SU-klippekort til videregående uddannelser

Går du på en videregående uddannelse, får du SU som klip i et SU-klippekort. En måneds SU tæller som et SU-klip.

Antallet af SU-klip, du kan bruge på din videregående uddannelse, tildeler vi ud fra uddannelsens længde (normerede tid), men der er en overordnet ramme, som dit samlede SU-forbrug ikke kan overstige.

Overordnet ramme på 70 klip

Der er en overordnet ramme på 70 SU-klip, som du højst kan få til videregående uddannelser. De 70 klip svarer til 70 måneders SU – det vil sige en eller flere uddannelser på i alt seks studieår (fem år og 10 måneder).

Antal klip til den enkelte uddannelse – din støttetid

Når du starter på en videregående uddannelse, får du tildelt samme antal SU-klip, som din uddannelse er normeret til i måneder. Denne tildeling af SU, kalder vi din ”støttetid”.

Eksempel
Er din uddannelse normeret til 34 måneder (3 studieår), vil din støttetid (måneder hvor du kan modtage SU) være 34 måneder, hvis du har klip tilbage i den overordnede ramme på 70 klip.

Udvidet støttetid med op til 12 klip

Er du optaget og indskrevet på din første videregående uddannelse senest to år efter din først afsluttede adgangsgivende uddannelse, kan du få udvidet din støttetid med op til 12 klip ud over din uddannelses normerede studietid. Du kan kun bruge klippene, hvis du har klip tilbage i dit klippekorts overordnede ramme på 70 klip.

Er du begyndt på din første videregående uddannelse inden den 1. juli 2014, er din støttetid altid den normerede tid plus 12 klip, som du kan bruge, hvis du har klip tilbage i den overordnede ramme på 70 klip.

Læs mere om første adgangsgivende uddannelse og 12 SU-klip her

Regler om studieaktivitet

Reglerne om studieaktivitet er de samme, uanset om du har fået udvidet din støttetid med op til 12 klip eller ej.

Udvidelse af den overordnede ramme

Hvis den normerede tid for din uddannelse overstiger 58 måneder, udvides rammen på 70 klip. Hvis den samlede normerede tid for en bachelor- og en kandidatuddannelse eller et lignende trindelt uddannelsesforløb overstiger 58 måneder, kan rammen ligeledes udvides.

Det gælder blandt andet for følgende uddannelser:

  • Kandidatuddannelser, hvor du har haft propædeutik i et halvt eller helt år på bacheloruddannelsen, hvorefter den samlede uddannelsestid udgør 5½-6 år, for eksempel kinesisk
  • Kandidatuddannelser, hvor du har taget en adgangsgivende professionsbacheloruddannelse på 3½-4 år, hvorefter den samlede uddannelsestid udgør 5½-6 år. Det er uddannelsesinstitutionerne, der afgør, om en given professionsbacheloruddannelser giver adgang til en given kandidatuddannelse.
  • Medicin (3+3)
  • Solist (maksimal 2 års overbygning på en kandidatuddannelse, hvorefter den samlede uddannelsestid udgør 6-7 år)
  • Præst (17 ugers kursus på Pastoralseminariet i forlængelse af teologisk kandidateksamen)

Har du først taget en erhvervsakademiuddannelse og er fortsat på en top-up professionsbacheloruddannelse og afslutter med en kandidatuddannelse, kan du også få udvidet den overordnede ramme.

Rammen kan udvides med et antal klip, der svarer til antallet af måneder, som uddannelsesforløbets samlede normering er over 58 måneder.

Hvis du skal have udvidet rammen, skal du henvende dig på dit uddannelsessted. Du kan blive tildelt rammeudvidelse, når du er blevet optaget på sidste trin af uddannelsesforløbet. Rammeudvidelsen gælder kun til den uddannelse, som du får rammeudvidelsen til.

De almindelige frister for SU gælder. Det betyder, at du tidligst kan blive tildelt SU fra du søger. Søger du for eksempel om en rammeudvidelse efter årsfristen den 5. december i et år, kan du tidligst blive tildelt SU for januar i det efterfølgende år.

Eksempel
Er dit samlede uddannelsesforløb 64 måneder (for eksempel en bacheloruddannelse på 3,5 år og en kandidatuddannelse på 2 år), kan du blive tildelt en rammeudvidelse, når du er blevet optaget på kandidatuddannelsen. Du kan få en rammeudvidelse på 6 klip, da uddannelsesforløbets normering er 64 måneder (64 – 58 = 6). Du kan derfor få SU i 64 måneder (+ eventuelt 12 måneder, hvis du har en udvidet støttetid), hvis du har klip tilbage i den overordnede ramme.

Adgangsgivende videregående uddannelser

Rammen på 70 klip kan udvides, hvis du har gennemført en videregående uddannelse, der giver dig adgang til en ny uddannelse, du skal i gang med. Dog er det en betingelse, at du ikke har gennemført den gymnasiale uddannelse, der normalt er adgangsgivende til din nye uddannelse.

