Hvad kan du få

Her kan du se, hvad du kan søge om at få med i støtte til en hel uddannelse i udlandet

Skal du læse et studieophold i udlandet som led i din danske uddannelse, gælder samme betingelser, og du kan få samme støtte, som hvis du læser i Danmark.

Læs mere om SU til studieophold i udlandet her.

Skal du læse en hel uddannelse i udlandet, afgør din situation, hvad du kan få i støtte.

I udlandet kan du få SU til:

Ungdomsuddannelse og SU klip

Uden for Norden gives SU til ungdomsuddannelser i de fleste tilfælde som SU-klip. Alle de måneders SU, du får udbetalt til en ungdomsuddannelse uden for Norden, trækker vi fra i det SU-klippekort, der i Danmark gives til videregående uddannelser.

Du kan få SU til makimalt 5 ungdomsuddannelser.

Der er en overordnet ramme på 70 SU-klip til videregående uddannelse i udlandet. Det vil sige, at du i højst kan få 70 måneders SU til en eller flere videregående uddannelser. Det svarer til i alt seks studieår (fem år og 10 måneder).

Læs mere om SU-klip til videregående uddannelser her.

Det er den konkrete uddannelse, og hvor du skal læse i udlandet, der afgør, hvor meget du kan få i SU.

Videregående uddannelse i Norden

Skal du læse en videregående uddannelse i et andet nordisk land (Sverige, Norge, Finland eller Island), kan du få samme støtte, som hvis du læser i Danmark.

Videregående uddannelse uden for Norden

Skal du læse en videregående uddannelse i et land uden for Norden, kan du maksimalt få SU i fire år (48 klip). Tager du for eksempel en treårig bacheloruddannelse (36 SU-klip) i et land uden for Norden, og ønsker du efterfølgende at læse en overbygningsuddannelse i et land uden for Norden, har du kun mulighed for at modtage SU i endnu et år (12 klip).

Det betyder:

 • du kan normalt få SU i den tid, studiet er normeret til, dog højst i fire år (48 SU-klip). Hvis din uddannelse varer mere end fire år, kan du kun få SU til de sidste fire år (48 måneder) af den normerede studietid
 • du kan normalt ikke få ekstra SU, hvis du bliver forsinket
 • du kan normalt ikke få SU til det første år af en videregående uddannelse i udlandet, når det første år er på niveau med en gymnasial uddannelse eller en lignende almen uddannelse i Danmark
 • der gives ikke SU til Freshman Year i bacheloruddannelsen

Perioder med lønnet praktik tæller ikke med, når vi beregner din SU og opgør din uddannelses varighed.

Når de 48 klip til uddannelse uden for Norden er brugt, har du mulighed for at søge om slutlån. Slutlån til uddannelser i udlandet, udenfor Norden, kan i alt gives i 12 måneder inden for de sidste 12 måneder af uddannelsen.

Korte videregående uddannelser

Hvis du vil læse en kort videregående uddannelse, kan du højst få udlandsstipendium og udlandsstudielån til ét års studieophold svarende til 60 ECTS-point.

Du kan søge om udlandsstipendium til hele uddannelser i udlandet på kandidat eller masterniveau, samt til studieophold/udveksling, der er en del af din uddannelse i Danmark. Udlandsstipendiets størrelse afhænger af studieafgiften på den udenlandske uddannelse og af, hvad der tilsvarende gives i tilskud til danske uddannelser.

Så meget kan du få i udlandsstipendium

Du kan maksimalt få udlandsstipendium til to års uddannelse (svarende til maksimalt 120 ECTS i alt eventuelt fordelt på flere uddannelser). Du kan vælge at fordele dit udlandsstipendium og udlandsstudielån på enten et/flere studieophold, en eller flere hel/hele uddannelser eller en kombination af disse. Du kan for eksempel tage ud på to studieophold á 30 ECTS-point og derudover læse en 1-årig kandidat/masteruddannelse, der er normeret til et år eller mere, svarende til 60 ECTS-point eller mere.

Beløbet, du kan få i udlandsstipendium, er maksimalt det beløb, et dansk uddannelsessted får af Staten til en tilsvarende uddannelse i Danmark. Beløbet omregnes med en fast faktor. Hvis studieafgiften på det udenlandske uddannelsessted er højere end satsen for udlandsstipendium, skal du selv betale resten af afgiften, men du har mulighed for at søge udlandsstudielån til denne del.

