Print Læs højt

16. september 2021 kl. 11:58

minSU er fortsat ustabil

Der er desværre stadig problemer med minSU. Det betyder, at nogle studerende har problemer med at søge eller ændre SU. Vi arbejder på at løse problemet og fjerner boksen her, når minSU kører som normalt igen. Vi beklager de gener det medfører for jer.

Søg Menu
Luk

Læs om, hvornår du er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende ifølge EU-retten og om styrelsens løbende kontrol

Der er forskel på, om du er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende:

Arbejdstager

Vi foretager altid en konkret vurdering af alle sagens oplysninger om din beskæftigelse, når vi vurderer, om du kan betragtes som arbejdstager i EU-rettens forstand. Efter EU-domstolens praksis er det afgørende for, om en person kan anses for at være arbejdstager, at personen i en vis periode præsterer ydelser mod vederlag for en anden og efter dennes anvisninger. Det er samtidig afgørende, at beskæftigelsen er faktisk og reel og ikke udgør det, EU-retten kalder et marginalt supplement.

Som udgangspunkt forventer vi, at du arbejder minimum 10 - 12 timer om ugen. Da det efter EU-domstolens praksis er afgørende, at der er tale om beskæftigelse i en vis periode, forventer vi ligeledes som udgangspunkt, at du har beskæftigelse i dette omfang hver uge i en sammenhængende periode på 10 uger.

I vores vurdering inddrager vi også kriterier, såsom om du har ret til betalt ferie, løn under sygdom, arbejdsforholdets tidsmæssige udstrækning, samt om du er dækket af en overenskomst. Ved vores vurdering lægger vi desuden vægt på, at du hver måned har en bruttoindkomst af en vis størrelse.

Når vi vurderer, om du kan betragtes som arbejdstager efter EU-retten, ser vi på den dokumentation, du vedhæfter sammen med din ansøgning om ligestilling for udenlandske statsborgere. Dokumentation for din beskæftigelse er blandt andet din ansættelseskontrakt og lønsedler fra din arbejdsgiver i Danmark. Du søger både SU og ligestilling med danske statsborgere i minSU.

Når du får SU, fordi du kan betragtes som EU-arbejdstager, som beskrevet ovenfor, skal du som udgangspunkt kontinuerligt arbejde i minimum 10-12 timer hver uge i hele perioden, mens du studerer og får SU.

Selvstændig erhvervsdrivende

Vi foretager altid en konkret vurdering af din virksomhed, når vi vurderer, om du kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-retten. I vores vurdering forudsætter vi, at din virksomhed er fuldt etableret og fungerende i Danmark. Det betyder, at du skal kunne godtgøre, at virksomheden er økonomisk aktiv, hvilket indebærer, at den deltager i det økonomiske liv i Danmark på en stabil og vedvarende måde.

I vurderingen af om du kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende efter EU-retten, forventer vi, at:

 • du driver virksomhed for egen regning og risiko
 • du driver virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et økonomisk udbytte
 • du driver virksomheden professionelt
 • du har oprettet og driver din virksomhed i Danmark
 • du som ejer eller medejer af virksomheden er den, der driver virksomheden i det daglige
 • virksomhedens økonomiske aktiviteter udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode
 • den økonomiske aktivitet i virksomheden ikke er af ganske underordnet omfang

I vurderingen lægger vi derfor vægt på, at:

 • du har registreret virksomheden hos de danske myndigheder (i Det Centrale Virksomhedsregister, CVR)
 • du har udarbejdet årsregnskaber for din virksomhed (gerne revisorpåtegnet), eller at du har udarbejdet et budget for første driftsår, hvis virksomheden er nystartet
 • du har godtgjort, at din virksomhed giver overskud, eller at du har sandsynliggjort, at din virksomhed på sigt giver overskud ved eksempelvis at kunne fremvise en forretningsplan, markedsundersøgelse og lignende
 • du kan fremlægge dokumentation for, at du har modtaget betaling for de ydelser/varer, din virksomhed sælger
 • du har de faglige forudsætninger for at drive virksomheden, og at der er en sammenhæng mellem virksomhedens aktiviteter
 • du driver virksomheden fra et fast forretningssted

Når vi vurderer, om du har etableret dig som selvstændig erhvervsdrivende i EU-rettens forstand, ser vi på den dokumentation, du vedhæfter sammen med din ansøgning om ligestilling for udenlandske statsborgere. Dokumentation kan blandt andet være kopi af årsregnskaber eller budget for din virksomheds første driftsår, forretningsplan, fakturaer til kunder, bilag for virksomhedsudgifter, momsindbetalinger, kontrakt for erhvervslejemål, dokumentation for lønudgifter til ansatte samt kontrakter, du har indgået med samarbejdspartnere. Du søger både SU og ligestilling med danske statsborgere i minSU.

Du skal være opmærksom på, at det kan have skattemæssige konsekvenser for dig, hvis du som udenlandsk studerende vælger at oprette en selvstændig virksomhed i Danmark. For spørgsmål vedrørende de skattemæssige konsekvenser skal du tage kontakt til Skatteforvaltningen.

Din SU stopper, hvis du ikke opfylder betingelserne

For både arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende gælder det, at opfylder du ikke ovenstående betingelser, stopper vi din SU og kræver eventuel for meget udbetalt SU tilbagebetalt. 

Løbende kontrol

Vi kontrollerer løbende, at du fortsat opfylder betingelserne for at have status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende. Kontrollen sker blandt andet via de oplysninger, din arbejdsgiver indberetter til Skattestyrelsen om din indkomst og arbejdstimer.

Hvis du ikke kan dokumentere, at du stadig opfylder betingelserne, stopper vi din SU. Har du fået udbetalt for meget SU, skal du betale denne SU tilbage.

Arbejdstager

Er du arbejdstager, kan vi bede dig om at sende dokumentation for, at du har haft faktisk og reel beskæftigelse i minimum 10-12 timer om ugen. Denne dokumentation kan blandt andet være dine lønsedler, ny ansættelseskontrakt, timesedler og/eller vagtplaner, dokumentation for afholdt ferie med mere.

Selvstændig erhvervsdrivende

Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan vi bede dig om at sende dokumentation for, at der fortsat er økonomiske aktiviteter i din virksomhed. Dokumentationen kan være kopi af årsregnskaber, årsopgørelse fra Skattestyrelsen, fakturaer til kunder, bilag for virksomhedsudgifter, kontoudtog fra din erhvervskonto, momsindbetalinger, kontrakt for erhvervslejemål, dokumentation for lønudgifter til ansatte, oplysninger om varelager samt kontrakter, du har indgået med samarbejdspartnere.

Sådan søger du

Læs mere om, hvordan du søger i minSU første gang.

Informer os ved ændringer i din situation

Opstår der ændringer i din situation, er det vigtigt, at du informerer os med det samme. Læs mere om, hvad du skal gøre ved forskellige ændringer i din situation.

Eksempler

Læs eksempler på sager, hvor udenlandske studerende har søgt SU på baggrund af deres status som arbejdstager ifølge EU-retten.