke går til egen læge med den fremsendte lægeattest eller deltager ved en speciallægeundersøgelse.

Vedhæft dokumentation for arbejde

Hvis du har haft arbejde inden for det år, hvor du søger handicaptillæg, skal du vedhæfte seneste lønseddel fra din arbejdsgiver. Hvis du ikke har den seneste lønseddel, skal du vedhæfte et brev med oplysninger om, hvor meget du omtrent har tjent.

Sagsbehandlingstid

Når du har søgt handicaptillæg, gennemgår vi din ansøgning inden for 1-2 måneder og ser på, om vi skal indhente flere oplysninger. 

Det tager i gennemsnit 4 måneder, før du får svar på din ansøgning. At det er et gennemsnit betyder, at vi afgør nogle ansøgninger inden for 1 måned, mens andre tager mere end 4 måneder. Mangler der oplysninger, bliver sagsbehandlingstiden længere. Har du søgt SU samtidig med, at du søger handicaptillæg, behandler vi altid din SU-ansøgning med det samme, så du kan modtage SU, mens vi behandler din ansøgning.

Søg igen

I nogle situationer skal du søge handicaptillæg igen:

Forlængelse af et midlertidigt handicaptillæg

Har du fået tildelt handicaptillæg som et midlertidigt tillæg, skal du selv søge om at få det forlænget. Du kan søge 2-3 måneder, før dit midlertidige tillæg udløber. Du søger i minSU og skal vedhæfte ny, aktuel lægefaglig dokumentation for din funktionsnedsættelse.

Efter orlov eller start på ny uddannelse

Har du tidligere modtaget handicaptillæg, men har haft orlov eller er startet på en ny uddannelse, skal du søge på ny, hvis du vil have handicaptillæg igen. Det gælder også, når du går fra bachelor til kandidat. Du søger i minSU.

Er det mere end et år (12 måneder) siden, du har fået SU og handicaptillæg, skal du vedhæfte aktuel lægefaglig dokumentation for din funktionsnedsættelse.

Når du skifter eller forlænger uddannelse

Hvis du søger SU i forbindelse med, at du skifter uddannelse, skal du søge handicaptillæg på ny. Hvis du forlænger din uddannelse og søger slutlån, kan du også søge om at forlænge tillægget. Du søger i minSU.

Hvis du er bevilget handicaptillæg og har fået udbetalt det inden for de seneste 12 måneder, vil du automatisk være godkendt til handicaptillæg.

Hvis du er bevilget midlertidigt handicaptillæg, og har mere end tre måneder tilbage inden tillægget udløber, vil du automatisk være godkendt til handicaptillæg.

Giv fuldmagt i din sag om handicaptillæg

Hvis du ønsker, at en af dine forældre eller en anden skal tage sig af din sag om handicaptillæg, kan du give en fuldmagt.