Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om handicaptillæg

Om handicaptillæg

Kan jeg få handicaptillæg?

Betingelsen for at få handicaptillæg er, at du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Din funktionsnedsættelse skal være af en sådan sværhedsgrad, at du har betydelige vanskeligheder ved at have et studiejob ved siden af din uddannelse. Derudover skal du modtage SU til en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse eller slutlån til en videregående uddannelse.

Det er styrelsen, der efter en konkret vurdering afgør, om du kan få handicaptillæg. Læs mere om, hvordan vi vurderer ansøgninger om handicaptillæg her.

Hvad er satsen for handicaptillæg?

Du kan se den aktuelle sats for handicaptillægget her på sitet. Bemærk, at satserne er før skat.

Sats for handicaptillæg.

Ansøgning om handicaptillæg og forlængelse

Hvordan søger jeg handicaptillæg?

Du søger handicaptillæg i minSU under Søg SU > Handicaptillæg. Du skal i ansøgningen oplyse, hvilken eller hvilke funktionsnedsættelser du søger for, vedhæfte lægefaglig dokumentation samt oplyse om dit arbejde og din arbejdsevne. Du vil modtage en kvittering, når du har sendt din ansøgning.

Sådan søger du.

Hvornår får jeg svar, og hvad kan jeg selv gøre for at forkorte sagsbehandlingstiden?

Status på behandling af ansøgninger

Du kan følge med i, hvor langt vi er kommet med ansøgningerne på siden status på behandling af ansøgningssager.

Hvis vi skal indhente supplerende lægefaglig dokumentation, vil du blive orienteret om det. I disse situationer er sagsbehandlingstiden længere.

Du kan hjælpe med at forkorte sagsbehandlingstiden

Ny dokumentation og nye oplysninger kan i nogle tilfælde forkorte sagsbehandlingstiden. Det er derfor vigtigt, at du eftersender relevant dokumentation til din ansøgning.

Samtidig har du pligt til at give os besked, hvis der sker væsentlige ændringer i dine forhold.

Der er tale om nye oplysninger og væsentlige ændringer, hvis du for eksempel:

  • skifter behandlingssted
  • starter/afslutter et behandlingsforløb
  • har nye eller relevante lægefaglige oplysninger, for eksempel journaloplysninger

Har du adgang til din journal via sundhed.dk, kan du hente dokumentation dér. Få hjælp til at hente din journal på sundhed.dk.

Du kan sende din dokumentation til os via Digital Post fra borger.dk.

Se også "Hvad sker der, hvis den vedlagte dokumentation ikke er nok?" her på siden.

Jeg modtager midlertidigt handicaptillæg, hvordan søger jeg om forlængelse?

Hvis du vil søge om forlængelse af et midlertidigt tillæg, fordi dit funktionsniveau fortsat er markant nedsat eller forværret, skal du søge, inden handicaptillægget udløber. Af hensyn til sagsbehandlingstiden anbefaler vi, at du søger 2-3 måneder før, dit midlertidige tillæg udløber. Du kan dog tidligst søge om forlængelse tre måneder før udløb.

Du søger i minSU og skal vedhæfte aktuel lægefaglig dokumentation for din funktionsnedsættelse. Det er vigtigt, at dokumentationen er nyere, end den vi allerede har modtaget eller indhentet i din første ansøgning (og som vi fortsat har adgang til). Det kan for eksempel være de nyeste journalnotater fra dit behandlingsforløb eller en epikrise fra et afsluttet behandlingsforløb. Se eksempler på dokumentation under ’Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge?’ på denne side.'

Du skal oplyse dit nuværende behandlingssted, hvor styrelsen eventuelt kan hente supplerende oplysninger fra. I din personlige redegørelse kan du med fordel også beskrive din situation, siden du fik tildelt midlertidigt handicaptillæg.

Hvis du ikke har ny dokumentation, skal du redegøre for det i din ansøgning samt dit forløb siden sidste ansøgning. Herefter vil vi vurdere, om du fortsat er berettiget til handicaptillæg.

Kan man få forhåndsgodkendelse af ansøgning om handicaptillæg?

Nej, vi kan ikke give dig en forhåndsgodkendelse af, at du er berettiget til at få handicaptillæg. Se eventuelt mere om sagsbehandlingstider under spørgsmålet "Hvornår får jeg svar?".

