Private uddannelser

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der endeligt afgør, om en privat uddannelse kan godkendes til SU.

Det er alene uddannelsesstedet, der kan søge om at få godkendt en uddannelse.

Private uddannelser i Danmark kan blive godkendt til SU, hvis de generelle betingelser er opfyldt, og hvis de uddannelsespolitiske, økonomiske og arbejdsmarkedspolitiske hensyn taler for det.

Betingelser for godkendelse

Se, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, før en privat uddannelse kan godkendes til SU.

Søg om godkendelse af privat uddannelse

Det er alene det uddannelsessted, der udbyder en perivat uddannelse, der kan søge om at få uddannelsen godkendt til SU.

Godkendte private uddannelser

Se, hvilke private uddannelser, der er godkendt til SU

Procedure for godkendelse af censorer - private uddannelser

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen skal godkende censorkorps til private uddannelser, der er godkendt til SU

Krav og retningslinjer for censorarbejdet

Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at kravene til censorarbejdet er opfyldt, og at retningslinjerne for sammensætning af censorkorpset og fordeling af censorarbejdet følges

Censorindberetning

Censorerne skal umiddelbart efter, at eksamen er blevet afholdt, aflevere en censorindberetning til uddannelsesinstitutionen.