Har du eksempelvis gennemført en uddannelse som maskinmester eller skibsfører, kan vi udvide rammen, hvis du begynder på uddannelsen som diplomingeniør – forudsat, at du ikke har taget en gymnasial uddannelse, der normalt giver adgang til uddannelsen som diplomingeniør.

Er der perioder i den adgangsgivende videregående uddannelse, der giver dig merit i den nye uddannelse, udvider vi ikke din samlede SU-ramme med de klip, du har brugt i disse perioder.

Rammeudvidelsen gælder kun til den uddannelse, som du får rammeudvidelsen til.

Frivillig ulønnet praktik

Har du brugt SU-klip i en periode med frivillig, ulønnet praktik tilrettelagt efter reglerne for uddannelsen, udvides rammen ikke.

Alle de måneders SU, du får udbetalt, trækker vi fra i dit SU-klippekort, og du kan derfor komme til at mangle klip på et senere tidspunkt i din uddannelse, eller du kan få problemer med at opfylde SU-reglerne om studieaktivitet.

Du skal selv holde regnskab med dit SU-klipforbrug. Planlægger du for eksempel at ændre i din studieplan, så du i et semester ikke har fag eller eksaminer, men fortsat kan opfylde SU-reglerne om studieaktivitet (og studieaktivitetskravet på din uddannelse), har du fortsat ret til SU. Det er dit eget ansvar at holde øje med, at du opfylder SU-reglerne om studieaktivitet.

Har du et semester helt uden undervisningsaktivitet, kan du overveje at fravælge din SU i perioden. Læs mere om fravalg af SU her.

Hvis du senere skal betale noget af din SU tilbage, fordi du har tjent for meget, vil alle udbetalte klip fortsat tælle som brugte. Læs mere om, hvor meget du må tjene

Har du derimod fået udbetalt SU-klip, som du ikke er berettiget til og derfor har modtaget et tilbagebetalingskrav (eksempelvis i forbindelse med afbrud af uddannelse), tæller de ikke som brugte.

Vær opmærksom på, at visse former for anden offentlig støtte også trækker fra i dit klippekort.

Du kan kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted for vejledning om dine SU-forhold.

SU før 1989

Er du ikke indplaceret i klippekortet før 1. august 1989, vil du som udgangspunkt kunne blive tildelt 70 måneders SU til videregående uddannelse.

Går du på en trindelt uddannelse (for eksempel på en bachelor-/kandidatuddannelse), får du SU til de enkelte dele hver for sig, da de betragtes som to selvstændige uddannelser. Du skal huske at søge om SU til begge uddannelser (trin).

Får du klip til en kandidatoverbygning, inden du har afsluttet din bacheloruddannelse, trækker disse fra i klippekortet til din kandidatuddannelse. 

Læs mere om SU til trindelte uddannelser

Har du fået merit for en tidligere uddannelse, der betyder, at du kan afslutte din uddannelse på kortere tid (din studietid bliver forkortet), bliver din støttetid tilsvarende kortere. Har du for eksempel fået seks måneders merit, trækker vi seks måneder fra den normerede studietid, og dermed bliver din støttetid tilsvarende kortere.

Er du blevet forsinket i din uddannelse på grund af rådsarbejde, sygdom eller andre særlige forhold, har du mulighed for at søge tillæg af klip.

Læs mere om tillæg af klip ved forsinkelse

Mangler du SU til sidste del af din videregående uddannelse, har du mulighed for at tage et slutlån de sidste 12 måneder af din uddannelse. Er der gået mere end to år, fra du afsluttede din adgangsgivende eksamen, til du startede på din videregående uddannelse, kan du få 24 slutlånsrater. Dem har du mulighed for at bruge de sidste 24 måneder af din uddannelse.

Læs om slutlån

Går du på en videregående uddannelse, hvor der er perioder med lønnet praktik, kan du få dobbeltklip i måneden før den første lønnede praktikperiode.

Læs om dobbeltklip til lønnet praktik

Reform af SU-systemet på det videregående uddannelsesområde

Der er vedtaget nye regler for SU til videregående uddannelser og private uddannelser.

De nye regler får betydning for din SU, herunder også for din ramme for SU til videregående uddannelser, fra januar 2027, hvis du begynder på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2025 eller senere. Med ’ny uddannelse’ menes også, når man begynder på en kandidatuddannelse efter at have bestået en bacheloruddannelse.

Få vejledning på dit uddannelsessted, så du kan planlægge dit uddannelsesforløb og din SU i forhold til de nye SU-regler.

Du kan læse mere om de nye regler på su.dk/SU-reform.

SU til private uddannelser

SU til de godkendte private uddannelser, gives også efter reglerne om SU-klippekortet til videregående uddannelse.