Periodisering af din indkomst

Har du tjent for meget det år, du enten er startet eller afslutter din uddannelse, kan du undgå at skulle betale SU tilbage, hvis du opfylder reglerne om periodisering

Periodisering betyder, at vi kun ser på din indkomst og dit fribeløb i de måneder, du er indskrevet på en uddannelse.

Hvis du er omfattet af reglerne om periodisering, skal du ikke betale SU tilbage, hvis du holder dig inden for dit fribeløb i de måneder, du er indskrevet på en uddannelse (uddannelsesfribeløb).

Du opfylder reglerne om periodisering, hvis:

  • du ikke er indskrevet på en uddannelse i januar eller december, eller
  • du i mindst fire sammenhængende måneder i et år ikke er indskrevet på en uddannelse (hvis du for eksempel afslutter din uddannelse i juni og ikke er indskrevet på en uddannelse i månederne juli til oktober).

Opfylder du en af betingelserne, betyder det, at du må tjene ubegrænset i de måneder, hvor du ikke er indskrevet på en uddannelse. Du skal dog være opmærksom på, at de almindelige regler om fribeløb og indkomst fortsat gælder for dig i de måneder, hvor du er indskrevet på en uddannelse.

Hvis du ikke opfylder en af betingelserne for periodiseringen, tæller din indkomst for hele året med.

Du skal være meldt ud af din uddannelse for at være 'uden for uddannelse'. Det er ikke nok, at du i en periode har orlov, er studieinaktiv eller af andre årsager ikke modtager undervisning eller går til eksamen. Du er ikke uden for uddannelse, hvis du starter din kandidatuddannelse umiddelbart efter din bacheloruddannelse.

Fordel for dig

Ved årets afslutning regner vi din årsindkomst ud. Overskrider du dit fribeløb, skal du betale noget af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage. Hvis du opfylder en af de to betingelser for reglerne om periodisering, foretager vi automatisk en ny beregning, hvor vi kun tæller din indkomst med i de måneder, hvor du har været indskrevet på en uddannelse. Det vil aldrig være en ulempe for dig, at vi foretager den nye beregning ud fra reglerne om periodisering, da vi kun bruger den nye beregning, hvis den medfører, at du skal betale mindre tilbage end efter de almene regler.

Eksempler

En studerende har været indskrevet på HF i perioden januar til og med juni. I oktober starter han eller hun på universitet og læser resten af året. Den studerende er ikke omfattet af reglerne om periodisering, da han/hun kun i tre sammenhængende måneder ikke er indskrevet på en uddannelse.

En studerende har læst på universitet i perioden marts til og med december, men har resten af året været udenfor uddannelse. Den studerende er omfattet af de nye periodiseringsregler, da han eller hun ikke er indskrevet på en uddannelse i januar.

Er du omfattet af reglerne om periodisering, skal du kun regne dit fribeløb ud for de måneder, hvor du er indskrevet på en uddannelse. Du regner dit uddannelsesfribeløb ud på samme måde, som du normalt regner dit årsfribeløb ud, på baggrund af satserne for fribeløb.

En studerende er indskrevet på en uddannelse i perioden februar til og med september. I februar til og med juni får han eller hun SU, men har fravalgt SU i juli til og med september. Fra oktober til december er den studerende ikke indskrevet på en uddannelse. Sådan skal fribeløbet regnes ud:

  • Fem måneder med det lave fribeløb (de fem måneder den studerende får SU)
  • Tre måneder med det mellemste fribeløb (de måneder den studerende er indskrevet på en uddannelse, men har fravalgt SU).

Summen af disse to beløb er det, den studerende må tjene i perioden fra februar til og med september. Tjener han eller hun mere end dette beløb, skal der betales SU tilbage. I januar og i månederne oktober til og med december, må den studerende tjene lige så meget han/hun vil, da den studerende i disse måneder opfylder reglerne om periodisering.

Som udgangspunkt beregner vi din periodiserede egenindkomst på samme grundlag som egenindkomsten for hele året med følgende ændringer:
I din periodiserede egenindkomst indgår den del af din personlige indkomst, der er indberettet til eIndkomst i en lønperiode, der ligger inden for uddannelsesperioden.

Der er forskellige regler for, hvordan arbejdsgivere skal indberette indkomst til Skattestyrelsens eIndkomstregistret. I din skattemappe på skat.dk kan du se, i hvilken lønperiode din arbejdsgiver har indberettet din indkomst til. Du kan også henvende dig til din arbejdsgiver, hvis du er i tvivl om, i hvilken lønperiode din arbejdsgiver har indberettet din indkomst til, eller hvis du mener, at din arbejdsgiver har indberettet til en forkert lønperiode.

Vi kan ikke dispensere for indkomst, der er indberettet til eIndkomst i en lønperiode, der ligger inden for uddannelsesperioden, uanset hvornår indkomsten er optjent.

Lønperioden er forskellig fra uddannelsesperioden

Har du tjent penge ved siden af din SU, og ligger en del af lønperioden uden for den periode, hvor du har været indskrevet på en uddannelse, fordeler vi din indkomst ligeligt på dagene i lønperioden. Det er kun din lønindtægt i de dage, hvor du har været under uddannelse, der tæller med i din indkomst, hvis du er omfattet af reglerne om periodisering.

En studerende har i perioden 15. september til 15. oktober tjent 7.068 kroner. Han eller hun afslutter sin uddannelse i september. Da der er 31 dage i lønperioden, fordeles lønnen med 228 kroner per dag (7.068/31 = 228 kroner). Den studerende afslutter sin uddannelse i september og derfor tæller 3.648 kroner af hans/hendes løn i indkomsten for september (16 x 228 = 3.648 kroner).

