Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om handicaptillæg

Kan jeg få handicaptillæg?

Betingelsen for at få handicaptillæg er, at du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Din funktionsnedsættelse skal være af en sådan sværhedsgrad, at du har betydelige vanskeligheder ved at have et studiejob ved siden af din uddannelse. Derudover skal du modtage SU til en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse eller slutlån til en videregående uddannelse.

Det er styrelsen, der efter en konkret vurdering afgør, om du kan få handicaptillæg. Læs mere om, hvordan vi vurderer ansøgninger om handicaptillæg her.

Hvordan søger jeg handicaptillæg?

Du søger handicaptillæg i minSU under Søg SU > Handicaptillæg. Du skal i ansøgningen oplyse, hvilken eller hvilke funktionsnedsættelser du søger for, vedhæfte lægefaglig dokumentation samt oplyse om dit arbejde og din arbejdsevne. Du vil modtage en kvittering, når du har sendt din ansøgning.

Sådan søger du

Hvor meget dokumentation skal jeg vedlægge?

Du kan med fordel vedhæfte dokumentation, der udførligt beskriver din funktionsnedsættelse, i din ansøgning om handicaptillæg. Jo mere udførlig din dokumentation er, og jo bedre den beskriver din nuværende tilstand, jo hurtigere er det for os at behandle din sag. Kan du ikke selv skaffe den nødvendige dokumentation, skal du vedhæfte et brev med fyldestgørende oplysninger om, hvor vi kan hente de lægefaglige oplysninger.

Du har også mulighed for at sende dokumentation, efter du har sendt din ansøgning afsted via Digital Post fra borger.dk/fra e-Boks.

Hvornår får jeg svar?

Hvis vi kan træffe afgørelse ud fra de oplysninger, du har vedhæftet i din ansøgning om handicaptillæg, får du svar cirka 3-4 måneder efter, vi har modtaget ansøgningen.

Hvis vi har behov for at hente supplerende lægefaglig dokumentation for at kunne træffe afgørelse i din sag, vil du modtage en besked i din e-Boks om det. I disse situationer ligger sagsbehandlingstiden på gennemsnitligt 5 måneder. 

Læs mere om sagsbehandlingstid og se, hvor langt vi er med sagerne på siden Status på behandling af sager.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skifter uddannelse, inden jeg får svar på min ansøgning?

Du skal ikke foretage dig noget. Selvom du skifter uddannelse, vil din igangværende ansøgning blive behandlet. Afgørelsen for denne ansøgning vil også være gældende på den nye uddannelse.

Hvis du får tildelt handicaptillæg, vil du få, fra det tidspunkt du har søgt fra.

Hvad er satsen for handicaptillæg?

Du kan se den aktuelle sats for handicaptillægget her på sitet. Bemærk, at satserne er før skat.

Sats for handicaptillæg

Jeg modtager midlertidigt handicaptillæg, hvordan søger jeg om forlængelse?

Hvis du vil søge om forlængelse af et midlertidigt tillæg, fordi dit funktionsniveau forsat er markant nedsat eller forværret, skal du søge, inden handicaptillægget udløber. Af hensyn til sagsbehandlingstiden anbefaler vi, at du søger 2-3 måneder, før dit midlertidige tillæg udløber. 

Du søger i minSU og skal vedhæfte aktuel lægefaglig dokumentation for din funktionsnedsættelse. Herefter vil vi vurdere, om du fortsat er berettiget til handicaptillæg.

Hvis du ikke har ny dokumentation, når du søger om forlængelse af handicaptillæg, skal du oplyse dit nuværende behandlingssted, hvor styrelsen kan hente supplerende oplysninger fra.

Hvis jeg forlænger eller skifter uddannelse, hvad sker der så med mit handicaptillæg?

Hvis du søger SU i forbindelse med, at du skifter uddannelse, går fra bachelor- til kandidatdelen af din uddannelse eller forlænger din uddannelse, skal du søge handicaptillæg på ny. Du søger i minSU.

Har du et varigt handicaptillæg og har fået udbetalt handicaptillæg inden for de seneste 12 måneder, vil du automatisk blive godkendt til handicaptillæg, når du har søgt på ny.

