Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Studerende, der er begyndt på et studieophold i udlandet, der er et led i en dansk uddannelse, kan søge udlandsstudielån i forbindelse med ansøgning om udlandsstipendium

Har du ret til udlandsstipendium til dit studieophold i udlandet, og dækker udlandsstipendiet ikke hele studieafgiften på dit udenlandske uddannelsesessted, har du mulighed for at optage et udlandsstudielån.

Du kan låne et beløb, der svarer til differencen mellem den danske taxametertakst og den udenlandske uddannelses faktiske studieafgift (beregnet ud fra studieafgiften omregnet efter valutakursen den 1. bankdag i udbetalingsmåneden). Du kan dog maksimalt låne den fastsatte sats. Udlandsstudielånet skal betales tilbage efter samme regler som det almindelige SU-lån.

Regler om foreløbig og endelig tildeling, samt tilbagebetaling af udlandsstudielån, der ikke er endelig tildelt, følger de gældende regler for udlandsstipendium.

Du kan læse nærmere om forrentning og tilbagebetaling af udlandsstudielån her på su.dk. Hvis du søger udlandsstudielån og senere beslutter, at du ikke ønsker lånet alligevel, kan du lade være med at godkende låneplanen i minSU. Du skylder aldrig mere, end du har fået udbetalt (plus renter).

Søg i minSU

Du vil skal søge og senere godkende udlandsstudielånet i minSU under punktet ”Søg udlandsstudielån”, og du skal kun søge én gang, da denne ansøgning vil være gældende for alle senere ansøgninger om udlandsstipendium, og da udlandsstudielånet er det maksimale du kan få til hele din uddannelse.  Se satsen for udlandsstudielån her.

Hvis du søger udlandsstipendium til et studieophold i udlandet via Fast Track listen, kan du i stedet vælge i Fast Track- ansøgningen at krydse af, at du også søger udlandsstudielån.

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning skal være modtaget i minSU inden udgangen af den første uddannelsesperiode, du søger udlandsstudielån til.

Udbetalingsperioden kan maksimalt være på 12 måneder. Udbetalingsperioden fremgår som udgangspunkt af fakturaen for betaling af studieafgift. Afslutningstidspunktet vil dog kunne afvige fra tidspunktet på fakturaen ved den af følgende begivenheder, der sker først:

  • du begynder et nyt semester/studieophold
  • du modtager afsluttende karakter eller forhåndsgodkendelse for studieopholdet fra den udenlandske institution, eller
  • du afbryder/bliver udmeldt af studieopholdet forud for den dato, studieopholdet oprindelig skulle afsluttes.

En ansøgning om udlandsstudielån bliver først behandlet, når du har søgt og fået udbetalt udlandsstipendium, da valutakursen på udbetalingstidspunktet er bestemmende for, hvor meget du kan tildeles i udlandsstudielån.

Hvis du søger udlandsstudielån, og allerede har fået udbetalt udlandsstipendium til den uddannelsesperiode du søger til, vil du, straks efter du har søgt, få mulighed for at godkende beløb i låneplanen, hvis du er berettiget til udlandsstudielån.

Du skal godkende din låneplan

Når der sker udbetaling af udlandsstipendium, og hvis der sker tildeling/ændring af udlandsstudielån, dannes en låneplan for dit udlandsstudielån og du får tilsendt et brev som Digital Post på borger.dk/e-Boks. Du kan først få lånet udbetalt, når du har godkendt et beløb i din låneplan i minSU.

Udlandsstudielån, der er tildelt, men ikke udbetalt, bortfalder, hvis ikke du har godkendt din låneplan senest 1 måned efter uddannelsesperiodens udløb.

Det er ikke nødvendigt at hæve det fulde beløb i låneplanen, men vær opmærksom på, at beløb under 500 kroner ikke udbetales.

Du får udbetalt dit udlandsstudielån til din Nemkonto.

Når der sker ændring i en låneplan, dannes et brev, som sendes som Digital Post via boger.dk/fra e-Boks inden for cirka en uge efter du har ændret din låneplan og måske har godkendt det fulde beløb. Brevet fortæller dig, hvad der sker i din personlige låneplan.

Udbetalingsperioder

Du kan i en udbetalingsperiode låne differencen mellem det udbetalte udlandsstipendium og din faktiske udgift til undervisningsafgift (beregnet ud fra studieafgiften omregnet efter kursen den 1. bankdag i udbetalingsmåneden). Der kan maksimalt lånes til den faktiske udgift til undervisningsafgift i udbetalingsperioden og man kan dermed ikke spare op og overføre til næste udbetalingsperiode, så man låner til mere end den faktiske udgift i perioden.

Der kan kun udregnes lånebeløb vedrørende én udbetalingsperiode ad gangen, hvilket betyder, at låneplanen vedrørende udbetalingsperiode 1 skal være lukket, inden låneplanen vedrørende udbetalingsperiode 2 kan dannes.

En låneplan vedrørende en udbetalingsperiode kan lukkes på to måder:

  • Låneplanen lukker automatisk 1 måned efter udbetalingsperioden er udløbet.
  • Det fulde beløb vedrørende den første udbetalingsperiode godkendt (lånt).

Du afbryder din uddannelse

Hvis du afbryder din uddannelse, som du modtager udlandsstipendium og udlandsstudielån til, skal du dokumentere, om du får refunderet hele eller dele af den betalte studieafgift. Hvis hele eller en del af den betalte studieafgift refunderes, skal det refunderede beløb tilbagebetales efter reglerne i kapitel 16 og 17 i SU-bekendtgørelsen. Hvis du selv har betalt en del af studieafgiften, betales en andel af det refunderede beløb svarende til forholdet mellem udlandsstipendiet, udlandsstudielånet og den samlede betaling. Først nedsættes udlandsstudielånet og dernæst udlandsstipendiet.