Sådan søger du handicaptillæg

Du søger handicaptillæg i minSU under søg SU - husk den afgørende dokumentation

Søg via computer

Log ind i minSU og søg handicaptillæg via en computer. Ikke alle ansøgninger, der er udfyldt via en mobil enhed, sendes til os. Læs om tekniske problemer her.

Gå til minSU

Problemer med MitID

Har du problemer med mitID, kan du få hjælp hos MitID's hjælpeunivers her.

Søg SU først

Du skal have søgt SU til en videregående uddannelse eller dansk erhvervsuddannelse eller få slutlån til en videregående uddannelse for at kunne søge handicaptillæg.

Din dokumentation er afgørende

Det er afgørende, at du kan dokumentere din funktionsnedsættelse. Når du søger, er det vigtigt, at du uploader dokumentation, der udførligt beskriver din funktionsnedsættelse. Får vi den rette dokumentation, er vi hurtigere om at behandle din sag.

Læs om, hvordan vi vurderer ansøgninger om handicaptillæg.

Om dokumentation

Det er vigtigt, at vi får en lægefaglig beskrivelse af dit funktionsniveau, gerne suppleret med andre typer dokumentation, eksempelvis fra et jobcenter, en mentor, socialforvaltningen, en neuropsykologisk undersøgelse eller lignende.

Du skal vedhæfte aktuel lægefaglig dokumentation, der udførligt beskriver din funktionsnedsættelse.

Hvis din dokumentation beskriver din aktuelle tilstand udførligt, kan vi behandle din sag hurtigere. Dokumentation bør mindst indeholde:

 • din diagnose
 • hvordan din sygdom eller funktionsnedsættelse kommer til udtryk
 • hvilken behandling, du får
 • hvilken behandling, der er planlagt (hvis der er planlagt en)
 • hvordan din sygdom eller funktionsnedsættelse påvirker din erhvervsevne

En erklæring fra din egen læge vil som udgangspunkt ikke være nok, medmindre der for eksempel er tale om en betydelig funktionsnedsættelse på grund af en medfødt lidelse.

En udtalelse fra en psykolog kan ikke stå alene, men den kan indgå i vurderingen af ansøgningen, hvis den er underbygget af en udtalelse fra speciallæge i psykiatri.

Herunder kan du se forskellige eksempler på typer af dokumentation, som du uden betaling kan få adgang til:

 • Fra offentligt sygehus: Hvis du har været eller er i behandling på et offentligt sygehus, kan du hente journaloplysninger, udskrivningsbreve (epikriser) og henvisninger fra egen læge på sundhed.dk. Download det, som handler om din funktionsnedsættelse. Se her, hvordan du henter dokumentation på sundhed.dk.
 • Fra egen læge: Journalnotater fra konsultationer hos din egen praktiserende læge fremgår ikke af din sundhedsjournal på sundhed.dk, men du har ret til at få en kopi af dem gennem din læge. Journalnotater fra din egen læge er relevante for din ansøgning, hvis de handler om din funktionsnedsættelse.
 • Fra privathospitaler eller speciallæger: Journalnotater fra privathospitaler og speciallæger fremgår normalt ikke af sundhed.dk, men du har ret til at få en kopi af dem. Kontakt det pågældende hospital eller behandler.
 • Anden eksisterende lægefaglig dokumentation: Lægeattester, speciallægeudtalelser (f.eks. fra en arbejdsskadesag) eller neuropsykologiske undersøgelser om din funktionsnedsættelse.
 • Fra jobcentret: Har du været i forløb hos jobcentret, kan der være relevante oplysninger herfra, for eksempel vis arbejdsprøvninger og/eller lægeattester. Du kan henvende dig til kommunen og bede om en kopi af din sag.

Send gerne dokumentation ind løbende. Det kan for eksempel være, hvis du har været til konsultation i ambulant forløb på et hospital.

Den dokumentation, vi får fra dig, kan vi først vurdere, når vi kommer til din sag.

Vi refunderer ikke udgifter til lægefaglig dokumentation, som du selv har skaffet, medmindre vi specifikt har bedt dig om det.

 

Nedenfor har vi listet en række lidelser og hvilke former for dokumentation, der i den sammenhæng kan være relevante at indsende til brug for vores vurdering af, om du er berettiget til handicaptillæg.

Eksempler på lidelser inden for søgekategorierne er ikke udtømmende. Har du en lidelse, der ikke står på listen, kan du godt søge alligevel.

