Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her kan du se, hvordan vi behandler en ansøgning om at få godkendt udenlandske uddannelser til SU

Ansøgninger kan godkendes, når uddannelsen og uddannelsesstedet lever op til alle nedenstående kriterier. Det er den samlede uddannelse i udlandet, der vurderes.

Du skal derfor undersøge, om både uddannelsen og uddannelsesstedet i udlandet lever op til kriterierne, inden du søger.

Der foretages ikke særskilt vurdering af eventuelle studieophold, der indgår som led i hele udenlandske uddannelser. For ’Erasmus Mundus’-uddannelser vurderes de forskellige studieelementer særskilt, da der ikke er tale om studieophold. 

Kriterier:  

1. Uddannelsen og uddannelsesstedet skal være offentligt anerkendt i studielandet (§ 66, stk. 2, i SU-bekendtgørelsen)

Hvis du vil læse i udlandet, skal uddannelsesstedet være godkendt af studielandets undervisningsministerium eller en tilsvarende myndighed. Dernæst skal uddannelsen være godkendt af landets undervisningsministerium eller en tilsvarende myndighed.
Eneste undtagelser er:

 1. Pilotuddannelser, hvor uddannelserne skal opfylde de fælles europæiske regler (EU-forordninger). Uddannelsesstederne skal fortsat være offentligt anerkendt.
 2. A.P. Møller Skolen, Duborg-Skolen, Baccalauréat à Option Internationale og Den Europæiske Studentereksamen ved Europaskolerne, da disse uddannelser på forhånd er godkendt som støtteberettigende, jf. § 70, stk. 5 og 6.
 3. IB’erne (International Baccalaureate), hvor vi undersøger, om de figurerer på IBO-listen, hvilket svarer til offentlig anerkendelse.

For ansøgninger indsendt efter 14. juli 2015 gælder desuden, at en uddannelse i nogle tilfælde kan anses for at opfylde kravet om offentlig anerkendelse, selv om den ikke er offentlig anerkendt i studielandet, jf. § 66, stk. 3 og 4, i SU-bekendtgørelsen. Det er tilfældet, hvis uddannelsen er kvalitetssikret af en internationalt anerkendt kvalitetssikringsinstitution. Selve uddannelsesstedet skal være offentligt anerkendt i studielandet.

Er der tale om en kvalitetssikringsinstitution, der er optaget i European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR), anses kravet for umiddelbart opfyldt.

Hvis den udenlandske kvalitetssikringsinstitution ikke er medlem af EQAR, vurderer vi konkret, om kravet er opfyldt. Vi lægger i vurderingen vægt på følgende kriterier:

 • Om institutionen har tilstrækkelig professionel kapacitet til at udføre kvalitetssikringsaktiviteter, eksempelvis akkreditering, og er den uafhængig i sit virke i forhold til arbejdsprocesser, udførelse, metodevalg og i sine faglige konklusioner, vurderinger og anbefalinger.
 • Om institutionen sikrer gennemsigtighed og pålidelighed i metoder og processer og i sin udførelse af kvalitetssikringsundersøgelser, og om den i sit virke inddrager internationale eksperter og interessenter, herunder studerende.
 • Om institutionen selv undergår tilbagevendende evalueringer af egen praksis af en instans, som er uafhængig af institutionen.

Vi kan sidestille anden anerkendelse end offentlig anerkendelse med offentlig anerkendelse. Det er dog i så tilfælde en forudsætning, at uddannelser og uddannelsesinstitutioner ikke generelt anerkendes af offentlige myndigheder i uddannelseslandet (§ 71, stk. 1, i SU-bekendtgørelsen).

2. Der skal være tale om en uddannelse, der kan give støtte i Danmark (§ 66, stk. 1, i SU-bekendtgørelsen)

Når vi vurderer, om en udenlandsk uddannelse kan godkendes til SU, undersøger vi først, om uddannelsen findes tilsvarende i Danmark. Det kan blandt andet ske ved opslag i Uddannelsesguiden.

