Ulønnet praktik/projektorienteret forløb og SU

Skal du i ulønnet praktik eller projektorienteret forløb som led i din videregående uddannelse, kan du få SU

Er praktik et led i din videregående uddannelse, kan du kun få SU til forløbet, hvis opholdet er ulønnet, og hvis du er studieaktiv. Er du mere end de tilladte 30 ECTS forsinket, kan du ikke få SU i perioden med praktik eller projektorienteret forløb. Det fremgår af uddannelsesreglerne om praktik i din uddannelse er lønnet eller ulønnet.

Skal du i et projektorienteret forløb for eksempel i en virksomhed som led i din uddannelse, kan du få SU til forløbet, da forløbet er et undervisningsforløb på linje med andre fag i uddannelsen, og derfor må du ikke modtage løn.

Hvis praktikken eller det projektorienterede forløb er lønnet, kan du altså ikke samtidig få SU. Det hviler på det grundlæggende princip om, at studerende ikke kan få både løn og SU for samme uddannelsesaktivitet (dobbelt forsørgelsesgrundlag). Som løn regnes også vederlag, godtgørelse med videre, som ikke er refusion af dokumenterede udgifter relateret til praktikopholdet eller det projektorienterede forløb.

Visse uddannelser indeholder praktikperioder, mens andre uddannelser indeholder projektorienterede forløb for eksempel i en virksomhed. Om en uddannelse indeholder det ene eller andet slags forløb fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen og studieordningen for den pågældende uddannelse. For praktikperioder gælder, at disse kan være enten lønnede eller ulønnede. For projektorienterede forløb gælder, at disse aldrig må være lønnede.

Ved du ikke, om din uddannelse indeholder praktik (lønnet eller ulønnet), eller et projektorienteret forløb, skal du kontakte dit uddannelsessted for nærmere information.

Bachelor- og kandidatstuderende kan få løn under projektorienterede forløb i udlandet, hvis der er lovkrav om mindsteløn i det pågældende land. Det gælder for eksempel i Tyskland, men samme kan gælde i andre lande. Under lønnede projektorienterede forløb kan du ikke samtidig modtage SU fra den danske stat, og SU-normeringen af uddannelsen (støttetiden) bliver reduceret tilsvarende. 

Skal du i ulønnet praktik eller et (ulønnet) projektorienteret forløb, kan du få SU, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at være berettiget til SU.

Dækker dit praktiksted eller virksomhed dokumenterede udgifter, som du har i forbindelse med praktikopholdet eller det projektorienterede forløb, berører det ikke din SU. Du skal kunne dokumentere udgifterne, og at de er knyttet til dit praktikophold eller dit projektorienterede forløb.

Udgifter til praktikophold eller projektorienterede forløb, som dit praktiksted eller virksomhed må dække, kan for eksempel være:

  • rejseforsikringer
  • flybilletter
  • transport
  • telefonregninger
  • husleje

Det vil sige, at dit praktiksted eller virksomhed gerne må dække dokumenterede udgifter, som du har i forbindelse med dit praktikophold eller dit projektorienterede forløb, uden at dette betragtes som løn.

Er du i ulønnet praktik eller projektorienteret forløb i en privat eller offentlig virksomhed (eller organisation) uden for dit uddannelsessted, har virksomheden mulighed for at give dig en erkendtlighed ved siden af din SU som udtryk for en påskønnelse for opholdet i virksomheden. For at du kan opnå en erkendtlighed og fortsat modtage SU ved siden af, når du er i ulønnet praktik eller projektorienteret forløb i en virksomhed, skal forløbet opfylde følgende krav:

  • Du må ikke indgå som arbejdskraft under opholdet i virksomheden, og du er ikke omfattet af en instruktionsbeføjelse og dermed heller ikke et ansættelsesforhold, herunder ingen feriegodtgørelse (det følger af uddannelsesreglerne, når der er tale om ulønnet praktik)
  • Erkendtligheden ydes ikke som en på forhånd fastsat indkomst, som du kan regne med at modtage i lighed med løn
  • Det er frivilligt for virksomheden, om den vil give dig en erkendtlighed
  • Beløbet må ikke være højere end svarende til op til 3.375 kr. om måneden (gældende fra 1. juli 2023)

Regler om erkendtlighed og beløbets størrelse er fastsat i uddannelsesbekendtgørelserne.

I projektorienteret forløb fastlægger du selv – eventuelt i samarbejde med uddannelsesstedet – rammerne for opholdet.

Virksomheden vil typisk give erkendtligheden som pengebeløb, og du skal derfor betale skat af erkendtligheden.