Eksempler på neurologiske lidelser

 • Dissemineret sklerose
 • Epilepsi
 • Cerebral parese
 • Søvnforstyrrelse
 • Migræne
 • Hovedpine
 • Post-commotio 

Eksempler på relevant dokumentation

 • Journalnotater fra udredning og behandlingsplan fra hospital eller ambulant klinik.
 • Hvis behandlingsforløbet er afsluttet, skal vi også have en epikrise og journal fra egen læge fra de sidste to år.
 • Hvis du kun er blevet fulgt ved egen læge, skal vi have journal fra de sidste to år
 • Dokumentation for eventuel iværksat støtte i skole og opvækst

Eksempler på lidelser indenfor kategorien 'varigt nedsatte bevægelsesfunktioner'

 • Rygskævheder
 • Skoliose
 • Kyfose
 • Smerteproblematik
 • Diskusprolaps
 • Følger efter ulykke
 • Muskelsvind
 • Gigt og andre autoimmune sygdomme
 • Fibromyalgi

Eksempler på relevant dokumentation

 • Journalnotater fra udredning og opstart af forløb, journalnotater fra de sidste to år af forløbet fra hospital eller ambulant klinik
 • Hvis behandlingsforløbet er afsluttet, skal vi også have en epikrise, og journal fra egen læge fra de sidste to år
 • Hvis du kun er blevet fulgt ved egen læge, skal vi have journal fra de sidste to år, der omhandler lidelsen
 • Dokumentation for eventuel iværksat støtte i skole og opvækst

Eksempler på lidelser indenfor kategorien 'synsnedsættelser'

 • Nystagmus
 • tunnelsyn
 • synsfeltsindskrænkning
 • blind
 • keratocunus

Eksempler på relevant dokumentation

 • Journalnotater fra udredning og journalnotater fra de sidste to år af forløbet fra hospital eller ambulant klinik
 • Hvis behandlingsforløbet er afsluttet, skal vi også have en epikrise

Eksempler på lidelser indenfor kategorien 'hørenedsættelse'

 • Døvhed
 • tinnitus
 • svimmelhed
 • CI-operation

Eksempler på relevant dokumentation

 • Journal med hørekurve
 • Har du fået operation med CI, skal vi bede om hørekurve efter operation
 • Journalnotater fra udredning og fra de sidste to år af forløbet fra hospital eller ambulant klinik
 • Hvis behandlingsforløbet er afsluttet, skal vi også have en epikrise

Eksempler på lidelser indenfor kategorien 'psykiske funktionsnedsættelser og relevant dokumentation:

Behandling i psykiatrien eller ved psykiater, f.eks. bipolar lidelse, skizofreni, skizotypi, personlighedsforstyrrelse

Eksempler på relevant dokumentation:

 • Journalnotater fra udredning og behandlingsplan fra psykiater/psykiatri
 • Hvis behandlingsforløbet er afsluttet, skal vi også have epikrisen fra dit behandlingsforløb
 • Vedlæg gerne journalnotater for det seneste år fra egen læge, hvis det er denne, der varetager din behandling
 • Dokumentation for eventuel iværksat støtte i skole og opvækst

I behandling ved egen læge, f.eks. angst og depression

Eksempler på relevant dokumentation:

 • Journalnotater fra egen læge, der vedrører lidelsen, for de seneste 2 år.

Autisme og Aspergers Syndrom

Eksempler på relevant dokumentation

 • Journalnotater fra udredning
 • Dokumentation for eventuel iværksat støtte i skole og opvækst

ADHD, ADD og Tourettes

Eksempler på relevant dokumentation

 • Journalnotater fra egen læge fra de sidste to år, der omhandler funktionsnedsættelsen samt henvisningen til videre udredning
 • Journal og behandlingsplan fra psykiater
 • Hvis behandlingsforløbet er afsluttet, skal vi også have epikrisen
 • Dokumentation for eventuel iværksat støtte i skole og opvækst

Eksempler på andre lidelser

 • Mave-tarm-lidelser
 • hjerte/kar/lunge-lidelser
 • cancer
 • følger efter kemobehandling
 • bindevævssygdomme
 • diabetes
 • stofskifte-sygdomme
 • endometriose
 • PCO

Eksempler på relevant dokumentation

 • Journalnotater fra udredning og journalnotater fra de sidste to år af forløbet fra hospital eller ambulant klinik.
 • Hvis behandlingsforløbet er afsluttet, skal vi også have en epikrise og journal fra egen læge fra de sidste to år.
 • Hvis du kun er blevet fulgt ved egen læge, skal vi have journal fra de sidste to år, der omhandler lidelsen.