Hjælp til min sag

Kan andre hjælpe mig med at kontakte styrelsen?

Ja, du kan sende os en sagsfuldmagt via Digital Post på borger.dk, der giver en anden person lov til at tage sig af din sag. Læs om fuldmagt her.

Hvis du ønsker at give fuldmagt i en konkret telefonsamtale med styrelsen, kan du oplyse det ved samtalens start. Derefter kan samtalen fortsætte med den person, du har givet fuldmagt.

Hvis du er hørehæmmet og bruger døvetolk til samtalen, skal du ikke give fuldmagt, da du selv deltager i samtalen.

Kan jeg kontakte styrelsen?

Skal du i kontakt med enheden, der tildeler handicaptillæg, kan du på denne kontaktside se, hvordan du kontakter dem.

Fravalg af handicaptillæg

Hvordan fravælger jeg mit handicaptillæg?

Du fravælger dit handicaptillæg i minSU. Du skal huske at gemme kvitteringen og aflevere den til dit uddannelsessted, som efterfølgende vil registrere dit fravalg.

Fristen for fravalg af handicaptillæg er den 15. i måneden før den måned, som fravalget gælder.

Særligt om dokumentation

Hvilken dokumentation skal jeg vedlægge?

Du skal vedhæfte lægefaglig dokumentation, der beskriver dit handicap og din funktionsnedsættelse. Det er vigtigt, at dokumentationen er så ny som mulig.

Typer af relevant dokumentation:

  • Fra offentligt sygehus: Hvis du har været i behandling på et offentligt sygehus, kan du gratis hente journaloplysninger, udskrivningsbreve (epikriser) og henvisninger fra egen læge på sundhed.dk. Download det, der er relevant og som omhandler din funktionsnedsættelse, og send med din ansøgning.
  • Fra egen læge: Journalnotater fra konsultationer hos egen læge fremgår ikke af din sundhedsjournal på sundhed.dk, men du har ret til at få en kopi af dem gennem egen læge. Journalnotater fra egen læge er relevante for din ansøgning, hvis de omhandler din funktionsnedsættelse.
  • Fra privathospitaler: Journalnotater fra privathospitaler fremgår normalt ikke af sundhed.dk, men dem vil du også have ret til at få en kopi af, hvis du kontakter det pågældende hospital.
  • Anden lægefaglig dokumentation: Har du adgang til eller er i besiddelse af andre lægeattester, speciallægeudtalelser eller neuropsykologiske undersøgelser vedrørende din funktionsnedsættelse, beder vi dig også vedhæfte disse.
  • Fra jobcentret: Har du været i forløb jobcentret, kan der være relevante oplysninger herfra, eksempelvis arbejdsprøvninger og/eller lægeattester, som du også kan vedhæfte.

Du har også mulighed for at sende mere dokumentation, efter du har sendt din ansøgning afsted via Digital Post.

Hvad sker der, hvis den vedlagte dokumentation ikke er nok?

Vi skal hente yderligere dokumentation, hvis du ikke har vedlagt tilstrækkelig dokumentation til, at vi kan afgøre din ansøgning.

Det er derfor vigtigt, at du skriver kontaktoplysninger på dit nuværende behandlingssted. Hvis du ikke er i behandling hos speciallæge eller på sygehus, skal du skrive kontaktoplysningerne på din egen læge.

Så snart vi har bedt behandlingsstedet om mere dokumentation, vil du blive orienteret. Du kan med fordel selv følge op på, om behandlingsstedet får besvaret vores anmodning. Hvis behandlingsstedet ikke har svaret inden for fristen, vil du også blive orienteret.

Hvis du er startet i behandling efter, du har søgt om handicaptillæg, kan du sende dine nye journaloplysninger fra sundhed.dk. Det kan i nogle tilfælde forkorte sagsbehandlingstiden.

Ansøgninger, hvor vi indhenter mere dokumentation, vil have en forlænget sagsbehandlingstid. Vi opdaterer også ugentligt status for ansøgninger, hvor der er indhentet yderligere dokumentation.

Kan jeg sende mere dokumentation, efter jeg har sendt min ansøgning om handicaptillæg?

Ja, du kan altid sende mere dokumentation til din ansøgning - send den via Digital Post fra borger.dk..

