Godkendte ungdomsuddannelser mv.

Se uddannelser på folkeskoleniveau, gymnasiale uddannelser mv. som du kan søge SU til

En uddannelse kan godkendes til SU, hvis den:

 • har mindst tre måneders sammenhængende varighed
 • er en offentlig anerkendt uddannelse, der foregår på et offentligt anerkendt uddannelsessted
 • er tilrettelagt som heltidsundervisning
 • er ulønnet. Er en del af uddannelsen lønnet, kan du få SU i de ulønnede måneder med undervisning. 

Er du i tvivl om, om en uddannelse er godkendt til SU, kan du spørge en SU-medarbejder på uddannelsesstedet.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig nogle særlige betingelser til nogle af ungdomsuddannelserne, der er godkendt til SU:

Særlige betingelser for enkeltfagsundervisning

 • Du skal kunne gøre uddannelsen færdig inden for 23 måneder. Har du et hjemmeboende barn (biologisk- eller adoptivbarn), der er under syv år, når du starter på din uddannelse, skal du kunne gøre uddannelsen færdig inden for 35 måneder.
 • Du skal have mindst 23 ugentlige skemalagte timer. Har du et hjemmeboende barn, der er under syv år, når du starter på din uddannelse, skal du have mindst 17 skemalagte timer om ugen. Der kan ikke indgå fag du tidligere har gennemført på samme niveau, medmindre det er fag på folkeskoleniveau, almen voksenuddannelse eller forberedende voksenundervisning.
 • Almen voksenuddannelse (se særlige betingelser ovenfor)
 • Forberedende Voksen Undervisning (FVU) for 18-19 årige (se særlige betingelser ovenfor) - sammen med almen voksenundervisning
 • Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau (se særlige betingelser ovenfor)
 • Folkeskole
 • Friskoler og private grundskoler
 • Adgangskurser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbydes som heltidsundervisning (ud fra reglerne om erhvervsuddannelser)

Godkendte ungdomsuddannelser

Har du allerede afsluttet en gymnasial uddannelse (studentereksamen, HF, HTX, HHX, EUX eller International Baccalaureate eller en uddannelse i udlandet, der svarer til en gymnasial uddannelse), kan du ikke få SU til en ny gymnasial uddannelse.

 • Uddannelsen til almen studentereksamen (stx) (herunder den 2-årige uddannelse til almen studentereksamen)
 • Uddannelsen til hf-eksamen (hf)
 • Uddannelsen til merkantil studentereksamen (hhx)
 • Uddannelsen til teknisk studentereksamen (htx)
 • Eux-forløb
 • International Baccalaureate
 • European Baccalaureate
 • Gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) og undervisning som tompladskursist på enkelte fag fra sammenhængende uddannelsesforløb til htx, hhx eller stx 
 • En udenlandsk uddannelse svarende til ovenstående
 • Adgangskurset til ingeniøruddannelsen, de maritime professionsbacheloruddannelser, professionsuddannelserne skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør samt erhvervsakademiuddannelsen til markedsføringsøkonom
 • Erhvervsuddannelserne:
  • Grundforløbets 1. del
  • Grundforløbets 2. del
  • Webudvikler (hovedforløb)
  • Landbrugsuddannelsen trin 3, Produktionsleder
  • Landbrugsuddannelsen trin 4, Agrarøkonom
 • Erhvervsuddannelse for voksne (EUV):
  • Realkompetencevurdering (RKV) til studerende, der er fyldt 25 år
  • Grundforløbets 2. del (Euv2 eller Euv3)
  • Euv1 (hovedforløb) der gennemføres uden uddannelsesaftale i henhold til § 66 y, stk. 1, nr. 1 i lov om erhvervsuddannelser. Du kan kun få SU til perioder, hvor du er studieaktiv. Har du pauser uden undervisning på en måned eller mere, kan du ikke få SU til disse.
 • Fodterapeutuddannelsen
 • Forberedelseskursus for visse udlændinge (FIF)
 • Uddannelsen til politikadet
 • Sergentuddannelsen i Hæren
 • Grundlæggende maritim uddannelse
 • Skibsassistent
 • Skipperskoleuddannelser – kyst- og fiskeskipper af 3. grad
 • Sætteskipper
 • Vildtforvalteruddannelsen
 • Færgenavigatøruddannelsen
 • Gymnasiale suppleringskurser (GSK)
 • Enkeltfag fra adgangskurset til ingeniøruddannelsen, de maritime professionsbacheloruddannelser, professionsuddannelserne skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør samt erhvervsakademiuddannelsen til markedsføringsøkonom
 • Supplerende overbygningsforløb til en hf-eksamen, en højere forberedelseseksamen eller et bevis for eux 1. del (SOF)

Hvis du skal supplere din gymnasiale uddannelse med et bestemt fag eller niveau for at kunne blive optaget på en videregående uddannelse, kan du få SU til ovennævnte gymnasiale supplering, hvis faget/forløbet er tilrettelagt som kort og intensivt.

At faget skal være tilrettelagt som kort og intensivt betyder, at du kun kan få én måneds SU pr. fag eller niveau, og du kan kun få SU i undervisningsperioden. Du kan ikke få SU til eksamensmåneden. Ét fag med mere end 100 timers undervisning (typisk A og B-niveauer) vil maksimalt give en ekstra måneds SU pr. semester/eksamenstermin (uanset hvor mange fag eller niveauer du er tilmeldt i semesteret). Du kan godt supplere i mere end ét fag ad gangen.

Kontakt det uddannelsessted du ønsker eller er tilbudt at supplere din gymnasiale uddannelse på. Her kan du høre nærmere om tilrettelæggelsen, og om du kan få SU til den ønskede/planlagte supplering.

 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF).

Uddannelsesguiden

På UddannelsesGuiden kan du læse mere om uddannelser, arbejdsmarkedet med videre, og du kan også se, om en uddannelse er godkendt til SU.

Gå til UddannelsesGuiden

Åben uddannelse

Går du på en uddannelse, der er udbudt efter lov om åben uddannelse, kan du ikke få SU.