Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan ikke få SU i måneder, hvor du får andre former for offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger. Får du kun offentlig støtte en del af måneden, udelukker SU-reglerne ikke, at du får SU den måned

Anden offentlig støtte er for eksempel:  

 • Anbringelse uden for hjemmet som led i efterværn (Servicelovens § 76)
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Afsoning i en af kriminalforsorgens anstalter (dog undtaget udslusningspensioner hvor du selv betaler kost og logi)
 • Efterløn
 • Folkepension
 • For-revalidering (efter lov om aktiv socialpolitik)
 • Førtidspension (i henhold til lov om social pension)
 • Godtgørelse til deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse)
 • Integrationsgodtgørelse (ved IGU)
 • Integrationsydelse
 • Kontanthjælp (efter lov om aktiv socialpolitik)
 • Ophold på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
 • Orlovsydelse – under barsel, forældreorlov fra arbejdet eller børnepasning
 • Overgangsydelse (efter lov om arbejdsløshedsforsikring)
 • Plejevederlag (efter lov om social service)
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse (efter lov om aktiv socialpolitik)
 • Et skolarstipendium, der er afholdt af offentlige midler, der har en sådan størrelse, at de kan dække leveomkostningerne. Hvis stipendierne er i størrelsesordenen 14.000 kroner om måneden eller derover, vil de normalt udelukke uddannelsesstøtte.
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Tilskud til pasning af egne børn (efter Dagtilbudsloven)
 • Uddannelsesgodtgørelse (efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik)
 • Uddannelseshjælp (efter lov om aktiv socialpolitik) 
 • Uddannelsesstøtte efter færøske eller grønlandske regler
 • Uddannelsesstøtte til uddannelse efter et andet lands regler 

Får du løn fra Forsvarets Civiluddannelse regnes det ikke som anden offentlig støtte, men som reel løn. I følge forsvarets regler kan du ikke få SU samtidig med, at du får løn fra dem. Ved værnepligt se SU > Betingelser.

Har du spørgsmål til offentlig støtte, skal du kontakte din kommune.

Konsekvenser for dit SU-fribeløb

Når du skal beregne dit fribeløb i et år, hvor du både har fået SU og en anden offentlig støtte, har du ’det høje fribeløb’ i de måneder, hvor du fik den anden offentlige støtte. Du har dog det 'mellemste fribeløb' i måneder, hvor du har:

 • haft orlov fra din uddannelse, og har fået en anden form for offentlig støtte til dine leveomskotninger
 • fået løn fra Forsvarets Civiluddannelse

Så meget må du tjene

Ydelser der ikke udelukker SU

Modtager du boligsikring, børnepenge eller andre offentlige ydelser, der ikke er givet til at dække dine leveomkostninger, kan du få SU, hvis du opfylder betingelserne. Det gælder også, hvis du er bevilget ophold i et botilbud efter servicelovens kapitel 20. Det samme gælder, hvis du modtager barseldagpenge eller sygedagpenge, medmindre du får dagpengene på grund af en praktikløn, som i forvejen udelukker SU.

Læs mere om økonomi, når du er forælder.

Ydelser, der trækker fra i SU-klippekortet

Går du på en videregående uddannelse, er der visse offentlige ydelser, der trækker fra i klippekortet.

Ydelser der trækker fra.