Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Sådan vurderer vi, om en uddannelse i udlandet er et fuldtidsstudie

Lige som i Danmark, kan vi kun godkende uddannelser, der er tilrettelagt som fuldtidsstudie til SU. Reglen om fuld tid gælder for hvert enkelt år i uddannelsen. Vi godkender kun uddannelser, hvor du kan dokumentere, at hvert år er tilrettelagt som fuldtidsstudie.

Når du søger om at få en uddannelse optaget på Fast Track-listen, skal du dokumentere, at uddannelsen opfylder kravet om at være tilrettelagt som fuldtidsstudie. Det er som udgangspunkt ikke nok, at uddannelsesstedet skriver på deres hjemmeside, at uddannelsen er ”full time”. Det skal underbygges med oplysninger om:

  • uddannelsens samlede normering i ECTS/credits eller tilsvarende
  • fordelingen af ECTS/credits eller tilsvarende i hvert enkelt år af uddannelsen
  • hvor mange ECTS/credits eller tilsvarende alle studerende generelt skal være indskrevet for per år for at være fuldtidsstuderende

Når vi vurderer, om en uddannelse er tilrettelagt på fuld tid, foretager vi altid en konkret vurdering baseret på uddannelsens fagplan og gældende fuldtidsnorm.

Læs om fuld tid i specifikke lande længere nede på denne side.

Sådan definerer vi et fuldtidsstudie

Når vi vurderer, om en uddannelse er et fuldtidsstudie, vurderer vi følgende:

Antal ECTS-point/credits eller tilsvarende per studieår

I lande, der har har tiltrådt Bologna-aftalen, er en uddannelse tilrettelagt som fuldtidsstudie, hvis den er normeret til 60 ECTS per studieår, hvilket vil sige 12 måneder. Læs mere om ECTS på ufm.dk. Fra 1. januar 2019 har vi anset kravet om fuldtidsstudie for videregående uddannelser som opfyldt, selv om det enkelte studieår er tilrettelagt med ned til 54 ECTS-point. Det er dog en forudsætning, at det samlede uddannelsesforløb fortsat opfylder kravet om en gennemsnitlig fordeling på 60 ECTS-point per studieår. Det betyder eksempelvis, at en 3-årig uddannelse skal være normeret til minimum 180 ECTS.

Nogle lande har deres eget nationale creditsystem med angivelse af en fuldtidsnorm, som vi lægger til grund for i vores vurdering.

For uddannelser i øvrige lande er det uddannelsesstedets egen fuldtidsnorm, sammenholdt med eventuelle nationale retningslinjer, vi tager udgangspunkt i, når vi vurderer, om der er tale om et fuldtidsstudium.

Fuldtidsnormen defineres i udgangspunktet som antal credits eller tilsvarende, den studerende skal være indskrevet per år for at være fuldtidsstuderende. Det vil sige, hvis uddannelsesstedets fuldtidsnorm er 30 credits eller tilsvarende per år, skal hvert studieår udgøre minimum 30 credits.

Hvert studieår tæller for sig

En uddannelse er et fuldtidsstudie, når hvert år i uddannelsen lever op til kravet om 60 ECTS eller tilsvarende. For lande, der har tiltrådt Bologna-aftalen er 54 ECTS-point tilstrækkeligt for at leve op til kravet, forudsat at det samlede uddannelsesforløb fortsat opfylder kravet om en gennemsnitlig fordeling på 60 ECTS-point per studieår.

Uddannelsen må ikke være tilrettelagt som deltidsstudium det ene år og mere end fuld tid de andre år..

Sommerferien kan forlænge uddannelsens varighed

Nogle uddannelser (oftest i Storbritannien) udbydes med to forskellige varigheder afhængigt af, om de starter i januar/februar (forår) eller september/oktober (efterår). Kun i de tilfælde, hvor uddannelsen starter i begyndelsen af året, og hvor sommerferien ligger midt i uddannelsen, vurderer vi, at både den korte og den lange tilrettelæggelse lever op til kravet om et fuldtidsstudie. I disse tilfælde kan vi give SU til hele uddannelsen, det vil sige også til sommerferien i den lange tilrettelæggelse. Der kan kun gives udlandsstipendium svarende til normeringen for den korte tilrettelæggelse.

Praktik og studieophold tæller med

Uddannelsen skal kunne leve op til fuldtidsnormen, også i perioder, hvor der er praktik eller studieophold i uddannelsen. Er en fireårig bacheloruddannelse normeret til 180 ECTS eller tilsvarende, fordi der indgår et års praktik, der ikke giver ECTS eller tilsvarende, kan vi ikke godkende uddannelsen som fuldtidsstudium. En uddannelse på fire år skal give 240 ECTS eller tilsvarende.

Om fuld tid i udlandet

Nedenfor kan du læse om, hvordan udvalgte lande og verdensdele opgør studietid, herunder, hvor det kan være vanskeligt at dokumentere fuld tid.