 1. Uddannelsen findes i Danmark
  Hvis uddannelsen i store træk findes tilsvarende i Danmark inden for det ordinære uddannelsessystem, hvad indhold, niveau og varighed angår, følger vi den danske SU-vurdering. Det vil sige, at uddannelser, der giver ret til SU i Danmark, som udgangspunkt kan godkendes til SU i udlandet, mens uddannelser, der ikke giver ret til SU i Danmark og typisk er uden for det ordinære uddannelsessystem, som udgangspunkt ikke kan godkendes til SU i udlandet.
  Følgende uddannelser regnes som udgangspunkt som svarende til danske SU-berettigede uddannelser:
  • Hele universitets- eller professionsbacheloruddannelser
  • Kortere videregående uddannelser og håndværksuddannelser af tilsvarende niveau og/eller varighed som danske SU-berettigede uddannelser
  • Uddannelser inden for det kunstneriske område af tilsvarende niveau og varighed som danske SU-berettigede uddannelser
  • Adgangsgivende gymnasiale uddannelser i de nordiske lande samt bestemte typer af gymnasiale uddannelser i udlandet.
   Der gives dog ikke SU til det første år af en videregående uddannelse, når det første år er på niveau med en dansk gymnasial uddannelse eller lignende. Der gives ikke SU til Freshman Year i bacheloruddannelsen i USA.
   Læs mere om studentereksamen i udlandet.
 2. Uddannelser, der som udgangspunkt svarer til uddannelser, man ikke kan få SU til i Danmark
  Ved uddannelser på masterniveau vurderer vi blandt andet, om uddannelsen i udlandet er tilrettelagt som videre- eller efteruddannelse. I så fald giver vi afslag
  • Uddannelser på masterniveau kan ikke godkendes til SU, hvis der er krav om forudgående erhvervserfaring for at blive optaget på uddannelsen
  • Hvis der er tale om et ordinært tilrettelagt fuldtidsstudium på kandidat- eller masterniveau, og der ikke er krav om erhvervserfaring for at blive optaget på uddannelsen, har uddannelsen som udgangspunkt mulighed for at blive godkendt til SU, selv om den tilsvarende uddannelse i Danmark er tilrettelagt som efter- eller videreuddannelse. Se også punkt 7 om erhvervskompetence
  • Uddannelser over masterniveau kan ikke godkendes til SU, da de ikke giver SU i Danmark. Ph.d.-uddannelser kan derfor ikke godkendes. Hvis der er et afstigningstrin, hvor mastergrad opnås (uden særskilt ansøgning), kan denne del godkendes til SU.
  • Uddannelser, der varer mindre end tre måneder, kan ikke godkendes til SU, da uddannelser skal være af mindst tre måneders sammenhængende varighed for at give SU i Danmark (§ 5, stk. 1, nr. 2, i SU-loven)..

3. Der skal være tale om en hel uddannelse (§ 66 stk. 1 i SU-bekendtgørelsen)

Der skal være tale om en hel uddannelse. Det vil sige, at en videregående uddannelse skal være et selvstændigt, afrundet uddannelsesforløb, der afsluttes med en akademisk grad og fører til en akademisk titel. Enkeltstående kurser, der ikke ender med en grad eller et eksamensbevis, godkendes ikke.

Fritstående kurser, som kan sættes sammen til en hel bacheloruddannelse, kan som udgangspunkt godkendes til SU, når det fra uddannelsesstedet dokumenteres, at den studerende på normeret tid opnår en hel uddannelse i et (fra ansøgningstidspunktet) angivet hovedfag.

Vi accepterer kun dele af trindelte uddannelser, hvis der er et officielt afstigningstrin for alle studerende. Det er ikke tilstrækkeligt, hvis der kun udstedes et eksamensbevis efter anmodning.

4. Uddannelsen skal være tilrettelagt som et fuldtidsstudium (§ 66, stk. 3, i SU-bekendtgørelsen og § 5 i SU-loven)

Når du søger om at få en uddannelse optaget på Fast Track-listen, skal du dokumentere, at uddannelsen opfylder kravet om at være tilrettelagt som et fuldtidsstudium. Det er som udgangspunkt ikke nok, at uddannelsesstedet tilkendegiver, at uddannelsen er et fuldtidsstudium.

I lande, der har tiltrådt Bologna-aftalen, og hvor ECTS-systemet anvendese (kun videregående uddannelser), er en uddannelse tilrettelagt som et fuldtidsstudium, hvis den er normeret til 60 ECTS-point per studieår. Per 1. januar 2019 anser vi kravet om fuldtidsstudium for opfyldt for videregående uddannelser, selv om det enkelte studieår er tilrettelagt med ned til 54 ECTS-point. Det er dog en forudsætning, at det samlede uddannelsesforløb fortsat opfylder kravet om en gennemsnitlig fordeling på 60 ECTS-point per studieår.

For uddannelser i øvrige lande er det uddannelsesstedets egen fultidsnorm, vi tager udgangspunkt i, når vi vurderer, om der er tale om et fuldtidsstudium. Enkelte lande har en national standard for fuldtidsstudier. I vores vurdering ser vi på hvert år af en uddannelse for sig. Der må altså ikke være tale om deltidsstudier det ene år og mere end fuld tid det næste år. Inden for året må der godt være udsving.