Særligt for kunstneriske og kulturelle uddannelser

Se særligt om udlandsstipendium til kunstneriske og kulturelle uddannelser her.

Satserne er vejledende

Satserne for udlandsstipendium er vejledende, og det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der endeligt fastlægger det maksimale beløb, du kan få i udlandsstipendium. Du kan se satserne for udlandsstipendium til din uddannelse i minSU på Fast Track-listen.

Studieafgifter, der er opgivet i udenlandsk valuta, omregnes til danske kroner på baggrund af de valutakurser, som Nationalbanken fastsætter den 1. i udbetalingsmåneden eller den første bankdag herefter.

Se de vejledende satser for udlandsstipendium i minSU.

Udlandsstipendiet er som udgangspunkt skattefrit – læs mere her på siden under fanen skat, når du læser i udlandet.

Studieafgifter der dækkes af udlandsstipendium

Som hovedprincip dækker udlandsstipendiet og udlandsstudielånet de afgifter, som betales af Staten for danske studerende og/eller EU/EØS-borgere i Danmark.

Se den vejledende liste over, hvilke typer afgifter udlandsstipendiet og udlandsstudielånet kan dække. Listen er ikke udtømmende, idet afgifter (fees) kan hedde noget forskelligt afhængigt af uddannelse eller uddannelsessted.

Udlandsstipendiet dækker for eksempel:

 • Administrationsafgift (administration fee)
 • Betaling for administration (administration fee)
 • Biblioteksafgift (library fee)
 • Studieafgift (tuition fee)
 • Optagelsesafgift (admission fee)
 • Ansøgningsafgift (application fee)
 • Skoleafgift (college/university fee)
 • Uddannelsesgebyr (education fee)
 • Indskrivningsafgift/genindskrivningsafgift (enrollment fee/re-enrolment fee)
 • Laboratorieafgift (laboratory fee)
 • Registreringsafgift (registration fee)
 • Afgift for sammensætning af uddannelseselementer (composition fee)

Udlandsstipendiet dækker for eksempel ikke:

 • Indkvarteringsafgift (accomodation fee)
 • Skadesdepositum (damage deposit)
 • Sygeforsikring (health/medical insurance)
 • Studenteraktivitetsafgift (student activity fee)
 • Studenterforeningsafgift (student union)
 • Semesterbeitrag (Tyskland)
 • Semesterticket (Tyskland)
 • Semesteravgift til studentersamskipnad (Norge)
 • Teaterbilletter (theatre ticket)
 • Afgift for benyttelse af bygninger/faciliteter (use of buildings/facilities fee)
 • Afgift for udskrift af eksamens-/kursusbevis (transcript fee)
 • Afgift for internationale studerende (international students service charge)
 • Generelle afgifter (general fees)

Råd og vejledning om udlandsstipendium

Hvis du søger råd og vejledning om udlandsstipendium til hele uddannelser på kandidat-/masterniveau, skal du henvende dig til det danske uddannelsessted, der udbyder en uddannelse, der svarer til den, du vil læse i udlandet. Hvis der ikke er et dansk uddannelsessted, der vejleder om uddannelsen, skal du henvende dig til det danske uddannelsessted, du er bachelor fra.

Uddannelsesstedet kan vejlede om:

 • kvaliteten af de udenlandske uddannelser
 • uddannelsesforløbets relevans i forhold til den danske uddannelse
 • danske uddannelsesregler i forhold til udenlandske uddannelsesregler

De danske uddannelsessteder kan ikke vejlede dig i praktiske forhold omkring gennemførelsen af udenlandske uddannelser. Her skal du kontakte styrelsen eller det udenlandske uddannelsessted, du ønsker at læse på.

Se, hvor du kan få vejledning.

Sådan får du dit udlandsstipendium udbetalt

Du søger om udbetaling af udlandsstipendiet, samtidig med, at du i minSU søger SU. Du vil blive bedt om at uploade:

 • dokumentation for, at du er endeligt optaget (unconditionally – uden betingelser) og har accepteret studiepladsen. Det skal fremgå tydeligt, at du/den studerende er endeligt optaget uden forbehold. Dette kan dokumenteres ved, at uddannelsesstedet skriver, at du har accepteret tilbuddet om optagelse, eller ved at du dokumenterer at have taget imod tilbuddet. 
 • dokumentation for den studieafgift, du skal betale for en uddannelsesperiode. Dokumentationen for, hvad du skal betale, skal være en faktura eller en kvittering, og den skal vise den præcise periode, du skal betale for

Læs om dokumentation her.

