Sådan vurderer vi ansøgninger om handicaptillæg

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der vurderer, om du er i stand til at påtage dig et studiejob med de ressourcer, du har

VIDEO

Sådan behandler vi din ansøgning om handicaptillæg

Vi vurderer din arbejdsevne ud fra arten og graden af din funktionsnedsættelse. På baggrund heraf ser vi på din funktionsnedsættelses betydning for din evne til at påtage dig et studiejob.

Vurdering af funktionsnedsættelsen

Når vi vurderer din fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse, ser vi på varigheden og sværhedsgraden af din funktionsnedsættelse, din aktuelle tilstand samt dit funktionsniveau og din arbejdsevne.

Det er derfor vigtigt, at du har uploadet dokumentation, der udførligt beskriver din funktionsnedsættelse. Se, hvilken type dokumentation, du skal sende, og hvad den skal indeholde.

Når vi behandler din sag, tager vi udgangspunkt i den lægefaglige vurdering og lægger konkret vægt på nedenstående punkter:

Du skal på ansøgningstidspunktet have en varig funktionsnedsættelse. 

En varig funktionsnedsættelse er som udgangspunkt en funktionsnedsættelse, der hverken af sig selv eller ved behandling kan blive væsentligt bedre inden for en længere årrække. Eksempelvis giver en brækket arm, en operation eller en enkeltstående sygdomsperiode ikke ret til handicaptillæg, da de fleste kommer sig fuldstændigt inden for en overskuelig periode. Kommer du bagud med dit studie på grund af sygdom eller ulykke, har du mulighed for at søge ekstra SU-klip (tillægsklip)

Hvis du er i gang med en behandling for eksempel efter en ulykke, og effekten af denne ikke kan fastslås endeligt på afgørelsestidspunktet, kan vi bevilge et tidsbegrænset handicaptillæg. Den lægefaglige dokumentation skal dog vise, at der på længere sigt sandsynligvis er tale om en varig og betydelig funktionsnedsættelse, som giver ret til handicaptillæg.

Du skal på ansøgningstidspunktet have en funktionsnedsættelse af en sådan sværhedsgrad, at din erhvervsevne er meget begrænset.

Vi vurderer ansøgningerne individuelt på baggrund af lægefaglige oplysninger, der beskriver arten og graden af din funktionsnedsættelse. Vi ser på, hvad du fejler, og i hvilket omfang det påvirker dit funktionsniveau. Vi vurderer på den baggrund, om der er tale om en funktionsnedsættelse af en sådan sværhedsgrad, at den medfører meget betydelige begrænsninger i din erhvervsevne.

Det er ikke muligt at udarbejde en liste over diagnoser, der kan give handicaptillæg. En bestemt diagnose er ikke ensbetydende med, at du med sikkerhed kan få handicaptillæg. Selv om én studerende har fået handicaptillæg som følge af en diagnose, er det ikke ensbetydende med, at alle med samme diagnose er berettiget til handicaptillæg, da omfanget af symptomer kan variere fra person til person.

Afgørelsen sker ud fra en samlet vurdering af dine symptomer. Hvis du har flere diagnoser, foretager vi en samlet vurdering af, om du opfylder betingelserne for at få handicaptillæg.

Vi ser på, hvor længe du har været syg, og/eller om du har haft mange sygdomsperioder. 

Vi ser også på, om dine symptomer er aftaget, og hvornår du sidst har været syg. Endvidere vurderer vi generelt, om der er risiko for tilbagefald. Vi gennemgår din sygdomshistorie og ser på, hvad der har udløst de tidligere sygdomsperioder.

I vores vurdering indgår, om alle muligheder for behandling er forsøgt, eller om medicinsk, kirurgisk eller anden behandling helt eller delvist kan afhjælpe din lidelse. Vi kan dog se bort fra det, hvis en behandling er af en meget indgribende karakter, for eksempel i form af en omfattende operation. Vi anser ikke medicinsk behandling for at være af meget indgribende karakter, medmindre der er tale om betydelige bivirkninger af medicinen.

Vi ser på, om du følger de lægefaglige anbefalinger i forhold til at tage vare på dig selv og din sygdom. Det kan for eksempel være oplysninger, der beskriver, om du undlader eller glemmer at tage din medicin. 

Vi ser også på, hvilke restsymptomer eller bivirkninger, der er beskrevet i den lægefaglige dokumentation, for eksempel om der er effekt af behandlingen, og i hvilket omfang behandlingen helt eller delvist afhjælper dine symptomer.

Vi vurderer, om du samlet set har gener eller restsymptomer af et så betydeligt omfang, at der er tale om en funktionsnedsættelse af en sådan sværhedsgrad, at det medfører meget betydelige begrænsninger i din erhvervsevne.

Hvis det fremgår, at du har det godt eller er velbefindende, indgår det i vurderingen. Det indgår desuden i vurderingen, om du har bivirkninger eksempelvis i form af vedvarende smerter, udmatning, nedsat immunforsvar, rystelser eller koncentrationsbesvær.

Vi ser på, i hvilket omfang du har eller har haft arbejde.

Vi indhenter oplysninger om arbejdstimer og indkomst fra Skattestyrelsen og inddrager dine oplysninger om tidligere arbejdsforhold. Vi kontakter ikke nuværende eller tidligere arbejdsgivere.

Hvis du har arbejdet i et nævneværdigt omfang, efter du har fået din funktionsnedsættelse, tyder det umiddelbart ikke på, at der er tale om en funktionsnedsættelse af en sådan sværhedsgrad, at du er kan få handicaptillæg.

Derudover vurderer vi, om du har gener, som medfører skånebehov i forhold til et erhvervsarbejde, og om du for eksempel vil kunne have et arbejde, der ikke er fysisk belastende.

Se, hvilken dokumentation for arbejde, du skal sende

Dét indgår ikke i vores vurdering

Det indgår ikke i vores vurdering, om din funktionsnedsættelse gør, at du bruger længere tid på dit studie, herunder lektielæsning og forberedelse. Dine sociale og økonomiske forhold, som for eksempel forsørgerforpligtelser eller udgifter til medicin og behandling, indgår heller ikke i vurderingen. Din studiemæssige situation, det vil sige valg af studie og omfanget af undervisningstimer, er heller ikke en del af vurderingen.

Et studiejob kan være et hvilket som helst job, du kan påtage dig ved siden af studiet. Hvis du for eksempel er i stand til at arbejde 5-6 timer om ugen, herunder i weekender, eller fuldtid 5-6 uger i årets ferier, er du som udgangspunkt ikke berettiget til handicaptillæg. Vi skal ikke anvise et bestemt studiejob, som du kan påtage dig.

Et jobs studierelevans, lokale forhold eller beskæftigelsessituation er ikke en del af vurderingen.

Du kan se eksempler på vurdering af funktionsnedsættelser på denne side.

Du kan formentlig ikke få handicaptillæg, hvis...

...du for eksempel kan arbejde 5-6 timer om ugen i studieperioder, herunder i weekender, eller hvis du kan arbejde fuldtid i 5-6 uger i årets ferier. Som udgangspunkt giver det heller ikke ret til handicaptillæg, at du bruger længere tid på for eksempel lektielæsning og/eller opgaveløsning.