Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Hvis du ønsker at få optaget en uddannelse i udlandet på Fast Track-listen og dermed godkendt til SU, så skal du være opmærksom på, at der er en række særlige forhold vedrørende offentlig anerkendelse (akkreditering) af uddannelser i udlandet

Nedenfor vil vi kort beskrive, hvad vi lægger vægt på, når vi vurderer på offentlig anerkendelse og akkreditering af uddannelser i USA, Tyskland, Spanien, Frankrig og Schweiz.

Offentlig anerkendelse i USA

Der findes ikke nogen føderal lovgivning om akkreditering i USA. Akkreditering er således en frivillig proces, men langt de fleste uddannelsesinstitutioner gennemgår en akkrediteringsproces. Som en konsekvens af den manglende lovgivning og frivilligheden angående akkreditering findes der ikke nogen offentligt anerkendte akkrediteringsorganisationer i USA. Der eksisterer derimod et stort antal forskellige akkrediteringsorganisationer, som enten akkrediterer hele uddannelsesintuitioner, enkelte uddannelser eller uddannelsesområder såsom kunstneriske uddannelser.

Da der ikke findes nogen offentligt anerkendte akkrediteringsorganisationer i USA, kan styrelsen ikke altid godkende uddannelser fra amerikanske videregående uddannelsesinstitutioner. Styrelsen har på denne baggrund fastsat følgende kriterier vedrørende akkreditering af amerikanske uddannelser for at kunne anerkende dem i Danmark eller godkende uddannelser i USA til SU:

 • Den videregående uddannelsesinstitution skal være akkrediteret af en af de regionale akkrediteringsorganisationer, idet uddannelser fra regionalt akkrediterede institutioner generelt godkendes over hele USA.

eller

 • Den videregående uddannelsesinstitution skal være akkrediteret af en anden akkrediteringsorganisation, der er medlem af Council for Higher Education Accreditation (CHEA) og dermed lever op til de standarder og procedurer for kvalitetssikring, som medlemskab af CHEA forudsætter.

 • Uddannelser fra institutioner, som er akkrediteret af organisationer, som er på US Department of Education’s (DoE) liste over godkendte akkrediteringsorganisationer, kan kun anerkendes, hvis de opfylder et af de to ovenstående kriterier. Det skyldes, at optag på DoE’s liste opfylder et bredere formål, herunder muligheden for at institutioner og studerende kan opnå føderale lån og støtte, samt at optag på DoE’s liste ikke forudsætter samme kvalitetskrav til akkrediteringsorganisationernes praksis og procedurer som optag i CHEA.

 • Uddannelsesinstitutioner og uddannelser som alene er akkrediteret af et state accrediting agency kan ikke anerkendes, idet uddannelserne kun er garanteret anerkendelse i den pågældende delstat.

Offentlig anerkendelse i Tyskland

Offentligt anerkendte videregående tyske uddannelsesinstitutioner og videregående uddannelser findes i Hochschulkompass.

Offentlig anerkendelse i Spanien

Universiteter

Offentligt anerkendte spanske universiteter og universitetsuddannelser findes i Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

 • Vælg "Sección Universidades" og vælg universitetet i rullelisten "Universidades". Klik på "Consultar"
 • Klik derefter på "Ver títulos"
 • Det er muligt at søge på uddannelsestitel eller dele heraf i feltet "Filtro de títulos"
 • Det er også muligt at downloade et excelark med alle universitetets offentligt anerkendte uddannelser

Man kan også søge på uddannelsestitlen i "Sección títulos", og universitetets fakulteter og studiecentre i "Sección centros".

Ikke-universitære uddannelsesinstitutioner

Offentligt anerkendte ikke-universitære uddannelsesinstitutioner og tilknyttede offentligt anerkendte uddannelser findes i Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios (RCD).

 • Vælg "Todo el territorio"
 • Skriv dele af uddannelsesinstitutionens navn i feltet "Nombre del centro". Klik på "Buscar"
 • Klik på institutionens navn i "Denominación Específica"
 • Rul ned til "Enseñanzas impartidas". Her fremgår de offentligt anerkendte uddannelser, som institutionen udbyder
 • Hvis du har skrevet hele institutionens navn i søgefeltet, og den er offentligt anerkendt, kommer du direkte til skærmbilledet med de offentligt anerkendte uddannelser

Bemærk, at en institution kan findes i databasen, selvom den ikke udbyder offentligt anerkendte uddannelser. Det gælder f.eks. en række spanske uddannelsesinstitutioner, hvor eksamensbeviset udstedes af et udenlandsk universitet. Disse uddannelser er ikke offentligt anerkendt i Spanien, da uddannelsen ikke er akkrediteret af de spanske myndigheder, og der derfor ikke udstedes en officiel spansk gradstitel efter endt uddannelse.

