Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du søger om handicaptillæg i minSU under menupunktet "Søg SU"

Du skal modtage eller have søgt om SU til en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse eller slutlån til en videregående uddannelse for at kunne søge om handicaptillæg. Du kan ikke søge om handicaptillæg, inden du har søgt om SU eller slutlån.

Studerende på erhvervsuddannelser kan i en overgangsperiode fra 2. maj 2019 til 31. juli 2019 søge om handicaptillæg med tilbagevirkende kraft fra januar 2019. Derefter gælder de almindelige regler om, at man ikke kan søge handicaptillæg med tilbagevirkende kraft.

Inden du søger

Læs om, hvordan vi vurderer ansøgninger om handicaptillæg.

Vedhæft lægelig dokumentation

Du skal vedhæfte fyldestgørende og aktuel lægelig dokumentation for din funktionsnedsættelse. Den lægelige dokumentation kan være en speciallægeerklæring, en epikrise eller en lægelig udtalelse. Det kan også være dokumentation fra enten hospital, speciallæge eller egen læge i form af journaloplysninger, som du kan hente gennem sundhed.dk.

Jo mere fyldestgørende din dokumentation er, og jo bedre den beskriver din aktuelle tilstand, jo hurtigere kan vi behandle din sag.

En fyldestgørende lægelig dokumentation indeholder blandt andet:

  • din diagnose
  • en lægelig erklæring om hvad du fejler
  • hvordan din sygdom eller lidelse kommer til udtryk
  • hvilken behandling du får
  • hvilken behandling der er planlagt (hvis der er planlagt en)
  • hvordan din sygdom eller lidelse påvirker din erhvervsevne

En erklæring fra egen læge vil som udgangspunkt ikke være tilstrækkelig dokumentation for at kunne vurdere en ansøgning, med mindre der for eksempel er tale om en betydelig funktionsnedsættelse på grund af en medfødt lidelse.

En udtalelse fra en psykolog kan indgå i vurderingen af ansøgningen, hvis den er underbygget af en udtalelse fra speciallæge i psykiatri.

Du skal indscanne al den lægelige dokumentation, du ønsker skal indgå i vores vurdering af, om du kan få handicaptillæg. Du skal samle den lægelige dokumentation i én pdf-fil per behandlingssted (også selvom der er forskellige behandlere involveret i din behandling). For at lette sagsbehandlingen af din ansøgning, beder vi dig om at navngive pdf-filen efter behandlingsstedet og din funktionsnedsættelse. Når du for eksempel har scannet alle siderne fra din lægejournal ind, samler du siderne i en pdf-fil. Derefter navngiver du filen efter behandlingsstedet og den funktionsnedsættelse, journalen omhandler.

Sådan indhenter du den lægelige dokumentation

Har en speciallæge, et hospital eller lignende skrevet en journal om din funktionsnedsættelse, kan du muligvis finde den i e-journal på borger.dk under "Min side". Alternativt kan du henvende dig til hospitalet og bede om en kopi af din journal. Hvis du tidligere har fået lavet en speciallægeerklæring for eksempel i forbindelse med en arbejdsskadesag, kan du vedlægge en kopi. Vi refunderer ikke udgifter til lægelig dokumentation, som du selv har skaffet, med mindre vi specifikt har bedt dig om det.

Hvis du har gennemgået en arbejdsevnevurdering, en arbejdsprøvning eller et revalideringsforløb, kan det også være med til at beskrive din funktionsnedsættelse. Du kan henvende dig til kommunen og bede om en kopi af din sag.

Hvis du ikke selv kan skaffe den nødvendige dokumentation, kan du stadigvæk søge om handicaptillæg. I det tilfælde skal du vedhæfte et brev med nøjagtige oplysninger om, hvad du fejler, og hvor du aktuelt er i behandling. Vi vil ud fra din ansøgning indhente de nødvendige oplysninger, hvilket kan betyde, at behandlingen af din sag vil tage længere tid.

Vi kan bede om supplerende dokumentation

Styrelsen kan bede om yderligere dokumentation. Vi sender enten en attest til din e-boks, som du skal tage med og få udfyldt hos egen læge, eller også beder vi om yderligere oplysninger direkte fra hospital, speciallæge, eller andet behandlingssted. I nogle tilfælde kan vi bede om, at du deltager i en undersøgelse ved en uvildig speciallæge. Hvis vi gør det, får du altid en kopi i din e-boks til orientering. Vi kan også i nogle tilfælde bede dig om selv at indhente oplysninger, så vi får den nødvendige dokumentation.

Medvirker du ikke til at få oplyst sagen, træffer vi afgørelse ud fra de oplysninger, vi har på afgørelsestidspunktet. Det kan være i tilfælde, hvor du ikke går til egen læge med den fremsendte lægeattest eller deltager ved en speciallægeundersøgelse. Modtager vi ikke de oplysninger, som vi har bedt dig om at fremskaffe, inden for fristen, vil din ansøgning blive behandlet ud fra de oplysninger, der er tilgængelige.

Vedhæft dokumentation for arbejde

Hvis du har haft arbejde i indeværende år, skal du vedhæfte seneste lønseddel fra din arbejdsgiver. Hvis du ikke har den seneste lønseddel, skal du vedhæfte et brev med oplysninger om, hvor meget du omtrent har tjent.

Længere tid at behandle sagen

Vi forventer, at sagsbehandlingstiden for handicaptillæg vil være væsentlig længere end ved en almindelig SU-ansøgning. Det gælder ikke mindst, hvis vi må bede en læge eller anden sagkyndig udtale sig om din sag, eller hvis du ikke har sendt tilstrækkelig dokumentation. Derfor behandler vi din SU-ansøgning med det samme, så du kan modtage den almindelige SU, imens behandlingen af handicaptillægget er i gang.

Forlængelse af et midlertidigt handicaptillæg

Vil du forlænge et midlertidigt handicaptillæg, skal du søge igen. Du har mulighed for at søge 2-3 måneder, før dit tillæg udløber. Du søger i minSU og skal vedhæfte aktuel lægelig dokumentation for din funktionsnedsættelse. Herefter vil vi vurdere, om du fortsat er berettiget til handicaptillæg.

Søg igen efter orlov eller start på ny uddannelse

Har du tidligere modtaget handicaptillæg, men haft orlov eller er startet på en ny uddannelse, skal du søge på ny, hvis du vil have handicaptillæg igen. Du søger i minSU.

Er det mere end et år (12 måneder) siden, du har fået SU og handicaptillæg, skal du vedhæfte aktuel lægelig dokumentation for din funktionsnedsættelse.

Når du skifter eller forlænger uddannelse

Hvis du søger SU i forbindelse med, at du skifter uddannelse, går fra bachelor til kandidat eller forlænger din uddannelse, skal du søge handicaptillæg på ny. Du søger i minSU.

Hvis du er bevilget handicaptillæg og har fået udbetalt det inden for de seneste 12 måneder, vil du automatisk være godkendt til handicaptillæg.

Hvis du er bevilget midlertidigt handicaptillæg og har mere end tre måneder tilbage inden bevillingen udløber, vil du automatisk være godkendt til handicaptillæg.

Giv fuldmagt i din sag om handicaptillæg

Hvis du ønsker, at dine forældre eller andre skal tage sig af din SU, kan du give dem en selvbetjeningsfuldmagt eller en sagsfuldmagt, så de kan kontakte os om din sag.

Læs mere om fuldmagt.