Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Læs om, hvordan du skal forholde dig, hvis din situation ændrer sig, alt efter hvilken ændring der er tale om

Det er vigtigt, at du giver os besked, hvis der sker ændringer i din situation, der relaterer sig til din ligestilling. Du skal give os besked hurtigst muligt og sende os dokumentation for din nye situation. 

Se, hvordan du skal forholde dig alt efter hvilken ændring, der er tale om:

Du får nyt arbejde

Du behøver ikke at søge om ligestilling igen, hvis du får nyt arbejde. Du skal dog informere os om din nye situation og sende dokumentation i form af din nye ansættelseskontrakt. Kan vi ikke godkende din nye ansættelse, træffer vi afgørelse om at standse din SU, og eventuelt for meget udbetalt støtte vil blive krævet tilbagebetalt.

Du får nyt arbejde: Tryk her for at sende dokumentation for dit nye arbejde

Du stopper med at arbejde

Stopper du på et tidspunkt med at arbejde, er det vigtigt, at du giver os besked hurtigst muligt og oplyser os om datoen for din sidste arbejdsdag.

Du stopper med at arbejde: Tryk her for at sende information om din sidste arbejdsdag 

Du bliver uforskyldt arbejdsløs

Bliver du uforskyldt arbejdsløs, kan du i nogle tilfælde bevare din arbejdstagerstatus i en periode. Det er en betingelse, at du, straks efter du er blevet uforskyldt arbejdsløs, melder dig ledig på jobnet.dk eller i dit lokale jobcenter med henblik på at finde ny beskæftigelse.

Vær opmærksom på, at det også er en forudsætning for at kunne bevare din status som arbejdstager ved uforskyldt arbejdsløshed, at du har status som arbejdstager i perioden op din uforskyldte arbejdsløshed. Det betyder, at vi som udgangspunkt forventer, at du som minimum har arbejdet 10-12 timer hver uge i en sammenhængende periode på 10 uger op til din uforskyldte arbejdsløshed.

Vi foretager altid en konkret vurdering af, om du kan betragtes som arbejdstager i perioden op til din uforskyldte arbejdsløshed.

Hvis du bliver uforskyldt arbejdsløs, skal du med det samme sende:

  • dokumentation for, at du er blevet opsagt fra dit arbejde (kopi af opsigelse). Det skal tydeligt fremgå, hvornår du har/havde sidste arbejdsdag.
  • dokumentation for, hvilken dato du har meldt dig ledig på jobnet.dk eller i dit lokale jobcenter med henblik på at finde ny beskæftigelse. Du kan sende kopi af din ledighedsstatus fra jobnet.dk. Du finder den på www.jobnet.dk under planer og aftaler > Historik > Ledighedsstatus. 

Du bliver uforskyldt arbejdsløs: Tryk her for at sende dokumentation for din uforskyldte arbejdsløshed

Hvis vi vurderer, at du kan bevare din status som arbejdstager ved uforskyldt arbejdsløshed, er det videre en forudsætning, at du er aktiv jobsøgende i hele din ledighedsperiode.

Det er i den forbindelse vigtigt, at du:

  1. fortsat er tilmeldt som ledig på jobnet.dk/i dit lokale jobcenter
  2. løbende registrerer din jobsøgning i din joblog på jobnet.dk, og at du efterfølgende kan dokumentere det
  3. kan dokumentere din løbende jobsøgning ved eksempelvis at kunne fremvise kopi af fremsendte jobansøgninger, indkaldelse til jobsamtaler eller afslag på søgte jobs
  4. søger alle slags jobs, du kan bestride, det vil sige ikke kun inden for det fagområde du har en uddannelse indenfor

I vores vurdering af, om du kan betragtes som aktiv jobsøgende, lægger vi blandt andet vægt på:

  • Hvor mange jobs du søger i perioden, du er ledig
  • Hvorvidt din jobsøgning i perioden har en sammenhængende karakter
  • Hvorvidt du har de faglige forudsætninger for at udføre de søgte jobs
  • Hvorvidt den sendte dokumentation indikerer, at der er tale om en seriøs og reel jobsøgning

Vi foretager altid en individuel, konkret vurdering af, om du kan betragtes som aktiv jobsøgende. Vi kan derfor ikke oplyse, hvor mange jobs du skal søge om ugen eller måneden for at kunne betragtes som aktiv jobsøgende.

Vi kan dog vejledende oplyse, at vi tidligere har godkendt, at man kan betragtes som aktiv jobsøgende ved at søge et til to jobs om ugen, svarende til cirka seks jobs om måneden.

Hvis vi i en periode vurderer, at du ikke har været aktiv jobsøgende, vil vi stoppe din SU og kræve for meget modtaget SU betalt tilbage.