Hvis du er bevilliget midlertidigt handicaptillæg og har mere end 3 måneder tilbage af dit handicaptillæg, vil du automatisk få handicaptillæg i den tidligere godkendte periode, mens vi behandler din ansøgning.

Jeg har tidligere modtaget handicaptillæg, men har haft orlov/er startet på en ny uddannelse. Hvad skal jeg gøre for at få handicaptillæg igen?

Du skal selv søge om at få handicaptillæg igen via minSU under Søg SU > Handicaptillæg. Hvis du har et varigt handicaptillæg og har fået udbetalt det inden for de sidste 12 måneder, vil du automatisk blive godkendt igen, når du har søgt på ny.

Jeg er ikke enig i afslaget på min ansøgning. Hvordan klager jeg?

Hvor meget må jeg tjene, når jeg modtager handicaptillæg?

Modtager du handicaptillæg, har du et nedsat fribeløb, da en betingelse for at få handicaptillæg er, at du har betydelige vanskeligheder ved at have et studiejob ved siden af din uddannelse. Fribeløbet er primært tiltænkt eventuelle renteindtægter, børnepension, legater og lignende samt i særlige tilfælde en meget beskeden lønindkomst i forbindelse med, at du afprøver din erhvervsevne. Læs mere under Indkomst når du modtager handicaptillæg.

Må jeg arbejde, mens I behandler min ansøgning?

Handicaptillægget er til de studerende, der nærmest er ude af stand til at have et studiejob. Når vi behandler din ansøgning, ser vi på, hvilken betydning din funktionsnedsættelse har for din evne til at udføre erhvervsarbejde. Vi ser derfor på de skånebehov, du eventuelt har. Når vi behandler din ansøgning, henter vi oplysninger om din indkomst og omfanget af dit arbejder fra Skattestyrelsen. Oplysningerne indgår i sagsbehandlingen.

Må jeg afprøve min arbejdsevne, når jeg modtager handicaptillæg?

Ja, du må gerne i mindre omfang afprøve, om du er i stand til at arbejde i en periode, hvor du modtager handicaptillæg. Vi opfordrer til, at du orienterer styrelsen, når du vil afprøve din arbejdsevne for en kortere periode. Vil du afprøve din arbejdsevne i større omfang, kan du fravælge dit handicaptillæg i en kortere periode i minSU.

Hvordan fravælger jeg mit handicaptillæg?

Du fravælger dit handicaptillæg i minSU. Du skal at gemme kvitteringen og aflevere den til dit uddannelsessted, som efterfølgende vil registrere dit fravalg.

Fristen for fravalg af handicaptillæg er den 15. i måneden før den måned, som fravalget gælder.

Kan jeg få handicaptillæg mens jeg er i lønnet praktik?

Du kan ikke få handicaptillæg i en periode, hvor du er i lønnet praktik, da tillægget følger din SU. I praktikperioden har du det mellemste månedsfribeløb.

Satser for fribeløb

Kan jeg få handicaptillæg, når jeg er på revalidering?

Du kan ikke modtage handicaptillæg samtidig med, at du modtager revalideringsydelse. Handicaptillægget er et tillæg til SU. Du skal derfor modtage SU og gå på en videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse for at kunne få handicaptillæg. Du må dog gerne modtage hjælpemidler, tilskud til bøger og medicintilskud fra kommunen samtidig med, at du modtager handicaptillæg.

Kan man få forhåndsgodkendelse af ansøgning om handicaptillæg?

Nej, vi kan ikke give dig en forhåndsgodkendelse af, at du er berettiget til at få handicaptillæg. Se eventuelt mere om sagsbehandlingstider under spørgsmålet "Hvornår får jeg svar?".

Kan andre hjælpe mig med at kontakte styrelsen?

Ja, du kan sende os en fuldmagt via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks, der giver en anden person lov til at tage sig af din sag.

Hvis du ønsker at give fuldmagt i en konkret telefonsamtale med styrelsen, kan du oplyse det ved samtalens start. Derefter kan samtalen fortsætte med den person, du har givet fuldmagt.

Hvis du er hørehæmmet og bruger døvetolk til samtalen, skal du ikke give fuldmagt, da du selv deltager i samtalen.