Du kan få genoptaget en sag om standsning og tilbagebetaling af SU som følge af bortvisning

07-10-2020

Genoptagelse af sager om standsning og tilbagebetaling af SU som følge af bortvisning fra uddannelsen/uddannelsesstedet efter SU-lovens § 2, stk. 1, nr. 1. om at være indskrevet på og gennemgå en SU-berettigende uddannelse:

Du kan få genoptaget din sag, hvis du tidligere fået en afgørelse om, at din SU blev standset og/eller skulle betales tilbage, fordi du blev bortvist fra din uddannelse. Bortvisningen betød, at du derfor ikke gennemgik en SU-berettigende uddannelse, fordi din bortvisning udelukkede dig fra at deltage i undervisning, eksaminer og andre undervisningsaktiviteter i perioden med bortvisning.

Du kan få genoptaget din sag, hvis du blev bortvist frem til regelpræcisering trådte i kraft den 1. januar 2021.

Afgørelse fra Ankenævnet

I september 2020 har Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger med en principafgørelse ændret styrelsens praksis vedrørende fortolkningen af ”at være indskrevet på og gennemgå en uddannelse” i SU-reglerne. Ankenævnet har lagt vægt på, at en myndighed ikke kan fjerne forsørgelsesgrundlaget, uden at der er en klar og entydig hjemmel. Ankenævnet har vurderet, at der ikke i de gældende SU-regler er en klar og entydig hjemmel, der giver styrelsen ret til at standse udbetalingen af SU i forbindelse med en midlertidig bortvisning.

Du kan få genoptaget din sag

Har du tidligere modtaget en afgørelse fra styrelsen om, at din SU er blevet standset, og/eller du skal betale SU tilbage på den baggrund, kan du få genoptaget din sag:

Nogle sager kan være forældede

Der vil være sager, der er forældede. Det skyldes, at du efter 3 år ikke længere har krav på at få udbetalt en ydelse, som du ellers havde ret til. De 3 år gælder fra den dag, hvor beløbet skulle have været udbetalt til dig. Det fremgår af forældelsesloven.