Se eventuelt spørgsmål Hvornår får jeg svar, og hvad kan jeg selv gøre for at forkorte sagsbehandlingstiden?.

Jeg skifter uddannelse, er i praktik eller på revalidering

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skifter uddannelse, inden jeg får svar på min ansøgning?

Du skal ikke foretage dig noget. Selvom du skifter uddannelse, vil din igangværende ansøgning blive behandlet. Afgørelsen for denne ansøgning vil også være gældende på den nye uddannelse.

Hvis du får tildelt handicaptillæg, vil du få, fra det tidspunkt du har søgt fra.

Hvis jeg forlænger eller skifter uddannelse, hvad sker der så med mit handicaptillæg?

Hvis du søger SU i forbindelse med, at du skifter uddannelse, går fra bachelor- til kandidatdelen af din uddannelse eller forlænger din uddannelse, skal du søge handicaptillæg på ny. Du søger i minSU.

Har du et varigt handicaptillæg og har fået udbetalt handicaptillæg inden for de seneste 12 måneder, vil du automatisk blive godkendt til handicaptillæg, når du har søgt på ny.

Hvis du er bevilliget midlertidigt handicaptillæg og har mere end 3 måneder tilbage af dit handicaptillæg, vil du automatisk få handicaptillæg i den tidligere godkendte periode, mens vi behandler din ansøgning.

Jeg har tidligere modtaget handicaptillæg, men har haft orlov/er startet på en ny uddannelse. Hvad skal jeg gøre for at få handicaptillæg igen?

Du skal selv søge om at få handicaptillæg igen via minSU under Søg SU > Handicaptillæg. Hvis du har et varigt handicaptillæg og har fået udbetalt det inden for de sidste 12 måneder, vil du automatisk blive godkendt igen, når du har søgt på ny.

Kan jeg få handicaptillæg mens jeg er i lønnet praktik?

Du kan ikke få handicaptillæg i en periode, hvor du er i lønnet praktik, da tillægget følger din SU. I praktikperioden har du det mellemste månedsfribeløb.

Satser for fribeløb.

Kan jeg få handicaptillæg, når jeg er på revalidering?

Du kan ikke modtage handicaptillæg samtidig med, at du modtager revalideringsydelse. Handicaptillægget er et tillæg til SU. Du skal derfor modtage SU og gå på en videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse for at kunne få handicaptillæg. Du må dog gerne modtage hjælpemidler, tilskud til bøger og medicintilskud fra kommunen samtidig med, at du modtager handicaptillæg.

Studiejob, når jeg får handicaptillæg

Hvor meget må jeg tjene, når jeg modtager handicaptillæg?

Modtager du handicaptillæg, har du et nedsat fribeløb, da en betingelse for at få handicaptillæg er, at du har betydelige vanskeligheder ved at have et studiejob ved siden af din uddannelse. Fribeløbet er primært tiltænkt eventuelle renteindtægter, børnepension, legater og lignende samt i særlige tilfælde en meget beskeden lønindkomst i forbindelse med, at du afprøver din erhvervsevne. Læs mere under Indkomst når du modtager handicaptillæg.

Må jeg arbejde, mens I behandler min ansøgning?

Handicaptillægget er til de studerende, der nærmest er ude af stand til at have et studiejob. Når vi behandler din ansøgning, ser vi på, hvilken betydning din funktionsnedsættelse har for din evne til at udføre erhvervsarbejde. Vi ser derfor på de skånebehov, du eventuelt har. Når vi behandler din ansøgning, henter vi oplysninger om din indkomst og omfanget af dit arbejder fra Skattestyrelsen. Oplysningerne indgår i sagsbehandlingen.

Må jeg afprøve min arbejdsevne, når jeg modtager handicaptillæg?

Ja, du må gerne i mindre omfang afprøve, om du er i stand til at arbejde i en periode, hvor du modtager handicaptillæg. Vi opfordrer til, at du orienterer styrelsen, når du vil afprøve din arbejdsevne for en kortere periode. Vil du afprøve din arbejdsevne i større omfang, kan du fravælge dit handicaptillæg i en kortere periode i minSU.

Klage

Jeg er ikke enig i afslaget på min ansøgning. Hvordan klager jeg?

Læs her, hvordan du klager over en afgørelse.