Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du er forælder til en EU-/EØS-statsborger eller dennes ægtefælle - uanset hvilket land du selv er statsborger i

Vil du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere efter denne regel, skal du opfylde disse to betingelser:

  1. Dit barn skal være arbejdstager i Danmark efter EU-retten.
  2. Du bliver forsørget af barnet, der er arbejdstager i Danmark efter EU-retten, fordi du har et faktisk og reelt behov for, at han eller hun forsørger dig.

Det betyder begreberne

Arbejdstager

Med formuleringen "arbejdstager" mener vi også selvstændig erhvervsdrivende. Det er personer, der ifølge EU-retten kan betragtes som arbejdstagere i Danmark, eller som i særlige tilfælde kan have bevaret deres status som arbejdstager i Danmark.

Læs om arbejdstagerbegrebet.

Dit barn er dansk statsborger

En dansk statsborger, der arbejder i Danmark, er som udgangspunkt ikke arbejdstager efter EU-retten, men kan have opnået status som dette ved at have benyttet sin ret til fri bevægelighed. Har dit danske barn opnået status som arbejdstager i Danmark efter EU-retten, kan du også få SU efter reglerne om forælder til en arbejdstager som beskrevet ovenfor.

Læs mere om danske statsborgere, der har opnået arbejdstagerstatus efter EU-retten.

Hvis du får SU som forælder til en EU-/EØS-statsborger, skal du være opmærksom på, at din ret til SU er en afledt ret af dit barns status som arbejdstager. Det betyder, at du mister retten til SU, hvis dit barn mister sin status som arbejdstager i Danmark efter EU-retten.

Forsørget af

Når du ansøger om SU, skal der være tale om, at du af særlige grunde har et faktisk og reelt behov for at blive forsørget af dit barn. Det er ikke nok, at dit barn blot påtager sig at støtte eller forsørge dig.

Du skal vedhæfte dokumentationen sammen med din ansøgning om ligestilling for udenlandske statsborgere, når du søger om SU efter denne regel. Du skal både vedhæfte dokumentation for selve forsørgelsen og dokumentation for, at du har et faktisk og reelt behov for, at dit barn forsørger dig.

Forælder

Med formuleringen "forælder" mener vi slægtning i opstigende linje. Reglen gælder således både for forældre og bedsteforældre til en EU-/EØS-statsborger, der er arbejdstager i Danmark eller til arbejdstagerens ægtefælle uanset dennes statsborgerskab.

Sådan søger du

Læs mere om, hvordan du søger SU i minSU første gang.

Når vi vurderer, om du kan ligestilles efter EU-retten, ser vi på den dokumentation, du vedhæfter sammen med din ansøgning om ligestilling for udenlandske statsborgere. Derudover bruger vi de oplysninger, folkeregisteret, Udlændingestyrelsen og Skattestyrelsen har registreret om dig og dit barn.

Hvis du mener, at oplysningerne i folkeregisteret er mangelfulde eller forkerte, skal du henvende dig til folkeregisteret i den kommune, du bor i. Hvis du mener, at de oplysninger, Udlændingestyrelsen eller statsforvaltningen har registreret, er forkerte eller mangelfulde, skal du henvende dig til Udlændingestyrelsen. Hvis du mener, at de oplysninger, Skattestyrelsen har registreret, er forkerte eller mangelfulde, skal du henvende dig til Skattestyrelsen.

Løbende kontrol

Vi kontrollerer løbende, at dit barn fortsat opfylder betingelserne for at have status som arbejdstager i Danmark efter EU-retten. Kontrollen sker blandt andet via de oplysninger, dit barns arbejdsgiver indberetter til Skattestyrelsen om dit barns indkomst og arbejdstimer.

Hvis du ikke kan dokumentere, at du stadig opfylder betingelserne for at modtage SU, stopper vi din SU, og for meget udbetalt SU skal betales tilbage. Har du derfor fået udbetalt SU i en periode, hvor vi efterfølgende konstaterer, at dit barn ikke kunne betragtes som arbejdstager efter EU-retten, skal du betale denne SU tilbage.