Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Det er Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der vurderer, om du vil være i stand til at påtage dig et erhvervsarbejde med de ressourcer, du har

Styrelsen vurderer ud fra:

  • arten og graden af din funktionsnedsættelse, og på baggrund heraf
  • funktionsnedsættelsens betydning for din evne til at påtage dig et erhvervsarbejde

Vurdering af funktionsnedsættelsen

Når styrelsen vurderer din fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse, ser vi på varigheden af din funktionsnedsættelse, din aktuelle tilstand samt dit funktionsniveau.
Konkret betyder det, at vi med udgangspunkt i den lægelige vurdering og lægger vægt på:

       
  1. varigheden af funktionsnedsættelsen,   
  2. beskrivelsen af lidelsen og funktionsnedsættelsens sværhedsgrad,   
  3. om der er gentagne sygdomsperioder og risiko for tilbagefald,   
  4. om der er iværksat relevant behandling, hvilken effekt denne har, og om du i rimeligt omfang medvirker til behandlingen,   
  5. om der er beskrevet restsymptomer eller bivirkninger af væsentligt omfang efter den iværksatte behandling, og
  6. i hvilket omfang du har eller har haft erhvervsarbejde.

Det indgår ikke i vurderingen, om du som følge af din funktionsnedsættelse bruger længere tid på dit studie, herunder lektielæsning og forberedelse.  Dine sociale og økonomiske forhold, som for eksempel forsørgerforpligtelser eller udgifter til medicin og behandling, indgår ikke i vurderingen. Din studiemæssige situation, det vil sige valg af studie og omfanget af undervisningstimer, ferier med videre er heller ikke en del af vurderingen.

Et erhvervsarbejde kan være et hvilket som helst job, du kan påtage dig ved siden af studiet. Hvis du for eksempel er i stand til at arbejde 5-6 timer om ugen, herunder i weekender, eller fuldtid 5-6 uger i årets ferier, er du som udgangspunkt ikke berettiget til handicaptillæg.

Styrelsen skal ikke anvise et bestemt erhvervsarbejde, som du vil kunne påtage dig. Jobbenes studierelevans, lokale forhold eller beskæftigelsessituation er ikke en del af vurderingen.

1. Varighed

Du skal på ansøgningstidspunktet have en varig funktionsnedsættelse.
En varig funktionsnedsættelse er som udgangspunkt en funktionsnedsættelse, der hverken af sig selv eller ved behandling vil kunne bedres væsentligt inden for en længere årrække.
Eksempelvis berettiger en brækket arm, en operation eller en enkeltstående sygdomsperiode ikke til handicaptillæg, da de fleste kommer sig fuldstændigt inden for en overskuelig periode. Kommer du bagud med dit studie på grund af sygdom eller ulykke, har du mulighed for at søge om ekstra SU-klip (tillægsklip)

Hvis du er i gang med en behandling for eksempel efter en ulykke, og effekten af denne ikke kan fastslås endeligt på afgørelsestidspunktet, kan styrelsen bevilge et tidsbegrænset handicaptillæg. Det skal dog være sandsynliggjort, at der på længere sigt vil være tale om en varig og betydelig funktionsnedsættelse, som berettiger til handicaptillæg.

2. Art og grad

Du skal på ansøgningstidspunktet have en funktionsnedsættelse af en sådan sværhedsgrad, at det medfører meget betydelige begrænsninger i din erhvervsevne.

Styrelsen vurderer ansøgningerne individuelt på baggrund af lægelige oplysninger, der beskriver arten og graden af din funktionsnedsættelse. Vi ser på, hvad du fejler, og i hvilket omfang sygdommen/lidelsen påvirker dit funktionsniveau, og vurderer på den baggrund, om der er tale om en funktionsnedsættelse af en sådan sværhedsgrad, at det medfører meget betydelige begrænsninger i din erhvervsevne.