Storbritannien

Storbritannien er et af de få lande i Europa, der ikke har indført det fælleseuropæiske credit system ECTS. Storbritannien opererer med deres eget credit-system kaldet CATS (Credit Accumulation and Transfer Scheme). I Storbritannien er fuldtidsnormen per år 120 CATS på bachelorniveau og 180 CATS per år ved etårige masteruddannelse. For toårige masteruddannelser accepteres 240 CATS for hele uddannelsen. En uddannelse på kandidatniveau i Storbritannien har typisk en varighed på 1 år og opdelt i 120 CATS på undervisningsdelen og 60 CATS for specialet (dissertation). En uddannelse på kandidatniveau (for eksempel post graduate diploma) på 120 CATS uden dissertation vil også kunne leve op til kravet om et fuldtidsstudium. Det er ikke alle britiske uddannelsessteder, der anvender betegnelsen ”CATS”, men i stedet ”credits” eller ”units”. 4 units svarer som oftest til 120 CATS.

USA

I USA er fuldtidsnormen per år ofte 24-30 credits på bachelorniveau og 18-24 credits på masterniveau. I din ansøgning skal det fremgå, hvor mange credits hele uddannelsen er normeret til, hvor mange credits, der kræves per år for at være fuldtidsstuderende og fordelingen af credits på hvert enkelt år af uddannelsen.

Som udgangspunkt skal uddannelser leve op til uddannelsesstedets egen fuldtidsnorm, for at vi vurderer, at de er tilrettelagt som fuldtidsstudium. Det er ikke nok, at det er ”full-time studies”, at studerende på uddannelsen har ”Full-Time Equivalency (FTE)” status, eller at man af hensyn til visum skal være registreret som studerende på fuld tid.

I lande, hvor ECTS anvendes, er uddannelsens ECTS-normering blandt andet udtryk for arbejdsbelastningen i uddannelsen. Enkelte masteruddannelser i USA lever ikke op til uddannelsesstedets egen fuldtidsnorm, fordi den samlede arbejdsbelastning i uddannelsesforløbet ikke fuldt ud indgår i beregningen af credits. Det kan for eksempel være en 2-årig masteruddannelse på 32 credits på et uddannelsessted, hvor fuldtidsnormen er 36 credits (9 credits pr. semester). Af disse er ’thesis’ angivet til 2 credits. Det kan tyde på, at den fulde arbejdsbyrde i forbindelse med udarbejdelse af ’thesis’ ikke fremgår af det antal credits, thesis er normeret til (2 credits). I så fald skal du, når du søger, vedhæfte uddannelsesstedets egne oplysninger, der entydigt dokumenterer, at arbejdsbelastningen per år i uddannelsen lever op til uddannelsesstedets fuldtidsnorm. Det vil sige, at uddannelsesstedet tydeligt skal forklare, hvordan uddannelsen er tilrettelagt på fuld tid, og hvorfor dette ikke er afspejlet i antallet af credits.

Asien

Flere asiatiske lande har i udgangspunktet en fuldtidsnormering for den samlede uddannelse. Det vil sige, at hvis du gennemgår hele uddannelsen på normeret tid og har opnået det normerede antal credits, har du gjort det på fuld tid. Normering betyder i denne sammenhæng, at uddannelsen er bestemt til at vare et bestemt antal år (normeret varighed), og at man skal opnå et bestemt antal credits. Efter SU-reglerne skal hvert år af en uddannelse dog være på fuld tid. Det er derfor ikke tilstrækkeligt med dokumentation for et antal credits over 2 eller 4 år og en angivelse af, at hele perioden er på fuld tid.

Hvis vi skal kunne behandle din ansøgning, skal vi vide, hvor mange credits/units eller tilsvarende, studerende skal tage per år for at være fuldtidsstuderende.

Sydamerika

I flere sydamerikanske lande er der ikke en integreret national fuldtidsnorm. For at vi kan behandle din ansøgning, skal du vedhæfte dokumentation for, hvor mange creditos/horas eller tilsvarende studerende skal læse per år for at være fuldtidsstuderende. Der kan i visse lande være et krav til creditos/horas til undervisning og tilsvarende krav til selvstudie/forberedelse.

Israel

De fleste israelske uddannelsesinstitutioner anvender credits, og flere har en amerikansk struktur, hvor fuld tid er 24-30 credits per år for bacheloruddannelser og 18-24 per år for kandidatuddannelser.

Det afgørende er, at du vedhæfter dokumentation for, hvor mange credits eller tilsvarende man skal læse per år for at være fuldtidsstuderende.

Det kan være vanskeligt at få det nødvendige dokumentation fra uddannelsesinstitutioner i Asien, Sydamerika og Israel. Du skal forvente en forlænget sagsbehandlingstid, hvis du ikke har uploadet tilstrækkelig dokumentation med din ansøgning, da vi i tvivlstilfælde vil bede dig om at dokumentere yderligere