Inden for et år kan vi maksimalt udbetale udlandsstipendium for en uddannelsesperiode, der varer 12 måneder (svarende til 60 ECTS-point). Strækker din uddannelse sig over flere uddannelsesperioder, skal du kontakte os igen via Digital Post, når det er tid til at få udbetalt næste uddannelsesperiode/rate. Du skal sende faktura eller kvittering med, der viser perioden, du ønsker udbetaling for.

Læs mere om vores krav til, hvilke oplysninger en faktura eller kvittering skal indeholde her.

Udlandsstipendium - hvis du afbryder din uddannelse

Hvis du afbryder den uddannelse, som du får udlandsstipendium og udlandsstudielån til, skal du dokumentere, om du får refunderet hele eller dele af den betalte studieafgift. Hvis hele eller en del af den betalte studieafgift refunderes, skal det refunderede beløb betales tilbage efter reglerne i SU-loven.

Hvis du selv har betalt en del af studieafgiften, skal du betale en andel af det refunderede beløb tilbage svarende til forholdet mellem din egenbetaling, udlandsstipendiet og udlandsstudielånet. Først nedsættes udlandsstudielånet og dernæst udlandsstipendiet. 

Det er muligt at søge om udlandsstipendium til den del af en integreret bachelor- og kandidatuddannelse, der er på kandidatniveau. På Fast Track-listen kan du se, om uddannelsen er godkendt til udlandsstipendium.

Du kan kun søge udlandsstipendium til den del af uddannelsen, der er på kandidatniveau. Du skal dokumentere varigheden af kandidatdelen, og hvor mange ECTS, credits eller tilsvarende perioden udgør. Få dit uddannelsessted til at udfylde blanketten Dokumentation for omfang af kandidatniveau i integreret uddannelse og send den til os.

Dokumentationen skal gælde for uddannelsen, som den er udbudt for alle studerende og må ikke være en individuel tilrettelæggelse. Du kan tidligst søge om udlandsstipendium, når du har afsluttet bachelordelen, men du kan allerede før det indsende uddannelsesstedets dokumentation for, hvor stor en del af uddannelsen, der er på kandidatniveau.

Har du ret til udlandsstipendium til din uddannelse i udlandet, men dækker udlandsstipendiet ikke hele studieafgiften på dit udenlandske uddannelsessted, har du mulighed for at tage et udlandsstudielån.

Du kan låne et beløb, der svarer til differencen mellem det tildelte udlandsstipendium og den studieafgift, du faktisk skal betale (beregnet ud fra studieafgiften omregnet efter valutakursen den 1. bankdag i udbetalingsmåneden). Du kan dog maksimalt låne den fastsatte sats for udlandsstudielån. Udlandsstudielånet skal betales tilbage efter samme regler som det almindelige SU-lån.

Vi opfordrer dig til at læse mere om forrentning og tilbagebetaling af udlandsstudielån.

Se satsen for udlandsstudielån her.

Hvis du søger udlandsstudielån og senere beslutter, at du ikke ønsker lånet alligevel, kan du lade være med at godkende beløbet i låneplanen i minSU. Du skylder aldrig mere, end du har fået udbetalt (plus renter).

Du kan i en uddannelsesperiode låne differencen mellem det udbetalte udlandsstipendium og din faktiske udgift til undervisningsafgift (beregnet ud fra studieafgiften omregnet efter kursen den 1. bankdag i udbetalingsmåneden). Du kan maksimalt låne til den faktiske udgift til undervisningsafgift i uddannelsesperioden. Du kan ikke spare op og overføre til næste uddannelsesperiode. Vi kan kun udregne lånebeløb for en uddannelsesperiode ad gangen. Det betyder, at låneplanen til uddannelsesperiode 1 skal være lukket, inden låneplanen vedrørende uddannelsesperiode 2 kan åbnes.

Låneplanen til en uddannelsesperiode lukkes når:

 • der er gået 1 måned efter uddannelsesperioden
 • du har lånt det fulde beløb
 • der er mindre end 500 kroner tilbage i låneplanen

Udlandsstudielån - hvis du afbryder din uddannelse

Hvis du afbryder den uddannelse, som du får udlandsstudielån til, skal du dokumentere, om du får refunderet hele eller dele af den betalte studieafgift. Hvis hele eller en del af den betalte studieafgift refunderes, skal det refunderede beløb betales tilbage efter reglerne i SU-loven.