Vi foretager altid en konkret vurdering af, om vi kan godkende en uddannelse i udlandet som et fuldtidsstudium. Det er ikke tilstrækkeligt, at uddannelsesstedet skriver på deres hjemmeside, at uddannelsen er ”full time”. Derfor skal din ansøgning indeholde følgende oplysninger:

 • Uddannelsens samlede normering i ECTS/credits eller tilsvarende.
 • Uddannelsesstedets dokumenterede oplysninger om, hvor mange ECTS/credits eller tilsvarende, man skal opnå per år for at være fuldtidsstuderende
 • En fagplan, der viser fordelingen af ECTS/credits eller tilsvarende. per år/semester af uddannelsen

Læs mere om krav om fuldtidsstudium her.

5. Uddannelsen må ikke være tilrettelagt som fjernundervisning (§ 66, stk. 4, i SU-bekendtgørelsen)

Den studerende skriver under strafansvar under på, at uddannelsen ikke er tilrettelagt som fjernundervisning.

Vi foretager kontrol ved, at sagsbehandleren gennemser det uploadede materiale og institutionens hjemmeside. Ved fjernundervisning forstås undervisning, hvor der er mere end 25% af undervisningen, der er tilrettelagt som fjernundervisning. Det betyder, at for eksempel ét semester ud af fire kan være tilrettelagt som fjernstudium/onlinestudier/distancestudier.

6. Uddannelsen skal være af en sådan art, at den ville kunne offentligt anerkendes [til SU] i Danmark (§ 68, stk. 1 og 71, stk. 2, i SU-bekendtgørelsen)

Kriteriet har til formål at sikre, at der ikke ydes SU til religiøse eller politiske uddannelser og uddannelser, der falder uden for det område, der i Danmark ydes SU til.

Vi foretager kontrol ved, at sagsbehandleren gennemser det uploadede materiale og institutionens hjemmeside. Hvis der er noget, der tyder på religiøs påvirkning af uddannelsen, beder vi dig om, at få uddannelsesinstitutionen til at udfylde et særligt skema. Hvis skemaet ikke besvares, så det tydeligt fremgår, at der ikke foregår en sådan påvirkning, giver vi afslag. Vi går som udgangspunkt ikke længere ind i sagen.

Spørgsmål om politisk påvirkning behandles ligesom spørgsmålet om religiøs påvirkning.

Det vurderes, om forhold i øvrigt taler imod godkendelse, f.eks. hvis en uddannelse er baseret på behandlingsmetoder, der i det danske system betragtes som alternative.

7. Uddannelsen skal give en erhvervskompetence, der umiddelbart kan finde anvendelse i Danmark (§ 68, stk. 2 og 71, stk. 3, i SU-bekendtgørelsen)

Kriteriet har til formål at sikre, at der kun ydes SU til uddannelser, der giver adgang til det danske arbejdsmarked uden supplering.

Vi giver afslag på uddannelser, der kræver (også lidt) supplering. Eneste undtagelse er medicin- og sygeplejerskeuddannelser, hvor kortere ”praktik-forløb” ofte er obligatorisk for at kunne få arbejde i Danmark.

Uddannelser regnes som udgangspunkt for at give erhvervskompetence, når:

 • der findes en dansk uddannelse med tilsvarende optagelseskrav, varighed, niveau og fagindhold
 • uddannelsen er adgangsgivende til en overbygningsuddannelse i Danmark (f.eks. en bacheloruddannelse, der ikke i sig selv giver erhvervskompetence, men som er adgangsgivende til en dansk kandidatuddannelse, f.eks. idræt)
 • der er tale om en master-/kandidatuddannelse, hvor optagelseskravet svarer til en dansk bachelorgrad.

For kunstneriske uddannelser gælder særlige kriterier for vurdering af, om uddannelsen giver en erhvervskompetence.

For uddannelser, der fører til lovregulerede erhverv, kan vi bede autorisationsmyndigheden eller et dansk uddannelsessted, som udbyder en lignende uddannelse, om en udtalelse. Hvis der ikke kan gives autorisation, gives afslag, medmindre der findes et arbejdsmarked, der ikke kræver autorisation, jf. foregående afsnit. Det kan f.eks. være tilfældet for ikke-kliniske diætister. Uddannelser, der ikke indeholder obligatoriske fag inden for et hovedområde, kan ikke godkendes som støtteberettigende. Det kan for eksempel gælde amerikanske bacheloruddannelser i Liberal Arts/General Studies.

Der gives ikke SU til forberedende kurser, som for eksempel Foundation Courses, grundkurser og enkeltstående kurser. Der er dog mulighed for SU, hvis det forberedende kursus indgår som en obligatorisk del af uddannelsen, der giver en umiddelbar, anvendelig erhvervskompetence i Danmark.

8. Hvis der er lønnet praktik i uddannelsen (§ 5, stk. 1, nr. 3, i SU-loven)

Den studerende skal oplyse, om der indgår praktikperioder og skal sende dokumentation for, om perioderne er lønnede eller ulønnede.  
Hvis der indgår lønnet praktik, gives der ikke SU i de lønnede perioder.
Læs mere om Praktikophold og SU.