Sådan beregner du din indkomst

Din indkomst er det, du har af indtægter ved siden af din SU

Vi bruger begrebet "egenindkomst" for den indkomst, du har ved siden af din SU. Din egenindkomst må ikke være større end dit årsfribeløb. Er den det, skal du betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.

Sådan regner du din indkomst ud

Når du skal regne din egenindkomst ud, er der en række positive indkomster, der tæller med. Det er summen af de indkomster, der har betydning for, om du skal betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.

Din egenindkomst er enhver positiv indkomst, der henføres til eller indgår i:

 • din personlige indkomst og
 • kapitalindkomsten og
 • aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2.

Når vi beregner din egenindkomst, anvender vi de oplysninger, vi modtager elektronisk fra Skattestyrelsen om din indkomst i støtteåret. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din indkomst er skattepligtig i støtteåret, skal du derfor henvende dig til Skattestyrelsen.

Indkomster, der indgår i beregningen af din egenindkomst er for eksempel:

 • Løn og anden indkomst du får i forbindelse med dit arbejde. Det gælder også feriepenge, der beskattes i år
 • Erkendtligheder
 • Dagpenge (arbejdsløsheds-, syge- og barselsdagpenge)
 • Sociale ydelser du betaler skat af
 • Honorarer, legater og etableringsopsparing
 • Personlig indkomst fra din egen virksomhed (positive beløb)
 • Renter af formue og afkast af arv

Bemærk, at der er tale om eksempler, og at listen derfor ikke er udtømmende.

Fratræk i egenindkomst

Der er kun enkelte ting, vi kan trække fra i din egenindkomst:

 • din SU, SU-lån eller slutlån
 • dit arbejdsmarkedsbidrag (på otte procent)
 • kilometerpenge som tilskud til transport. Se ungdomskort.dk
 • dine renter af beløb, der er sparet op 31. december 1993 (i henhold til lov om uddannelsesopsparingskonti), og som du ikke senere har hævet

Du har nu din samlede indtægt, der ikke må være større end dit fribeløb. Er den det, skal du betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.

Ydelser, der ikke tæller med

Særlige ydelser der ikke tæller med:

 • ATP: Skattestyrelsen har allerede trukket din ATP fra, når de opgør din samlede skat
 • Boligsikring og børnetilskud. Har du indkomster som for eksempel boligsikring eller børnetilskud, som Skattestyrelsen ikke regner med i dit skattegrundlag, tæller de ikke med i din egenindkomst
 • Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger med bortseelsesret jf. pensionsbeskatningslovens § 19. Det gælder både din egen og arbejdsgivers andel
 • Ægtefællers indkomst. Er du gift, har din ægtefælles indkomst eller formue ingen betydning for din egenindkomst eller for din SU
 • Arv. Har du fået en arv, som Skattestyrelsen ikke regner med i dit skattegrundlag, tæller den ikke med i din egenindkomst

Styrelsen kan i ganske få tilfælde godkende andre særlige fradrag i din egenindkomst. Det drejer sig om de konkrete tilfælde, hvor du ellers vil blive urimeligt ringe stillet i forhold til andre studerende. Om du har ret til det særlige fradrag afgører vi ud fra en individuel vurdering, da vi ikke kan give generelle fradrag på baggrund af reglen.

I konkrete sager har vi hidtil givet særlige fradrag i egenindkomsten for eksempelvis:

 • renteindtægter i forbindelse med omprioritering af lån
 • belønning for tapperhed
 • selvstændige erhvervsdrivende, der benytter sig af kapitalafkastordningen og skal ligestilles med studerende, der benytter virksomhedsordningen

Fradrag kan kun godkendes i samme omfang, som du er blevet beskattet af indkomsten.

Skattefradrag, der ellers er godkendt af Skattestyrelsen, kan du ikke trække fra i din egenindkomst, når du skal regne ud, om du har tjent for meget.
Fradrag, der ikke kan trækkes fra, er blandt andet:

 • Negative indkomster (for eksempel underskud i en virksomhed)
 • Fradrag i din personlige indkomst eller kapitalindkomst (for eksempel renteudgifter)
 • Ligningsmæssige fradrag
 • Fradrag du får for indbetalinger på en privatadministreret pensionsordning

Vær opmærksom på, at indskud på arbejdsgiveradministreret alderspension og gruppeliv m.v., hvor der ikke er fradragsret, og hvor din arbejdsgiver har fratrukket beløbet i din lønindkomst (Felt 347 på selvangivelsen), heller ikke kan trækkes fra i din egenindkomst.

Dét år din indkomst beskattes er afgørende, når du skal regne din årsindkomst ud. Din årsopgørelse fra Skattestyrelsen viser, hvilket år en indkomst tæller med i din egenindkomst. Normalt bliver en indkomst beskattet det år, du optjener den.

Er du i tvivl om, hvornår en indkomst beskattes, skal du henvende dig til Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18 eller hos borgerservice i din kommune. Vi får alle oplysninger om dine indkomster fra Skattestyrelsen.

Beskattes du efter virksomhedsskatteordningen, gælder der særlige regler. Læs mere om Indkomst fra egen virksomhed.

Skattestyrelsen har oplyst, at hvis dit idrætsforbund har indberettet en indtægt til årsopgørelsens rubrik 17 (felt 229) i forbindelse med din ikke-erhvervsmæssige sportsvirksomhed, kan du henvende dig til Skattestyrelsen for at høre om muligheden for at få indtægten fjernet fra rubrik 17, således at du i stedet kan selvangive et nettoresultat for den ikke-erhvervsmæssige sportsvirksomhed i rubrik 20. Hvis det fører til, at du får en ændret årsopgørelse hos Skattestyrelsen, vil vi herefter kunne omberegne et eventuelt indkomstkontrolkrav.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til Skattestyrelsen eller det idrætsforbund, der har indberettet beløbet til dig.

Periodisering - de år du starter/slutter din uddannelse

 

Har du tjent for meget det år, du enten er startet på eller afslutter din uddannelse, kan du muligvis undgå at skulle betale SU tilbage, hvis du opfylder reglerne om periodisering.

Indkomst for et helt år

Vi ser på dine indkomster i hele år, når vi regner ud, om du har tjent for meget ved siden af din SU. Indkomster, du har haft i måneder, du ikke har været under uddannelse, tæller derfor også med.

De år du starter og slutter din uddannelse, gælder reglerne om periodisering.

Skattestyrelsen kan oplyse din indkomst

Vil du vide mere om din indkomst, hvor meget du har tjent med videre, skal du kontakte Skattestyrelsen.