Hvis du selv har betalt en del af studieafgiften, skal du betale en andel af det refunderede beløb tilbage svarende til forholdet mellem din egenbetaling, udlandsstipendiet og udlandsstudielånet. Først nedsættes udlandsstudielånet og dernæst udlandsstipendiet.

Vi udbetaler SU, udlandsstipendium og udlandsstudielån til din NemKonto.

Du skal sørge for, at den konto, du vil modtage din SU, udlandsstipendium og udlandsstudielån på, er registreret som NemKonto. Styrelsen kan ikke oplyse dig om, hvilken konto der er din NemKonto. Du kan få det at vide i din bank eller på NemKonto.dk.

Hvis vi ikke får den nødvendige dokumentation, kan vi ikke udbetale udlandsstipendium og udlandsstudielån.

Læs mere om dokumentation her.

Udlandsstipendium udbetales op til tre måneder før uddannelsesperiodens start. Vi udbetaler højst udlandsstipendiet for et år ad gangen (én udlandsstipendierate dækker én uddannelsesperiode, der maksimalt kan være på 12 måneder, svarende til 60 ECTS-point). Vi udbetaler tidligst efter, at vi har godkendt, at du kan få udlandsstipendium.

Vi bruger de oplysninger, der fremgår af din faktura til at udbetale dit udlandsstipendium. Dækker din faktura et beløb for et helt år (60 ECTS-points), udbetaler vi udlandsstipendiet for hele året på én gang. Vi efterregulerer ikke det udbetalte udlandsstipendium, hvis der senere sker ændringer for eksempel ændret kurs eller taxametersats til danske uddannelser.

Vi trækker automatisk skat af din SU, før vi udbetaler den.

Læser du i udlandet, skal du som udgangspunkt betale skat af din SU på samme måde, som når du læser i Danmark. Danmark har indgået en række dobbeltbeskatningsoverenskomster, der gør, at studielandet ikke beskatter stipendier, som studerende modtager fra Danmark. Du skal ikke betale skat af udlandsstipendium.

Læs mere om skat af SU i udlandet på skat.dk.

Se de særlige regler, hvis du får legater ved siden af udlandsstipendiet.

Skat og forskudsregistrering

Du skal selv sørge for at være forskudsregistreret hos Skattestyrelsen i Danmark i det år, du får SU til uddannelse i udlandet. Hvis du ikke er forskudsregistreret, trækker vi 55 procent i skat fra din SU, inden vi udbetaler den.

Du bliver forskudsregistreret på skat.dk. Vi oplyser automatisk Skattestyrelsen om, hvor meget du får i SU i løbet af året.

Vi får automatisk dine skatteoplysninger fra Skattestyrelsen, og du skal derfor ikke give os besked.

Ændre skattekort

Når vi trækker skat af din SU, bruger vi som udgangspunkt dit hovedkort eller frikort. Ønsker du, at vi i stedet skal bruge dit bikort eller en forhøjet trækprocent, skal du oplyse det i minSU.

Ændret indkomst

Hvis der i løbet af året sker ændringer i din indkomst eller dit fradrag, for eksempel hvis du får erhvervsarbejde, mens du får SU, skal du gøre et af følgende:

 • henvende dig til et skattecenter i Danmark
 • henvende dig hos den kommunale borgerservice
 • foretage ændringerne i Skattestyrelsens TastSelvBorge

Vi får derefter automatisk de nye oplysninger.

Du får besked i Digital Post

Når du bliver tildelt SU, udlandsstipendium eller udlandsstudielån eller får ændret din SU, sender vi en støttemeddelelse til dig via Digital Post i borger.dk. Her kan du se, hvilket fradrag og hvilken trækprocent vi bruger, og hvor meget vi trækker i skat hver måned.

Ikke SU-ph.d.-stipendium

Man kan ikke få SU-ph.d.-stipendium til en uddannelse i udlandet, da der ikke er afsat midler på finansloven til dette.

Begynder du et ph.d.-forløb i udlandet, inden du har en kandidatgrad, har du dog mulighed for at få SU til den del, der er på kandidatniveau, hvis uddannelse er godkendt til SU