Du bliver syg

Går du i en periode ned i arbejdstid, fordi du er syg, skal du kunne dokumentere, at du er midlertidigt uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykke for at kunne bevare din status som arbejdstager i din sygdomsperiode.

Vær opmærksom på, at det også er en forudsætning for at kunne bevare din status som arbejdstager i en periode, hvor du er midlertidigt uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykke, at du har status som arbejdstager i perioden op til. Det betyder, at vi som udgangspunkt forventer, at du som minimum har arbejdet 10-12 timer hver uge i en sammenhængende periode på 10 uger op til din midlertidige uarbejdsdygtighed.

Vi foretager altid en konkret vurdering af, om du kan bevare din status som arbejdstager i tilfælde af midlertidig uarbejdsdygtighed som følge af sygdom eller ulykke.

Du kan blive bedt om at sende dokumentation for eksempelvis udbetaling af løn under sygdom, sygedagpenge eller andet, der dokumenterer, at du er uarbejdsdygtig i perioden.

Du bliver syg: Tryk her for at sende dokumentation for din sygdom

Du holder ferie

Vær opmærksom på, at det er en forudsætning for at kunne bevare din status som arbejdstager i en periode med ferie, at du har status som arbejdstager i perioden op til din ferie. Det betyder, at vi som udgangspunkt forventer, at du som minimum har arbejdet 10-12 timer hver uge i en sammenhængende periode på 10 uger op til din ferie. Vi foretager altid en konkret vurdering af, om du kan bevare din status som arbejdstager i din ferieperiode.

Når du har aftalt ferie med din arbejdsgiver, skal du sende dokumentation for din ferie til os. Dokumentationen kan være en tro- og loveerklæring fra din arbejdsgiver eller udskrift fra FerieKonto, der dokumenterer den præcise ferieperiode.

Du holder ferie: Tryk her for at sende dokumentation for din ferie

Du kan holde 6 ugers ferie per ferieår

Holder du ferie i en periode, vurderer vi, om du kan bevare din status som arbejdstager efter EU-retten. I vores vurdering kan vi som udgangspunkt inddrage op til seks ugers ferie per ferieår, som du skal kunne dokumentere, at du har afholdt. Holder du mere end seks ugers ferie i et ferieår, kan vi kun lægge vægt på de første seks uger af din ferie.

Du skal på studieophold i udlandet

Skal du på studieophold i udlandet som led i din danske uddannelse, kan du kun fortsætte med at modtage SU på baggrund af din status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, hvis du kan fortsætte med at udføre dit arbejde i samme omfang som hidtil, samtidig med at du er på studieophold i udlandet.

Når du modtager SU som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, skal du altid meddele styrelsen, hvis du stopper med at arbejde eller går ned i tid i forbindelse med studieophold i udlandet. Du skal oplyse om, hvilken dato du stopper med at arbejde og eventuelt sende dokumentation for dit studieophold os.

Studieophold i udlandet: Tryk her for at sende dokumentation for dit studieophold i udlandet

Du skal i praktik eller projektorienteret forløb

Skal du i lønnet praktik, uanset om det er i Danmark eller i udlandet, kan du ikke modtage SU i denne periode.

Skal du i ulønnet praktik eller ulønnet projektorienteret forløb, uanset om det er i Danmark eller i udlandet, kan du kun fortsætte med at modtage SU på baggrund af din status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, hvis du kan fortsætte med at udføre dit arbejde i samme omfang som hidtil, samtidig med at du er i ulønnet praktik eller projektorienteret forløb.

Når du modtager SU som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, skal du altid meddele styrelsen, hvis du stopper med at arbejde eller går ned i tid i forbindelse med praktik eller projektorienteret forløb i udlandet. Du skal oplyse om, hvilken dato du stopper med at arbejde og eventuelt sende kopi af praktikaftalen til os.

Du skal i praktik: Tryk her for at sende dokumentation for din praktik eller projektorienteret forløb

Du går på barsel/orlov

Hvis du bliver forælder, mens du er under uddannelse og tager orlov fra dit arbejde, skal du enten modtage barselsdagpenge eller løn under din barsel for at bevare din status som EU-arbejdstager i Danmark, mens du er på orlov fra dit arbejde.

Du kan blive bedt om at sende dokumentation for udbetaling af barselsdagpenge eller løn under din barsel.

Du går på barsel/orlov: Tryk her for at sende dokumentation for din barsel/orlov

Du starter på en ny uddannelse

Starter du på en ny uddannelse, skal du på ny ansøge om ligestilling med danske statsborgere.

Læs mere om, hvordan du søger under Sådan søger du.