Procedure for godkendelse af censorer - private uddannelser

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen skal godkende censorkorps til private uddannelser, der er godkendt til SU

Alle private SU-godkendte uddannelser skal have et censorkorps bestående af et antal censorer, der alle er godkendt af Center for Uddannelsesstøtte i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Censorerne skal tilsammen dække alle de fag eller fagområder, der indgår i uddannelsen og de ansættelsesområder, som uddannelsen sigter mod.

Vi skal have godkendt en censor før uddannelsesinstitutionen kan benytte ham eller hende som censor ved en eksamen.

En censorgodkendelse gælder kun til den uddannelsesinstitution, hvortil den er givet.

Søg om censor- og SU-godkendelse samtidig

Uddannelsesinstitutionen skal søge om censorgodkendelser i forbindelse med ansøgningen om SU-godkendelse. I tillæg til selve ansøgningen om SU-godkendelse skal uddannelsesinstitutionen sende en skriftlig ansøgning om at få godkendt censorer og vedlægge relevante oplysninger om de pågældende censorer - herunder CV.

Ansøgning om godkendelse af censor - du kan udfylde ansøgningsskemaet på skærmen, men skal printe den ud, da det indtastede ikke kan gemmes på din computer og du skal underskrive i hånden.

Når vi modtager ansøgningen, vurderer vi, om de indstillede censorer lever op til de krav, som stilles til censorer. Vi forholder os i vores vurdering til censorernes faglige baggrund, viden og kompetencer. Hvis uddannelsesinstitutionen har søgt om godkendelse af censorer, der er uddannet på uddannelsesinstitutionen, lægger vi i vurderingen særlig vægt på, hvilke kompetencer og erfaringer personerne har tilegnet sig i andre faglige sammenhænge end de uddannelsesmæssige.

Censorer godkendes som hovedregel samtidig med godkendelsen af uddannelsen som SU-berettigende - for en periode svarende til perioden for godkendelsen af uddannelsen, det vil sige normalt fire år. Såfremt en SU-godkendelse forlænges midlertidigt, for eksempel på grund af længere sagsbehandlingstid end forventet i forbindelse med ansøgning om fornyet godkendelse, vil godkendelsen af censorerne blive tilsvarende forlænget.
Det er muligt at få godkendt yderligere censorer undervejs i godkendelsesperioden, og styrelsen kan i særlige tilfælde godkende censorer for en kortere periode eller til enkeltstående censur.

Inden vi sender ansøgningen om SU-godkendelse videre til Danmarks Akkrediteringsinstitution for SU-vurdering, vurderer vi de foreslåede censorer. Såfremt censorerne lever op til de krav, der stilles til censorer, meddeler vi Danmarks Akkrediteringsinstitution, at censorerne vil blive godkendt, såfremt uddannelsen godkendes – og for samme periode.

Betingelser for godkendelse af censorer på private SU-godkendte uddannelser

For at blive godkendt som censor, skal man have:

  • indgående kendskab til faget eller fagområdets forudsætninger, mål og metoder
  • specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
  • viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder

En censor må ikke være ansat på den institution, hvor personen skal virke som censor.