Print Læs højt

04. oktober 2023 kl. 07:00

minSU er lukket fredag i tidsrummet 8:00-10:00

Fredag den 6. oktober 2023 skal minSU opdateres. Systemet er derfor lukket i tidsrummet 8:00 - 10:00 fredag morgen.

Søg Menu
Luk

Du kan ikke få SU i måneder, hvor du får andre former for offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger. Får du kun offentlig støtte en del af måneden, udelukker SU-reglerne ikke, at du får SU den måned

Her er eksempler på, hvad anden offentlig støtte er. Listen er dog ikke udtømmende:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Afsoning i en af kriminalforsorgens anstalter (dog undtaget udslusningspensioner hvor du selv betaler kost og logi)
 • Efterløn
 • Folkepension
 • For-revalidering (efter lov om aktiv socialpolitik)
 • Førtidspension (i henhold til lov om social pension)
 • Godtgørelse til deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse)
 • Integrationsgodtgørelse (ved IGU)
 • Integrationsydelse
 • Kontanthjælp (efter lov om aktiv socialpolitik)
 • Ophold på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
 • Orlovsydelse – under barsel, forældreorlov fra arbejdet eller børnepasning
 • Overgangsydelse (efter lov om arbejdsløshedsforsikring)
 • Plejevederlag (efter lov om social service)
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse (efter lov om aktiv socialpolitik)
 • Et skolarstipendium, der er afholdt af offentlige midler, der har en sådan størrelse, at de kan dække leveomkostningerne. Hvis stipendierne er i størrelsesordenen 14.000 kroner om måneden eller derover, vil de normalt udelukke uddannelsesstøtte.
 • Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
 • Tilskud til pasning af egne børn (efter Dagtilbudsloven)
 • Uddannelsesgodtgørelse
 • Uddannelseshjælp (efter lov om aktiv socialpolitik) 
 • Uddannelsesstøtte efter færøske eller grønlandske regler
 • Uddannelsesstøtte til uddannelse efter et andet lands regler 

Får du løn fra Forsvarets Civiluddannelse regnes det ikke som anden offentlig støtte, men som reel løn. I følge forsvarets regler kan du ikke få SU samtidig med, at du får løn fra dem. Ved værnepligt se SU > Betingelser.

Særligt for dig i efterværn/døgnophold

Hvis du er i efterværn på et anbringelsessted efter servicelovens § 76 eller døgnophold i en plejefamilie efter servicelovens § 76 a har du ret til SU, hvis du opfylder de generelle betingelser for SU, herunder ikke modtager anden offentlig støtte (se listen ovenfor).

Hvis du søger og får tildelt SU, må din kommune ikke udbetale ydelser til din forsørgelse ved for eksempel at betale for kost, tøj og lommepenge med videre i de måneder, du får SU. Hvis du får sådanne ydelser fra din kommune, modtager du anden offentlig støtte og har derfor ikke ret til SU samtidig.

Efter servicelovens regler, skal du desuden betale for efterværnet til kommunen i de måneder, hvor du modtager SU.

Mere information

Har du spørgsmål til offentlig støtte, skal du kontakte din kommune.

Konsekvenser for dit SU-fribeløb

Når du skal beregne dit fribeløb i et år, hvor du både har fået SU og en anden offentlig støtte, har du ’det høje fribeløb’ i de måneder, hvor du fik den anden offentlige støtte. Du har dog det 'mellemste fribeløb' i måneder, hvor du har:

 • haft orlov fra din uddannelse, og har fået en anden form for offentlig støtte til dine leveomskotninger
 • fået løn fra Forsvarets Civiluddannelse

Så meget må du tjene

Ydelser, der ikke udelukker SU

Modtager du boligsikring, børnepenge eller andre offentlige ydelser, der ikke er givet til at dække dine leveomkostninger, kan du få SU, hvis du opfylder betingelserne. Det gælder også, hvis du er bevilget ophold i et botilbud efter servicelovens kapitel 20.

Modtager du barselsdagpenge eller sygedagpenge på baggrund af indkomst fra et (fritids)job (det vil sige dagpengene træder i stedet for din indkomst fra dit (fritids)job), kan du få SU, hvis du opfylder betingelserne. Modtager du dagpengene på grund af en praktikløn, kan du dog ikke få SU, fordi praktikløn i forvejen udelukker SU.

Læs mere om økonomi, når du er forælder.

Læs mere om lønnet praktik.

Ydelser, der trækker fra i SU-klippekortet

Går du på en videregående uddannelse, er der visse offentlige ydelser, der trækker fra i klippekortet.

Ydelser der trækker fra.