Títulos propios – ikke offentligt anerkendte uddannelser

Spanske universiteter og private uddannelsesinstitutioner har ifølge spansk lovgivning tilladelse til at udbyde uddannelser, som de selv regulerer indholdet af og fastsætter prisen for. Sådanne gradstitler kaldes normalt Título/Máster Propio og er en efter-/videreuddannelse inden for et fagområde, hvor uddannelsesbeviset bliver udstedt af selve uddannelsesinstitutionen. Disse uddannelser er ikke offentligt anerkendte i Spanien.

Gradstitler (Títulos Oficiales/Universitarios) i Spanien udstedes af universitetsrektoren i den spanske konges navn. Sådanne grader er en officiel spansk gradstitel, hvilket indebærer, at den er offentligt anerkendt.

De fleste spanske universiteter opdeler på deres hjemmesider masteruddannelserne i másteres/títulos propios (ikke offentligt anerkendte) og másteres oficiales/universitarios (offentligt anerkendte).

Offentlig anerkendelse i Frankrig

Offentligt anerkendte statslige og private uddannelsesinstitutioner i Frankrig kan udbyde både offentligt og ikke-offentligt anerkendte uddannelser. Det er derfor vigtigt at indhente dokumentation fra uddannelsesinstitutionen for uddannelsens offentlige anerkendelse.

Offentligt anerkendte uddannelser

Uddannelser, der leder til et diplôme national de l'enseignement supérieur francais og diplôme d'état, er statsligt regulerede, og eksamen er statskontrolleret. Blandt disse finder man les diplômes universitaires, som udstedes af universiteterne i navn af det ministerium, der har ansvar for de videregående uddannelser. De nævnte uddannelser er offentligt anerkendte.

Bemærk, at der også findes diplômes d’université, som ikke er offentligt anerkendte.

Les diplômes visés er også offentligt anerkendte. Her er uddannelsen oprettet på initiativ af et privat uddannelsessted (école, institut...), og har opnået offentlig anerkendelse af ministeriet med ansvar for videregående uddannelser (visa).

Bed uddannelsesinstitutionen om dokumentation for, at uddannelsen leder til et af ovennævnte diplômes. Derudover findes også offentligt anerkendte 2-årige korte videregående uddannelser, som leder til Diplôme universitaire de technologie (DUT) og Brevet de technicien supérieur (B.T.S.).

Ikke offentligt anerkendte uddannelser

Les diplômes d'université (D.U.) eller certificats d'école er oprettet på initiativ af uddannelsesinstitutionen. Der er ikke tale om et nationalt diplom og derfor ikke en offentlig anerkendt uddannelse.

Uddannelsesinstitutionen kan eventuelt få uddannelsen registreret i Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) med henblik på beskæftigelse. Denne registrering betyder ikke, at uddannelsen er offentligt anerkendt, jf. krav om offentlig anerkendelse ovenfor.

Tildeling af ”label de conferences des grandes écoles” er ikke en offentlig anerkendelse.

Bemærk, at Master of Science (MSc) ikke er offentligt anerkendt i Frankrig, da der efter endt uddannelse alene udstedes et certificat d'école eller diplôme d'université.

Offentlig anerkendelse i Schweiz

På det schweiziske rektorkollegium swissuniversities’ hjemmeside findes en oversigt over offentligt anerkendte, videregående uddannelsessteder i Schweiz.

Hvis dit uddannelsessted fremgår af swissuniversities’ liste, anser vi i udgangspunktet både uddannelsesstedet og uddannelsen for at være offentligt anerkendt.

Private hotelskoler

I Schweiz anerkendes visse private uddannelsessteder kun regionalt. Det gælder eksempelvis private hotelskoler, som udbyder uddannelser inden for hotel-, restaurations- og turismebranchen. Hotelskoler skal derfor være offentligt anerkendte i den delstat – den kanton – hvor uddannelsen er udbudt. Hvis du ansøger om godkendelse af en uddannelse ved en hotelskole, skal du vedlægge dokumentation for, at hotelskolen er offentligt anerkendt af kantonen. Det er ikke tilstrækkeligt, at uddannelsen er akkrediteret af eduQua (Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen) eller udbydes i samarbejde med et akkrediteret universitet fra et andet land.

For eksempel har vi tidligere givet afslag på ansøgninger om godkendelse af uddannelser ved The Hotel Institute Montreux (HIM), fordi denne hotelskole ikke er anerkendt af kantonen Vaud, hvor den ligger.