Feriepenge tæller med i det år, de beskattes. Hvis indkomsten bliver periodiseret, er det derudover afgørende, hvilken lønperiode din arbejdsgiver indberetter til Skattestyrelsens eIndkomst. Der er i SU-reglerne ikke mulighed for at dispensere fra dette.

Der er forskellige regler for, hvordan arbejdsgivere skal indberette feriepenge i eIndkomst. Henvend dig til din arbejdsgiver, hvis du er i tvivl om, i hvilken lønperiode dine feriepenge er indberettet til eIndkomst, eller hvis du mener, at arbejdsgiver har indberettet dem forkert.

Har du  indkomst, der ikke fremgår af eIndkomstregisteret hos Skattestyrelsen, fordeler vi indkomsten ligeligt på månederne i det år, hvor du har betalt skat af indtægterne. Det kan for eksempel være indkomst i form af virksomhedsoverskud, renteindtægter og aktieindkomst. Hvis du for eksempel har været under uddannelse i august – december i et støtteår, medregner vi fem tolvtedele af den indkomst, der er skattepligtig i året, men ikke er indberettet til eIndkomst i den periodiserede egenindkomst.

Vi kan i særlige tilfælde dispensere fra den forholdsmæssige fordeling af indkomst, der ikke indberettes til eIndkomstregistret. Vi kan dispensere efter en konkret vurdering i tilfælde, hvor for eksempel en studerende har en lønindkomst, der ikke er indberettet til eIndkomstregistret, men tilsvarer lønindkomster, der normalt indberettes til eIndkomstregistret, eller når det på baggrund af klart og entydigt materiale kan dokumenteres, at indkomsten udelukkende kan henføres til en periode uden for uddannelse.

Aktie- og kapitalindkomst

Vi kan som udgangspunkt ikke dispensere fra den forholdsmæssige fordeling af aktie- og kapitalindkomst, der ikke indberettes til eIndkomstregistret. Det skyldes, at aktie- og kapitalindkomst generelt ikke kan henføres til en bestemt periode i støtteåret, og det kan derfor som udgangspunkt ikke klart og entydigt dokumenteres, at indkomsten udelukkende kan henføres til en periode uden for uddannelse.

Aktieavancebeskatning i forbindelse med fraflytning fra Danmark

Vi har tidligere efter en konkret vurdering dispenseret i særlige tilfælde, hvor en studerende i forbindelse med fraflytning fra Danmark har fået henstand med betaling af skatten. 

Lønindkomst fra udenlandsk arbejdsgiver

Vi har for eksempel dispenseret for lønindkomst fra arbejde i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver, der ikke skulle indberette lønindkomsten til eIndkomstregistret, men hvor det med lønsedler og ansættelseskontrakt klart og entydigt var dokumenteret, at lønindkomsten ville skulle henføres til en periode uden for uddannelse, hvis der havde været tale om arbejde i Danmark for en dansk arbejdsgiver.

Indkomst som selvstændig erhvervsdrivende

Vi har for eksempel dispenseret for indkomst som selvstændig erhvervsdrivende, når det klart og entydigt var dokumenteret, at virksomheden var oprettet efter uddannelsesperiodens afslutning (eller ophørt inden uddannelsesperiodens start), og at al indkomst, der på årsopgørelsen vedrørte egen virksomhed, vedrørte denne virksomhed. Det kan du for eksempel dokumentere med virksomhedens årsregnskab.

Vi vil typisk ikke kunne dispensere, hvis virksomheden har været aktiv i uddannelsesperioden, da det som udgangspunkt ikke klart og entydigt kan dokumenteres, hvornår indkomsten er optjent, og da indtægter fra virksomheden kan udbetales på tidspunkter efter eget valg.

Vi har dog undtagelsesvist dispenseret efter en konkret og samlet vurdering for indkomst som selvstændig erhvervsdrivende, hvis virksomheden er startet kort tid inden uddannelsens ophør (eller afsluttet kort efter uddannelsens start), og hvis virksomhedens arbejde, udført i uddannelsesperioden udgør en lille andel af virksomhedens årlige arbejde. Der har været klar og entydig dokumentation for, hvilken del af indtægten der stammer fra perioden uden for uddannelse, og hvilken del der stammer fra perioden under uddannelsen. Det kan for eksempel være virksomhedens årsregnskab samt en perioderapport for perioden uden for uddannelsesperioden, hvoraf det fremgår, at indtægter indregnes på baggrund af tidspunktet for arbejdets udførelse, og hvor en autoriseret revisor erklærer, at rapporten er udført i overensstemmelse med årsregnskabsloven, skattelovgivningen og etiske regler for revisorer.

Er du forælder og berettiget til forhøjet fribeløb, bliver dit fribeløb forhøjet per måned, du er indskrevet på en uddannelse (hvis du falder ind under reglerne for periodisering).

Hvis det årlige fribeløb for eksempel er 24.000 kroner, forhøjes dit månedlige fribeløb med 2.000 kroner per måned for hvert barn under 18 år.

Lønperiode

Din løn regnes med i den periodiserede egenindkomst, hvis din arbejdsgiver har indberettet lønnen for en lønperiode, der ligger inden for uddannelsesperioden. Det afgørende er altså, hvilken lønperiode din arbejdsgiver indberetter lønnen for, uanset hvornår den indberettede løn er optjent.