Hvis du har haft arbejde inden, du søger handicaptillæg, skal du vedhæfte:

 • seneste lønseddel fra din arbejdsgiver. Hvis du ikke har den seneste lønseddel, skal du vedhæfte et brev med oplysninger om, hvor meget du cirka har tjent
 • beskrivelse af arbejdet, herunder:
  • arbejdsfunktion
  • eventuelle skånehensyn
  • sygemeldinger. Dokumentation for sygemeldinger kan ofte findes i lønsedler

Du kan supplere beskrivelsen med oplysninger fra en arbejdsgiver, en støtteperson eller en vejleder. 

Hvis din funktionsnedsættelse er indtruffet efter, du har haft fuldtidsarbejde, er det vigtigt at du oplyser dette, eventuelt ved at beskrive det i en tidslinje i din personlige redegørelse.

Du skal scanne al lægefaglig dokumentation, du ønsker, skal indgå i vores vurdering af din ansøgning. Du skal samle dokumentationen i én pdf-fil per behandlingssted (også selvom der er flere behandlere). For at lette sagsbehandlingen beder vi dig navngive filen efter behandlingssted og din funktionsnedsættelse.

Hvis du har problemer med at uploade din fil, kan den være lavet forkert - læs mere her.

Har vi ikke tilstrækkelig dokumentation til at afgøre din sag, vil vi sende en attest til dig som Digital Post via borger.dk, som du skal bede din læge udfylde. Vi kan også bede om yderligere oplysninger direkte fra hospital, speciallæge eller andet behandlingssted, eller bede dig deltage i en undersøgelse ved en uvildig speciallæge, der skal udarbejde en speciallægeerklæring. Du får altid en kopi som Digital Post via borger.dk til orientering.

Hvis du ikke medvirker til at skaffe de manglende oplysninger inden for den frist, vi har skrevet, træffer vi afgørelse ud fra de oplysninger, vi har. Det kan være i tilfælde, hvor du ikke går til egen læge med den fremsendte lægeattest eller deltager ved en speciallægeundersøgelse.

Sagsbehandlingstid

Du kan følge med i, hvor langt vi er med at behandle sager om handicaptillæg og se sagsbehandlingstider på siden Status på behandling af ansøgninger.

Søg igen

I nogle situationer skal du søge handicaptillæg igen:

Har du fået tildelt handicaptillæg som et midlertidigt tillæg, skal du selv søge om at få det forlænget, og du skal søge inden handicaptillægget udløber. Af hensyn til sagsbehandlingstiden anbefaler vi, at du søger i god tid, før dit midlertidige tillæg udløber. Du kan tidligst søge 3 måneder før, dit midlertidige tillæg udløber. Du søger i minSU og skal vedhæfte aktuel lægefaglig dokumentation for din funktionsnedsættelse. Herefter vil vi vurdere, om du fortsat er berettiget til handicaptillæg.

Har du tidligere modtaget handicaptillæg, men har haft orlov eller er startet på en ny uddannelse, skal du søge på ny, hvis du vil have handicaptillæg igen. Det gælder også, når du går fra bachelor- til kandidatdelen af din uddannelse. Du søger i minSU.

Er det mere end 12 måneder siden, du har fået SU og handicaptillæg, skal du vedhæfte aktuel lægefaglig dokumentation for din funktionsnedsættelse.

Hvis du søger SU i forbindelse med, at du skifter uddannelse, skal du søge handicaptillæg på ny. Hvis du forlænger din uddannelse, får tillægsklip eller slutlån, skal du også søge om at forlænge tillægget. Du søger i minSU.

Hvis du får varigt handicaptillæg og har fået udbetalt det inden for de seneste 12 måneder, vil du automatisk blive godkendt i den tildelte periode, når du søger i minSU.

Hvis du er bevilget midlertidigt handicaptillæg, og har mere end tre måneder tilbage inden tillægget udløber, vil du automatisk blive godkendt til handicaptillæg i den tildelte periode, når du søger i minSU.

Giv fuldmagt i din sag om handicaptillæg

Hvis du ønsker, at en af dine forældre eller en anden skal tage sig af din sag om handicaptillæg, kan du give en fuldmagt.

Hvis du giver en fuldmagt i din sag, sender vi alt materiale til din fuldmagtshaver. Du kan stadig selv sende materiale eller henvende dig, men svaret vil blive sendt til din fuldmagtshaver. Du kan kun give fuldmagt til én person.