Det er ikke muligt at udarbejde en positivliste over hvilke diagnoser, der udløser handicaptillæg. En bestemt diagnose er derfor ikke ensbetydende med, at der tildeles handicaptillæg. Selvom én studerende har fået bevilget handicaptillæg som følge af en diagnose, er det ikke ensbetydende med, at alle med samme diagnose er berettiget til handicaptillæg, da omfanget af symptomer kan variere fra person til person.

Afgørelsen sker ud fra en samlet vurdering af dine symptomer. Hvis du har flere diagnoser, foretager vi en samlet vurdering af, om du opfylder betingelserne for at være berettiget til handicaptillæg.

3. Gentagne sygdomsperioder og risiko for tilbagefald

Styrelsen ser på, hvor længe du har været syg, og/eller om du har haft mange sygdomsperioder.
Vi ser også på, om dine symptomer er aftaget, og hvornår du sidst har været syg. Endvidere vurderer vi generelt, om der er risiko for tilbagefald. Vi gennemgår din sygdomshistorie og ser på, hvad der har udløst de tidligere sygdomsperioder.

4. Behandling

Det indgår i vurderingen, om behandlingsmulighederne er udtømte, eller om medicinsk, kirurgisk eller anden behandling helt eller delvist kan afhjælpe din lidelse.
Desuden ser vi på, om du følger de lægelige anbefalinger i forhold til at tage vare på dig selv og din sygdom. Det kan for eksempel være oplysninger, der beskriver, om, at du undlader eller glemmer at tage din medicin.

Som nævnt indgår det i vurderingen, om behandlingsmulighederne er udtømte. Vi kan dog se bort fra dette, hvis en behandling er af en meget indgribende karakter, for eksempel i form af en omfattende operation. Vi anser ikke medicinsk behandling for at være af meget indgribende karakter, medmindre der er tale om betydelige bivirkninger af medicinen.

5. Restsymptomer og bivirkninger

Styrelsen ser på, hvilke restsymptomer eller bivirkninger der er beskrevet i den lægelige dokumentation, for eksempel om der er effekt af behandlingen, og i hvilket omfang behandlingen helt eller delvist afhjælper dine symptomer.

Vi vurderer, om du samlet set har gener eller restsymptomer af et så betydeligt omfang, at der er tale om en funktionsnedsættelse af en sådan sværhedsgrad, at det medfører meget betydelige begrænsninger i din erhvervsevne.
Hvis det fremgår, at du har det godt eller er velbefindende, indgår det i vurderingen. Det indgår desuden i vurderingen, om du har bivirkninger eksempelvis i form af vedvarende smerter, udmatning, nedsat immunforsvar, rystelser eller koncentrationsbesvær.

6. Erhvervsarbejde

Styrelsen ser på i hvilket omfang du har eller har haft arbejde.

Vi indhenter oplysninger om arbejdstimer og indkomst fra SKAT og inddrager dine egne oplysninger om dine tidligere arbejdsforhold. Vi kontakter ikke nuværende eller tidligere arbejdsgivere.

Hvis du har arbejdet i et nævneværdigt omfang, efter at din funktionsnedsættelse er indtrådt, tyder det umiddelbart ikke på, at der er tale om en funktionsnedsættelse af en sådan sværhedsgrad, at det berettiger til handicaptillæg.

Derudover vurderer vi, om du har gener, som medfører skånebehov i forhold til et erhvervsarbejde, og om du for eksempel vil kunne påtage dig et arbejde, der ikke er fysisk belastende.

Hvis du modtager handicaptillæg, har du et nedsat fribeløb, da handicaptillægget kompenserer for den manglende mulighed for at supplere SU’en med lønindkomst.

Læs mere om dit fribeløb under Indkomst, når du modtager handicaptillæg.

Hvis det viser sig, at du kan arbejde i et nævneværdigt omfang, kan vi genoptage din ansøgning og stoppe udbetaling af handicaptillæg. Der kan desuden i særlige tilfælde blive rejst krav om, at du skal betale dit handicaptillæg tilbage.